Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Јавни позив (Одјељење за просторно уређење)

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату:

 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 1.3.5.
 • Регулационог плана „Доњи град“ Добој- ревизија, блок 3.
 • Регулационог плана „ Доњи град“Добој – ревизија, блок 8.
 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок бр. 10
 • Регулационог плана стамбено-пословног комплекса „Средњошколски центар“ Добој I фаза
 • Регулационог плана „ Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6.
 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10
 • Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој и
 • Регулационог плана „Баре“ Добој (објекат за смјештај расељеног становништва на земљишту или објекту, односно објектима у њиховом власништву на к.ч. број: 5387/7 к.о. Добој („Центар“ – блок 1.3.5), к.ч. 5109 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 3) к.ч. 3320 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 8), к.ч. 6938/4, 6934/3, 6934/4 (дио), 6934/2, 6934/1 (дио), 6934/6 (дио), 6951 (дио), 6938/3 (дио), 6949/1 (дио), 6950, 6936 и 6935 све к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6501 к.о. Добој (Средњошколски центар“ Добој I фаза), к.ч. 4907 (дио), 4893/5 (дио), 4893/3 (дио), 4918/1, 4917, 5385, 4909, 4911/2 и 4913 све к.о. Добој („Доњи град“ – блок 6), к.ч. 6919/1 и 6919/2 к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6693/3, 6693/1, 6839/5, 6834/1, 6826/1, 6823/1, 6822/1, 6821/1, 6826/2, 6830, 6832, 7326/6, 7326/4, 7324/3, 7325/6, 7325/4, 7578, 7579, 7580, 7582, 7590, 7592/6, 7592/7, 7591/1, 7592/5, 7592/1, 7592/8, 7594, 7595/1, 7598/1, 7599/1, 7589/2, 7593, 7589/1, 7588, 7587, 7586, 7585, 7584, 7583, 7390, 7310, 7581, 6731/1, 6710/8, 6710/2, 6710/4, 6731/3, 8163/1, 6710/1, 6710/7 и 6711/1 све к.о. Добој („Средњошколски центар – Усора“) и к.ч. 3023/2, 3024 и 3025 к.о. Добој („Баре“ Добој).

РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ЈЕ 23.12.2019.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Други јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), градоначелник Добоја упућује:

II ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја

Град Добој расписује II Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој ( у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%, у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или
Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице, односно, избор се врши из преосталих 12 расположивих стамбених јединица од 20 стамбених јединица изабраних Јавним позивом Града Добој број:02-022-2057/19 од 16.10.2019.године по хронолошком принципу (датум и сат приспијећа комплетиране пријаве):

 • Стан број 8: Стамбена јединица у СПО „Вила Емилија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Видовданска број 44, величина 45,66м2, трећи спрат, по цијени од 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 73.010,34КМ
 • Стан број 9: Стамбена јединица у СПО „Викторија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Светог Саве број 30, величина 50,20м2, други спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 80.269,80КМ
 • Стан број 10: Стамбена јединица у СПО „Викторија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Светог Саве број 30, величина 50,20м2, трећи спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 80.269,80КМ
 • Стан број 11: Стамбена јединица у СПО „Омега“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, Цара Душана бб, величина 42,45м2. први спрат, цијена 1599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 67.877,55КМ
 • Стан број 12: Стамбена јединица у СПО „Неда“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Карађорђева бб, величина 55,52м2, ПК, цијена 1.299,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 72.120,48КМ
 • Стан број 13: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, други спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 14: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, трећи спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 15: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, четврти спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 16: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, пети спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 17: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 61,07м2, седми спрат, цијена 1.599,00КМ/м2, укупне вриједности: 97.650,93КМ
 • Стан број 18: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 45,12м2, седми спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 72.146,88КМ и
 • Стан број 20: Стамбена јединица у СПО „Дијаманти Рубин 2“инвеститора Грађ – промет д.о.о. Добој, улица Цара Душана, величине 57,35м2, пети спрат, цијена 1.599,00КМ/м2, укупне вриједности 91.702,65КМ.

Град Добој, у смислу овог Јавног позива суфинансираће куповину стамбених јединица (модел 1) на начин и под условима како слиједи:

 • укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2
 • стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена
 • стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој
 • стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева
 • стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу
 • максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом.

Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:

 • су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине
 • су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни позив имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости
 • су закључили брак послије 11.09.2019.године,
 • најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив.
 • ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине
 • ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив
 • имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 1. Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника
 2. Увјерење о држављанству – за оба супружника
 3. Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника
 4. Извод из матичне књиге вјенчаних
 5. Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју Града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова)
 6. Овјерене изјаве оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
 7. Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретннама).
 8. Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје мјесно надлежни орган Пореске управе)

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

Одлуку о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по основу предметног Јавног позива донијеће Градоначелник, а предност за избор стамбене јединице за одабрани модел суфинансирања 2 имаће кандидати који раније доставе комплетирану пријаву.

