Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka o dodjeli subvencije za troškove isporuke toplotne energije

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpke“ broj : 97/16 i 36/19), člana 60. i 77. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17), u vezi sa Odlukom o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 3/20), i Javnim pozivom poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2 broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020, gradonačelnik Grada Doboj, donosi

ODLUKU
o dodjeli subvencije za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima

Član 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se subvencija za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima, a na osnovu Odluke o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“,broj : 3 / 20), i Javnog poziva poslovnim subjektima za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine .

Član 2.

Pravo na subvenciju za troškove isporuke toplotne energije,ostvaruju privredni subjekti kojima je zabranjen, ograničen ili otežan rad, za period mart, april 2020. godine, u visini obaveze,,pod uslovima i na način regulisan Odlukom, za period od 16.03-15.04.2020. godine, a ako je privredni subjekt izvršio plaćanje troškova isporuke toplotne energije za mjesec mart 2020.godine, ista će se u evidenciji Gradske toplane voditi kao pretplata.

Član 3.

Uvidom u zaprimljene prijave od 31.10..do 30.11.2020.godine,pravo na subvenciju ispunjavaju sljedeći privredni subjekti:

Redni brojIme i prezime / Naziv firmeIznos
1.Sur „MOBIL“ s.p. Todorović Tatjana poziv na broj 2146471,82 KM
2.“MOBIL TRADE”Goran Todorović s.p. Doboj poziv na broj 1043687,22 KM
3.ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA Dr.GORAN STANOJEVIĆ Poziv na broj 16905427,55 KM
 UKUPNO                                   586,59 KM

Član 4.

Odobrena sredstva teretit će potrošačku jedinicu 0028150, grupa konta 414 100, podek.kod.150 039-subvencije javnim nefinansijskim subjektima.

Član 5.

Realizacija Odluke izvršiće se prenosom sredstava na žiro-račun Gradske toplane

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Dostavljeno:

  1. Odjeljenju za privredu
  2. Odjeljenju za finansije
  3. Gradskoj toplani
  4. Arhivi.

GRADONAČELNIK
Boris Jerinić