Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vanredna situacija

Odluka o korištenju novčanih sredstava deponovanih na računima posebnih namjena

Na osnovu člana 22. stav 12, člana 39. stav 1. i člana 41. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj“ br. 2/18) čl. 60. i čl. 77 Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboja“ br. 1/17)  i Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine Štab za vanredne situacije grada Doboj donosi:

O D L U K U

I

U periodu trajanja vanredne situacije, dozvoljava se gradonačelniku korištenje novčanih sredstava deponovanih na računima posebnih namjena Grada Doboj.

II

Novčana sredstva deponovana na računima posebnih namjena biće korištena u periodu trajanja vanredne situacije u svrhu prevazilaženja problema funkcionisanja i finansiranja jedinice lokalne samouprave.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do momenta okončanja vanrednog stanja.

Broj: 02-022-636/20                                                                KOMANDANT ŠTABA                                        

Datum: 20.03.2020.godina                                                             Boris Jerinić

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Na osnovu članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 18. stav 10. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 94/19) članova 60. i čl. 77 Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboja“ br. 1/17)  i Odluke o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Grada Doboj broj: 02-022-601/20 od 16.03.2020. godine a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije Komandant štaba donosi:

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

I

Zabranjuje se paljenje korova, drugog poljoprivrednog otpada i svih vrsta vatre na otvorenom bez prethodnog obavještenja i saglasnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022-641/20                                                                                     KOMANDANT  ŠTABA

Datum: 20.03.2020.godine                                                                                  Boris Jerinić

Odluka o dozvoli rada privrednim subjektima

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59.i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), člana 5. i člana 6. Odluke o formiranju Gradskog štaba za vanredne situacije („Službeni glasnik Grada Doboj“ br. 2/18) i čl. 60. i čl. 77 Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboja“ br. 1/17), a na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije gradonačelnik donosi:

Odluka o dozvoli rada privrednim subjektima

I

Dozvoljava se se rad privrednim subjektima koja se bave sledećim djelatnostima:

  • Tehnički pregled i osiguranja
  • Stovarišta građevinskog materijala
  • Firme koje pružaju usluge isporuke opreme javnim preduzećima (kancelarijski materijal)
  • Vulkanizeri, automehaničari i autopraonice
  • Mobilni operateri
  • Kiosci
  • Mesnice
  • Pogrebna oprema

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u ”Službenom glasniku Grada Doboj”.

Broj: 02-022-620/20

Datum: 18.03.2020.

Gradonačelnik

Boris Jerinić

Izdavanje dokumenata za upis u osnovne i srednje škole

U vezi novonastale situacije izazvane virusom korona, a u skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske, Gradska uprava Doboj omogućila je da se djeci koja se upisuju u 1. razred osnovnog/srednjeg obrazovanja izvodi iz matičnih knjiga dostave putem pošte, na adresu roditelja.

Sve informacije možete se obratiti na broj telefona 053-242-022 ili putem elektronske pošte na adresu: maticniured@doboj.gov.ba