Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj: 1/17), tačke III Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19) i tačke V Odluke o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

JAVNI POZIV
za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

Grad Doboj raspisuje Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj (u daljem tekstu Javni poziv, u odgovarajućem padežnom obliku), obezbjeđenjem finansijskih sredstava na jedan od sljedećih načina:

Model 1: Grad Doboj finansira 49% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici učestvuju 51%, u kojem slučaju supružnici biraju stambenu jedinicu ili

Model 2: Grad Doboj finansira 70% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici finansiraju 30%, u kojem slučaju supružnici nemaju pravo izbora stambene jedinice, odnosno, stambenu jedinicu bira Grad Doboj putem javnog poziva.

Grad Doboj sufinansiraće u utvrđenim procentima maksimalno 100 (stotinu) stambenih jedinica, na način i pod uslovima kako slijedi:

 • ukupna kvadratura stambene jedinice može iznositi od 40 a zaključno sa 75m2
 • stambena jedinica mora biti novoizgrađena i nekorištena
 • stambena jedinica mora biti sagrađena na području Grada Doboj
 • stambena jedinica mora biti upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao legalna, bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva
 • stambeni objekat u kojem se nalazi stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora imati upotrebnu dozvolu
 • maksimalna cijena stambene jedinice po kvadratnom metru iznosi do 1.600,00KM sa uključenim PDV-om.

Pravo na sufinansiranje u smislu ovog Javnog poziva imaju parovi koji:

 • su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine
 • su mlađi od 30 godina, odnosno stariji od 18 godina, odnosno koji danom prijave na javni konkurs imaju navršenih 18 godina starosti, odnosno nisu navršili 30 godina starosti
 • su zaključili brak poslije 11.09.2019.godine,
 • najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, računajući od dana prijave na javni konkurs.
 • nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine
 • nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni konkurs
 • imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Grada Doboj u periodu od najmanje 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno, u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koja je bila predmet sufinansiranja, ne mogu otuđiti predmetnu stambenu jedinicu niti je izdati drugom u zakup.

U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračnom partneru, kontakt telefon i adresu, te podatke o odabranom modelu sufinansiranja (model 1 ili model 2), potpisanu od strane oba supružnika,
 • Uvjerenje o državljanstvu – za oba supružnika,
 • Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika,
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih,
 • Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području grada Doboj, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj (dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova),
 • Ovjerene izjave oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine.
 • Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području svog prebivališta. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretninama).
 • Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni konkurs – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje mjesno nadležni organ Poreske uprave).

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj, supružnik koji nema prebivalište na području Grada Doboj dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

Komisija za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, izvršiće ocjenu kompletnosti pristiglih prijava i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva.

Odluku o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po osnovu predmetnog Javnog poziva donijeće Gradonačelnik.

Prava i obaveze ugovornih strana u postupku realizacije i po okončanju postupka realizacije dodjele novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja kupovine stambenih jedinica, biće uređeni posebnim ugovorima, a supružnici sa kojima budu zaključeni ugovori će imati obavezu periodičnog dokazivanja boravka u stambenoj jedinici.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom iz tačke 4 dostavljaju se na sljedeću adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ
KOMISIJA ZA SUFINANSIRANjE SREDSTAVA ZA KUPOVINU 100 STANOVA U SVRHU PODSTICANjA MLADIH BRAČNIH PAROVA NA PODRUČJU GRADA DOBOJ.
Hilandarska 1, 74000 Doboj

Sa naznakom:

„za Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj“

Broj: 02-022- 2055/19
Datum: 16.10.2019.

OBAVJEŠTENJE ZA PČELARE

Podsjećamo pčelare, koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Republike Srpske, da su dužni, u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj (Sl. Glasnik RS, broj 116/11), dva puta godišnje dostaviti podatke o brojnom stanju pčelinjih zajednica, na dan 31. mart i 30. septembar tekuće godine, u roku od 15 dana od dana utvrđenog stanja, na propisanom obrascu (Prilog broj 2).

Pčelari dostavljaju podatke gradskom organu uprave posredstvom udruženja ili zadruge čiji su članovi, a ostali pčelari podatke dostavljaju direktno gradskom organu uprave.

Odjeljenje za poljoprivredu grada Doboj sve podatke objedinjuje i dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Sugeriše se Udruženju pčelara da na ovu dužnost podsjeti svoje članove, kako bi podatke dostavili na vrijeme.

Informacije možete dobiti na broju telefona: +387 53 242 115.

JAVNI POZIV: PODSTICAJI ZA RAZVOJ PROIZVODNOG ZANATSTVA U GRADU DOBOJU

Javni poziv Grad Doboj i UNDP BiH.

Projekat podsticaja za razvoj proizvodnog zanatstva u Gradu Doboju realizuje Grad Doboj uz podršku Projekta ekonomskog i ekološkog upravljanja (MEG), koji podržava i finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

Sredstva podsticaja namijenjena su samostalnim preduzetnicima koji imaju obavezu da putem nabavke proizvodnih mašina, opreme, alata i sirovina stvore uslove za otvaranje najmanje jednog novog radnog mjesta.

Za realizaciju Projekta korisnicima se dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 90.000,00 KM. Korisnici koji ispunjavaju uslove Projekta mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu do 70% od ukupne vrijednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos u minimalnoj vrijednosti od 30% obavezni su finansirati sami korisnici podsticaja.

Javni poziv, smjernice za podnosioce zahtjeva i potrebne obrasce možete pronaći ovdje: