Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ПРВА ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана  52. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) и члана 74., став 4. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17), сазвана је ПРВА ВАНРЕДНА сједница Скупштине града Добој за  24. април 2020.године (петак). Сједница ће се одржати у великој сали Скупштине града Добој, са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за прву ванредну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р ЕД

 1. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2019. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о ангажовању новчаних средстава за помоћ пензионерима на подручју Града Добој,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енегрије привредним субјектима на подручју Града Добоја,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о ослобађању закупнине,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје пословног простора,
 9. Разматрање приједлога Програма додјеле субвенција субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Граду Добоју,
 10. Разматрање измјене Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 11. Разматрање  нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2020. годину,
 12. Разматрање Извјештаја о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
 13. Разматрање Информације о стању трансакционог рачуна донаторских средстава за набавку опреме и помоћ здравственим установама Града Добој на дан 22. април 2020. године,
 14. Разматрање Информације о водоснабдијевању Града Добоја у 2019. години,
 15. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар – децембар 2019. године,
 16. Разматрање Информације у вези извршавања обавеза Града Добој по питању омогућавања откупа другог одговарајућег стана носиоцима станарског права чији је стан у саставу ратом уништене зграде,
 17. Разматрање Информације о реализацији уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Града Добоја за период 26.12.2017 – 31.12.2019. године.

Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката (14. април 2020.)

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“ бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године, Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године те Закључка о продужењу примјене закључака, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-4/20 од 13.04.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације Града Добој доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, провођења Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године те Закључка о измјени и допуни Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској, Републичког штаба за ванредне ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године:

1. Забрањује се рад сљедећим субјектима, сваким радним даном и у дане викенда до 27. априла 2020. године и то:

 • угоститељским објектима за исхрану и пиће,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., ове одлуке,
 • трговине на мало,
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,

2. Ограничава се рад:

 • здравствених установа – апотека

   а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова

 • у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 13-1/20 од 01.04.2020. године

   б) викендом од 07,00 до 15,00 часова,

 • у циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не раде задужује се здравствена установа – ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,
 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке, пољопривредне апотеке, трговине техничке робе – бијеле технике, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и боја и лакова ако се налазе у трговачком центру,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа)- од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине које се баве продајом техничке робе – бијеле технике, водоматеријалом и санитаријама, електроматеријалом, аутодијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, керамиком и боја и лакова, грађевинским материјалом – стоваришта, од 7,00 до 18,00 часова
 • продавнице пољопривредне опреме, алата и машина од 7,00 до 18,00 часова
 • дрогерије од 7,00 до 18,00 часова
 • продавнице које се баве продајом дјечије опреме, са обавезом одвајања простора за продају дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова
 • пољопривредне апотеке – од 07,00 до 18,00 часова,
 • зелена пијаца у Добоју од 07,00 до 15,00 часова у складу са посебно прописаним мјерама.

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима на које се односи ограничење из члана 2. организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору (једна особа на 50м2, максимално пет особа до 200 м2, преко 200 м2 максимално до 20 особа ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели – могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити,
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

Сви субјекти на које се односи ограничење из члана 2. дужни су, поред наведених, организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свим градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извијестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица  како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-712/20 од 02.04.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-762/20
Датум: 13.04.2020. година

КОМАНДАНТ ШТАБА
Борис Јеринић


Овдје можете погледати/преузети Закључак о кретању лица старијих од 65 година:

Градски штаб за ванредне ситуације: Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр. 90/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој“, бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске, Републичког штаба за ванредне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. године, Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона („COVID-19“) у Републици Српској у вези са радом здравствених установа – апотека, Републичког штаба за ванредне ситуације 06-6/20 од 22.03.2020. године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних  и других објеката и служби на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, заштите и спасавања становништва, те провођења Закључка о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 30.марта 2020.године и то:

 • угоститељским објектима свих категорија,
 • трговинама, осим субјеката из члана 2., став 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  ове одлуке,
 • трговине на мало (боје и лакова, електро и водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, одјеће и расвјете ),
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима, осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама,
 • пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад:

