Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni poziv za upravljanjem grobljem Šušnjari

Na osnovu člana 3. Zakona o grobljima („Sl. glasnik RS“, broj: 31/13 I 6/14,), člana 10. Zakona o komunalnim djelatnostima („Sl. glasnik RS”, broj 124/11 i 100/17) i člana 19. Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti („Sl. glasnik grada Doboj”, broj: 1/16) gradonačelnik grada Doboj raspisuje

JAVNI POZIV

za upravljanje grobljem Šušnjari

Raspisuje se Javni poziv za upravljanje grobljem Šušnjari koje se nalazi na području Grada Doboj, na parcelama označenim kao k.č.br. 578/1, površine 3859 m2, k.č. 578/2 površine 3454 m2, k.č.679 površine 565m2, k.č. 680 površine 810m2, k.č.681 površine 1497m2, k.č. 682 površine 555m2, k.č. 683 površine 745m2, k.č. 684 površine 2071 m2, k.č. 685 površine 7451m2, k.č. 686 površine 660 m2, k.č. 687 površine 8201m2, k.č. 688 površine 810m2, k.č. 690 površine 380m2 i k.č. 691 površine 2076 m2, K.O. Doboj, ukupne površine 32.324,00 m2.

 1. Upravljač je obavezan da:

– gradskim grobljem upravlja sa pažnjom dobrog privrednika, te vrši redovno, tekuće i investiciono održavanje i na taj način obezbijedi njihovo potpuno i trajno funkcionisanje,

– održava groblje u urednom stanju,

– održava i gradi zajedničke dijelove groblja (zelenilo, staze, potporne i ogradne zidove, ograde i ostale infrastrukturne objekte) vodeći računa o funkcionalnosti i estetskom izgledu groblja,

– vrši uređenje prostora oko grobnog mjesta, kao i izgradnju grobnica, uz mogućnost da izgradnju grobnica kao i ostale radove na grobnicama (oblaganje temelja, postavljanje spomenika) vrše preduzetnici i druga privredna društva registrovana za tu djelatnost na osnovu zaključenog ugovora sa vlasnikom grobnog mjesta, uz prethodno pribavljeno odobrenje upravljača,

– donese Pravila koja će sadržati odredbe o upotrebi, održavanju, čistoći, obavezi plaćanja naknada, te drugim pitanjima neophodnim za normalno upravljanje i održavanje groblja na koja saglasnost daje nadležni organ grada,

– donese Pravila ponašanja na groblju,

– licu koje na to stekne pravo, izda uvjerenje ili odgovarajući akt o korištenju grobnog mjesta,

– izradi Cjenovnik svih usluga na gradskom groblju koji dostavlja na saglasnost nadležnom organu grada,

– vodi propisanu evidenciju u skladu sa zakonskim odnosno podzakonskim propisima (program kojim se vodi evidencija: grobljanska knjiga, katastar groblja i elektronsko evidentiranje),

– obezbijedi mrtvačnicu najmanjeg kapaciteta 12 osoba (umrla lica), kapelu, zgradu za obavljanje vjerskih obreda (najmanjeg kapaciteta 120 osoba),

– obezbijedi potreban alat za rad (kolica za prevoz pokojnika, lift za spuštanje pokojnika u grobnicu, 2 (dva) pogrebna (specijalna) vozila prema standardu za ovu vrstu posla, gradjevinsku mašinu za iskop grobnog mjesta i uredjenje terena, ručni alat (najmanje 6 (šest) trimera, 4 (četiri) duvaljke, 5 (pet) kosačica, 4 (četiri) metalna ašova, 4 (četiri) krampa, 4 (četvora) ručna kolica, 8 (osam) metalnih lopata).

Ukoliko upravljač izgradi neki od objekata propisanih zakonskim odnosno podzakonskim propisima isti su vlasništvo grada.

 1. Upravljač je samostalni nosilac povjerenih poslova i obavlja ih u svoje ime i za svoj račun, i za povjerene poslove odgovara sa pažnjom dobrog privrednika u skladu sa odredbama Zakonom o obligacionim odnosima.
 2. Upravljač odgovara za štetu koju prouzrokuje korisnicima ako ne upravlja i ne održava groblja na način propisan odredbama Zakona o grobljima („Sl. glasnik RS“, broj: 31/13 I 6/14,) i odredbama Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti („Sl. glasnik grada Doboj”, broj: 1/16).
 3. Upravljač je dužan da putem sredstava javnog informisanja izda obavještenje o planiranim ili očekivanim smetnjama i prekidima koji će nastati ili mogu nastati u radu ili održavanju gradskog groblja najkasnije 3 dana prije očekivanog prekida ili smetnji.
 4. Ako dođe do poremećaja ili prekida u radu, upravljanju i održavanju gradskog groblja usljed više sile ili drugih razloga koje upravljač nije mogao da predvidi ili spriječi, obavezan je da odmah preduzme mjere za otklanjanje uzroka poremećaja, odnosno prekida i da o tome bez odlaganja obavijesti nadležno Odjeljenje gradske uprave Doboj.
 5. Upravljač će održavanje gradskog groblja vršiti na teret prihoda ostvarenih od obavljanja pogrebne djelatnosti,
 6. Upravljač je obavezan da na osnovu:

• izgradnje grobova i grobnica,

• prodaje zemljišta za grobnice,

dostavlja izvještaje o izgradjenim grobovima i grobnicama i ostvarenim prihodima od prodaje zemljišta za grobnice ovjeren od strane nadležnog organa upravljača tromjesječno u toku kalendarske godine, te da naknadu na račun grada Doboj uplati najkasnije 10 (deset) dana od dostavljanja izvještaja.

Početna cijena na ime izgradjenog grobnog mjesta koju će upravljač plaćati gradu iznosi 50,00 KM bez PDV-a po jednom grobnom mjestu.

 1. Grad Doboj će sredstva iz tačke 7. utrošiti na izgradnju i održavanje infrastrukture na području grada.
 2. Grad Doboj će sa izabranim Upravljačem zaključiti Ugovor na period od 4 (četiri) godine kojim će detaljno biti definisane prava i obaveze ugovornih strana.

10 Pravo učešća u ovom javnom pozivu imaju pravna lica i samostalni preduzetnici, koji ispunjavaju sledeće uslove:

– koja su registrovana za obavljanje sledećih djelatnosti:

• pogrebne i pripadajuće djelatnosti,

• uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina,

• specijalizovane građevinske djelatnosti (izgradnja dijelova objekata i objekata niskogradnje i pripremni radovi u tu svrhu).

– da su uspješno realizovali najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnose na održavanje čistoće javnih površina, ili ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični navedenim, za posljednje tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako je pravno lice ili samostalni preduzetnik registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine.

– da ima najmanje 17 (sedamnaest) zaposlenih (ukoliko se desi da se organizuje više od jedne sahrane u kratkom roku, neophodno je 8 (osam) ukopnih radnika, 3 (tri) gradjevinska radnika, 3 (tri) vozača, 1 (jedan) rukovodilac administrativnih poslova, 2 (dva) radnika za rad sa strankama od kojih će 1 (jedan) radnik voditi evidenciju (grobljanska knjiga i katstar groblja)),

 1. Kao dokaze o ispunjenosti uslova iz prethodne tačke učesnici u javnom pozivu trebaju dostaviti:

-Izvod iz sudskog registra, odnosno odgovarajući akt od registarskog organa u kome su pored sjedišta lica, odnosno preduzetnika, naznačene i djelatnosti za koje je pravno lice, odnosno preduzetnik registrovan,

– Spisak realizovanih ugovora koji se odnose na realizaciju poslova navedenih u prethodnoj tački, ovjeren i potpisan od strane nadležnog lica učesnika na javnom pozivu,

– Potvrde o izvršenim ugovorima koji su navedeni u spisku, a koje se odnose na poslove iz tačke 10., izdate i ovjerene od strane naručioca posla, koje sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

• predmet ugovora,

• vrijednost ugovora,

• vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i

• navode o uredno izvršenim ugovorima.

Spisak zaposlenih radnika ovjeren i potpisan od strane nadležnog lica učesnika na javnom pozivu,
Uvjerenje o broju radnika (izdato od strane Poresku uprave RS).
Svi dokumenti moraju biti ovjereni od strane nadležnog organa i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca (dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji).

 1. Kao upravljač će biti izabran učesnik koji ispunjava uslove navedene u javnom pozivu i koji ponudi najveći iznos naknade iz tačke 7. javnog poziva.
 2. Ukoliko više učesnika ponudi isti iznos, kao upravljač će biti izabran učesnik koji bude imao najbolje reference, u smislu, da će biti izabran onaj učesnik koji bude dostavio potvrde investitora o izvršenim ugovorima čija je zbirna vrijednost najveća.
 3. Izbor upravljača grobljem će izvršiti Komisija koju imenuje Gradonačelnik grada Doboj posebnim rješenjem.
 4. Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova i ponude se dostavljaju na adresu Grad Doboj, ul. Hilandarska br. 1, (poštom ili putem protokola ) sa naznakom „Prijava za učeššće u javnom pozivu za upravljanje grobljem Šušnjari“- ne otvarati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Grada Doboj i dnevnom listu „Glas Srpske“.