Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za angažovanje konsultanta za strateško planiranje putem ugovora o djelu

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 35. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj 1/17), Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj („Službeni glanik Republike Srpske“ broj 63/21), Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/21), Odluke o pokretanju procesa izrade Startegije razvoja Grada Doboj za period od 2023. do 2027. godine broj 01-013-75/22 od 09.02.2022. godine („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 2/22 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Grada Doboj za period od 2023 – 2027. godine broj 01-013-214/22 od 03.06.2022. („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 4/22), gradonačelnik Doboja objavljuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje konsultanta za strateško planiranje putem ugovora o djelu

Predmet Javnog poziva:

Grad Doboj poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) da dostave prijave za angažovanje na poslovima izrade Strategije razvoja grada Doboj za period 2023 – 2029. godine (Strategija) i to:

Konsultant za strateško planiranje – 1 izvršilac, do 35 dana konsultantskih usluga

Mjesto rada: Grad Doboj.

Period angažovanja: 6 (šest) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o djelu.

Konsultant će pružati podršku Razvojnom timu Grada Doboja tokom procesa izrade strateškog dokumenta i obezbijediti njegov kvalitet u skladu sa postojećim pravnim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata u Republici Srpskoj. Konsultant će raditi u bliskoj saradnji sa koordinatorom za izradu Strategije i Razvojnim timom Grada Doboja.

Strategija je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definiše javne politike i usmjerava i predstavlja sveukupni razvoj lokalne zajednice. Razvoj predstavlja višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, ekološke, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja – vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica na principima održivosti i integracije i uravnoteženog razvoja.

Obaveze konsultanta utvrđene su Projektnim zadatkom. Projektni zadatak za konsultantsku uslugu nalazi se u prilogu Javnog poziva.

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica koji su državljani BiH, imaju završene studije VII stepena obrazovanja i koji ispunjavaju posebne uslove precizirane u dokumentu Projektni zadatak u prilogu Javnog poziva.

Obrazovanje i kvalifikacije

  • Univerzitetska diploma u oblasti ekonomije ili drugim relevantnim oblastima. Viši stepen obrazovanja smatra se prednošću.
  • Uvjerenje o uspješno završenoj obuci na temu izrade strateških dokumenata u skladu sa novim metodološkim okvirom u Republici Srpskoj i/ili Federaciji BiH.


Dodatne kvalifikacije:

  • Minimalno 5 godina iskustva u oblasti izrade strateških dokumenta na lokalnom ili višem nivou;
  • Iskustvo u pružanju tehničke podrške korisnicima u javnom sektoru u oblasti strateškog planiranja u skladu sa standardizovanim metodologijama razvojnog planiranja koje se primjenjuju u BiH;
  • Prethodno iskustvo u pružanju tehničke podrške lokalnim zajednicama i višim nivoima vlasti;
  • Dokazane analitičke sposobnosti i sposobnost konceptualizacije i jasnog i konciznog pisanja;

Potrebna dokumentacija i način prijave

Uz Prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca:

dokaz o zvanju magistra, odnosno doktora nauka;

dokumenata i pripremi i realizaciji projekata od strateškog značaja, te poznavanju metodološkog okvira za izradu strateških dokumenta u Republici Srpskoj;

sertifikati, linkovi dokumenata, treninzi i sl.) o naprijed navedenom iskustvu koja potvrđuje vještine tražene ovim Javnim pozivom, odnosno projektnim zadatkom u prilogu.


Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Grada Doboja i u dnevnom listu „Glas Srpske“. Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresovani kandidati su dužni dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu:

Odjeljenje za strateško planiranje,
Evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj

Gradska uprava
Grad Doboj, Cara Dušana br. 79A; 74000 Doboj

sa naznakom:

„Prijava na javni poziv za angažovanje konsultanta za učešće u izradi Strategije razvoja grada Doboj 2023 – 2029. godina“

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana Komisija imenovana od strane Gradonačelnika ocijeniće prijave dostavljene prema ovom Javnom pozivu i prema potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije, te obaviti izbor u skladu sa Projektnim zadatkom.

O rezultatima izbora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem dopisa.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Odjeljenju za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj svakim radnim danom putem telefona: 053/250-096 ili putem e-maila: investicije@doboj.gov.ba