 • здравствених установа – апотека

   а) радним даном од 08 до 18 часова

   б) викендом од 08 до 13 часова,

У циљу реализације Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 22.03.2020. године о снабдјевању лијековима и медицинским средствима када апотеке не раде задужује се здравствена установа – ЗУ „Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 часова,

 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова, могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње,
 • трговине прехране/робе широке потрошње 07,00 до 18,00 часова
 • субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа) – од 07,00 до 19,00 часова.
 • трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 часова,
 • трговине грађевинским материјалом-стоваришта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана дозвољен је рад у складу са овим чланом ако се ради о субјектима који прометују претежно прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4., 5., 6. и 7. овог члана организовати уз предузимање следећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору ( једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу бити у објекту,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера без услуживања/послуживања у објектима,
 • достава животних намирница је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • хотели, мотели и хостели- могу пружити услуге у свом простору за своје госте а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 18,00 часова,
 • пољопривредне апотеке – од 07,00 до 18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити (једна особа на 50м2, а максимално пет особа на објекте веће од 200 м2),
 • испред благајни ограничити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простру омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће организовати свој рад како слиједи:

 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима Управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,

 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писано извијестити Команданта штаба за ванредне ситуације и Градски штаб о предузетим мјерама.

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима са ресорним министарством при чему:

 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
 • појачати контролу на улазу у Дом здравља, свих лица како би се заштитили здравствени радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за послове комуналне полиције да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022- 644 /20 од 22.03.2020. године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града Добој.

Број: 02-022-648/20                                                                        КОМАНДАНТ ШТАБА

Датум: 23.03.2020.                                                                                     Борис Јеринић

Упис у први разред основних школа

Будући да се ближи термин за упис ученика у први разред прописан одредбама Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр 44/17., 31/18. и 84/19.), а имајући у виду тренутну ситуацију изазвану корона вирусом и наложене мјере, овим путем Вас обавјештавамо о начину евидентирања дјеце дорасле за упис у први разред школске 2020/2021. године:

 1. Упис, односно пријављивање дјеце ће се вршити ИСКЉУЧИВО:
 • путем телефона или
 • путем електронске поште

Приликом пријављивања дјеце потребно је доставити сљедеће податке:

 • Име и презиме дјетета
 • Име једног од родитеља
 • ЈМБ
 • Контакт телефон или мејл адресу
 • Адресу пребивалишта

Документацију потребну за успис не доносити у школу нити слати поштом. Исту ћете доставити школи када дијете доведете на тестирање. О термину тестирања бићете накнадно, благовремено обавјештени а ускладу са препорукама надлежних институција.

У табели испод достављамо контакте свих основних школа на подручју Града Добоја:

Назив школеКонтакт телефонАдреса електронске поштеТермин уписа
ЈУ ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ ДОБОЈ053/221-838os110@skolers.orgод 8:00 до 10:00 и од 11:00 до 13:00
ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“ ДОБОЈ053/203-671 или 053/221-347os112.pedagog@skolers.org или *попуњавањем електронског упитника путем линка на ФБ страници и веб сајту школеод 8:00 до 12:00
ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ДОБОЈ053/236-714os111.pedagog@skolers.orgод 8:00 до 15:00
ЈУ ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ ПОДНОВЉЕ053/280-007os115@skolers.orgод 8:00 до 13:00   *30.03. и 01.04.  
ЈУ ОШ „МИЛАН РАКИЋ“ БУКОВИЦА ВЕЛИКА053/286-278os116@skolers.orgод 08:00 до 10:00
ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“ БОЉАНИЋ053/276-001os113@skolers.orgод 08:30 до 13:00
ЈУ ОШ „ОЗРЕН“ ДОЊА ПАКЛЕНИЦА065/953-629os140@skolers.orgод 10:00 до 12:00
ЈУ ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ ОСЈЕЧАНИ053/285-031os114.pedagog@skolers.orgод 08:00 до 12:00   *30.03.-01.04.
ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ СЈЕНИНА РИЈЕКА053/277-297 или 053/277-298os117@skolers.orgод 08:00 до 12:00

НАПОМЕНА: РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ УПИСНИХ ПОДРУЧЈА.