Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

28. redovna sjednica Skupštine grada

Ovaj događaj se završio

Dvadesetosma redovna sjednica Skupštine grada Doboja sazvana je za 09.06.2020. godine. Sjednica će se održati u velikoj sali Skupštine grada Doboja, sa početkom u 10.00 časova.

Kolegijum Skupštine za dvadesetosmu redovnu sjednicu Skupštine grada Doboja predlaže sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izvoda iz zapisnika sa dvadesetsedme redovne sjednice Skupštine Grada Doboj od 10.03.2020. godine,
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju rebalansa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršenju rebalnsa budžeta Grada Doboj za 2020. godinu,
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu,
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene dijela regulacionog plana „Srednjoškolski centar-Usora“ Doboj,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju izmjene regulacionog plana „Bare“ Doboj (objekat za smještaj raseljenog stanovništva),
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju investicionog projekta od posebnog interesa za Grad Doboj – izgradnja kružnih raskrsnica na teritotiji Grada Doboj,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o prenosu prava svojine bez naknade,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice u KO Doboj,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada Doboj u KO Doboj,
 11. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje zemljišta u svojini Grada Doboj u KO Mala Bukovica,
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini Grada u KO Doboj,
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini objekta sa pripadajućim zemljištem u KO Doboj,
 14. Razmatranje prijedloga Odluke o uspostavljanju Savjeta za zaštitu životne sredine,
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja na području Grada Doboj za period od 2021. godine do  2025. godine,
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijumima za dodjelu sredstava budžeta Grada za redovne djelatnosti sportskih klubova za 2020. godinu,
 17. Razmatranje prijedloga Odluke o prijedlogu upisnih područja osnovnih škola na području grada Doboja,
 18. Razmatranje prijedloga Strategija razvoja omladinske politike grada Doboja za period 2020. – 2025. godina,
 19. Razmatranje prijedloga Programa korištenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Grada Doboja za 2020. godinu,
 20. Razmatranje prijedloga Plana o korištenju sredstava ostvarenih od naknade po osnovu posebnih mjera zaštite od požara za 2020,
 21. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana implementacije Strategije i indikativni finansijski okvir za 2020. godinu (revidirana strategija razvoja Grada Doboja za period 2016 – 2020.),
 22. Razmatranje Izvještaja o radu Gradonačelnika i Gradske uprave za period 01.01.2019. – 31.12.2019. godine,
 23. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Grad Doboj u periodu od 01.01.2020.-31.03.2020. godine
 24. Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca Doboj za period od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine,
 25. Razmatranje Izvještaja o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti za period od 01.01. – 31.12.2019. godine,
 26. Razmatranje Informacije o procjeni ishoda sudskih sporova za potrebe utvrđivanja potencijalnih obaveza i/ili priznavanja rezervisanja,
 27. Razmatranje Informacije o stanju transakcionog računa donatorskih sredstava za nabavku opreme i pomoć zdravstvenim ustanovama Grada Doboj na dan 01.06.2020. godine,
 28. Razmatranje Informacije o obezbjeđivanju uslova za smještaj lica u cilju prevencije širenja virusa korona (COVID-19) na teritoriji Grada Doboj,
 29. Razmatranje Informacije o utrošku električne energije za javnu rasvjetu januar – mart 2020.godine,
 30. Razmatranje Informacije o preduzetim mjerama Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Doboj u cilju prevencije širenja virusa korona (COVID-19) na teritoriji Grada Doboj,
 31. Kadrovska rješenja,
 32. Odbornička pitanja.

NAPOMENA:

 1. Materijal za tačku broj 12 biće vam naknadno dostavljen.
 2. Molimo odbornike da sjednici prisustvuju u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti da obavijeste Stručnu službu Skupštine Grada Doboj, te da na istoj postupe u skladu sa obaveznim zaštitnim mjerama koje nalaže Republički štab za vanredne situacije.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Miloš Bukejlović