Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

OBAVJEŠTENJE: JEFTIĆ DUŠAN

Dušan Jevtić, Grapska Donja bb, Doboj, predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za farmu za tov pilića na lokaciji k.č. br. 96 (novi premjer) k.o. Grapska Donja, kapaciteta 50 000 brojlera po turnusu.

Priložene Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, zainteresovana javnost može pogledati u prostorijama Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, ulica Sv. Save broj 26 (Stara Jahorina, kancelarija broj 17), u skladu sa članovima 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine («Sl. glasnik Republike Srpske» broj: 71/12 i 79/15) i na osnovu istih dati svoje mišljenje i primjedbe.

Sva mišljenja i primjedbe dostavljaju se u pisanoj formi na Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove do 11.06.2020. godine.

OBAVJEŠTENJE: “INTEGRAL-INŽINJERING”

„INTEGRAL INŽINJERING“ a.d. Laktaši predao je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon za proizvodnju betonske smjese kapaciteta 100m3/h i asfaltnu bazu kapaciteta 160-220 t/h na lokaciji Johovac, teritorija Grada Doboja.

Priložene Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, zainteresovana javnost može pogledati u prostorijama Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove, ulica Sv. Save broj 26 (Stara Jahorina, kancelarija broj 17), u skladu sa članovima 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine («Sl. glasnik Republike Srpske» broj: 71/12 i 79/15) i na osnovu istih dati svoje mišljenje i primjedbe.

Sva mišljenja i primjedbe dostavljaju se u pisanoj formi na Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove do 11.06.2020. godine.

ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

Upitnik za poslovne subjekte o uticaju posljedica pandemije na poslovanje

Grad Doboj pokrenuo je anketu među poslovnim subjektima o uticaju epidemije korona virusa na njihovo poslovanje, kako bi se procijenilo trenutno stanje i pripremio prijedlog za eventualno novi paket ekonomskih mjera.

Svi poslovni subjekti (privredna društva i preduzetnici) na području Grada Doboja, upitnik mogu popuniti elektronskim putem na linku Upitnik za poslovne subjekte o uticaju posljedica pandemije na poslovanje.

Napominjemo da je Grad Doboj na prvoj vanrednoj sjednici Skupštine Grada koja je održana 24.04.2020. godine, već definisao prvi set ekonomskih mjera kako bi se olakšala teška situacija izazvana pojavom korona virusa.

Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera Republičkog štaba za vanredne situacije

Na osnovu člana 22. i člana 45. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.121/12 i 46/17), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj’“, br. 2/18), Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine, Zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije od 27-28.04.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj na XIV sjednici održanoj dana 28.04.2020. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

o obaveznom sprovođenju mjera Republičkog štaba za vanredne situacije

I

U cilju prevencije širenja virusa korona (COVID–19) i zaštite i spasavanja građana na teritoriji Grada Doboja, nalaže se sprovođenje svih mjera propisanih Zaključkom o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID–19) u Republici Srpskoj, broj: 26-1/20, Zaključkom o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske, broj: 26-2/20, Zaključkom o produženju primjene zaključaka, broj: 26-5/20, Republičkog štaba za vanredne situacije od dana 27.04.2020. godine i Zaključkom o ispravci zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID–19) u Republici Srpskoj, broj: 27-1/20 Republičkog štaba za vanredne situacije od dana 28.04.2020. godine.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022-830/20

Datum: 28.04.2020. godine                                          

KOMANDANT ŠTABA

Boris Jerinić