Права и обавезе уговорних страна у поступку реализације и по окончању поступка реализације додјеле новчаних средстава у сврху суфинансирања куповине стамбених јединица, биће уређени посебним уговорима, а супружници са којима буду закључени уговори ће имати обавезу периодичног доказивања боравка у стамбеној јединици.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4 достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком:

„за II Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022-2404/19
Датум:02.12.2019.

Градоначелник
Борис Јеринић

Јавни оглас: Споразумно рјешавање стицања права власништва над некретнинама ради изградње Спомен парка „9. јануар“

Број: 02-022-2359/19
Добој, 28.11.2019.

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате Граду Добој – зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнинама за које је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист Града Добој означених као:

 1. к.ч. број 6822/1 Доње средње поље, њива прве класе, површине 2296 м2, уписана у ПЛ број 729 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 306/2 њива Средње поље, њива површине 2296 м2 уписана у ЗК уложак број 446 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са укњиженим правом располагања у корист Општине Добој;
 2. к.ч. број 6839/5 Средње поље, њива прве класе, површине 1184 м2, уписана у ПЛ број 737 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/8 Средње поље, њива прве класе површине 1184 м2 уписана у ЗК уложак број 3893 КО СП Добој као сувласништво Черни р. Ковачевић Смиљка, Добој, са дијелом 1/8, Зубак (Мато) Пејо, Добој, Усора број 6 са дијелом 1/8, Зубак (Мато) Јосип, Макљеновац, са дијелом 1/8, Мандић (Стипо) Недељко, Макљеновац-Усора, са дијелом 1/8, Мандић (Фрањо) Аугустин, Јелах, са дијелом 1/16, Ћуро (Мијо) Вера, Загреб, са дијелом 1/16, Прањић (Иван) Мијо, Омањска са дијелом 1/4, Мартиновић (Лука) Мирјана, Јелах, са дијелом 1/24, Башић (Лука) Владо, Јелах, са дијелом 1/24 и Башић (Лука) Стипо, Јелах, са дијелом 1/24,  без терета;
 3. к.ч. број 6830 Средње поље, њива прве класе, површине 633 м2, уписана у ПЛ број 1854 к.о. Добој, посједника Мандир (Мате) Сњежана, Сесвете, Пере Пиркера 2, са дијелом 1/2 и Нађ (Мате) Јадранка р.Мандир, Селце, Маттино 33, са дијелом 1/2, што по старом премјеру одговара дио к.ч. број 602/11 I двориште III кућа, двориште кућа, површине 750 м2 уписана у ЗК уложак број 3515 КО СП Добој као друштвено-државно власништво, сувласништво на ЗК тијело III Мандир Сњежана, Добој, са дијелом 1/2 и Нађ Јадранка, Добој, са дијелом 1/2, са теретом;
 4. к.ч. број 6834/1 Средње поље, њива прве класе, површине 1758 м2, уписана у ПЛ број 2942 к.о. Добој, посједника Зубак (Матин) Пејо, Добој Усорска 6,  са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/9 Средње поље, њива прве класе, површине 1758 м2 уписана у ЗК уложак број 3717 КО СП Добој као власништво Зубак (Мато) Пејо, Добој, Усорска 6, са дијелом 1/1, без терета;
 5. к.ч. број 6823/1 Средње поље, њива прве класе, површине 2251 м2, уписана у ПЛ број 4139 к.о. Добој, посједника Шкорња (Адила) Сабрија, Тешањ, Сребреничка бб, са дијелом 2/8, Муминовић (Енвера) Елведина р. Рудановић, Мошевац, са дијелом 1/8, Рудановић (Адила) Абдулах, Сарајево, Завнобиха 13, са дијелом 2/8, Рудановић (Адила) Екрем, Добој, Ослободилачка 13, са дијелом 2/8 и Рудановић (Енвера) Елведин, Мошевац, са дијелом 1/8, што по старом премјеру одговара к.ч. број 306/1 Средње поље њива, њива, површине 2251 м2 уписана у ЗК уложак број 253 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са теретом;
 6. к.ч. број 6826/1 Средње поље, њива прве класе, површине 4552 м2, уписана у ПЛ број 4768 к.о. Добој, посједника Авдић (Авде) Амира р. Сачак, Зеница, Црквице 30, са дијелом 1/4, Сачак (Авде) Амир, Жепче, Зенички пут бб, са дијелом 1/4  и Салихагић (Халида) Емир, Јелах, Браће Которић бб, са дијелом 2/4, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/1 Средње поље њива, њива, површине 4552 м2 уписана у ЗК уложак број 1369 КО СП Добој као сувласништво Салихагић (Халид) Емир, Јелах, Браће Которића бб, са дијелом 1/2, Сачак (Авдо) Амир, Жепче, Зенички пут бб, са дијелом 1/4 и Авдић р. Сачак (Авдо) Амира, Зеница, Црквице 30, са дијелом 1/4, без терета;

Овај оглас ће бити објављен на РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 28.11.2019. године до 13.12.2019. године.

Све информације у вези са предметним некретнинама и вриједностима истих биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.

Јавни оглас у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње приступног пута код Нове болнице у Добоју

Број: 02-022-2358/19
Добој, 28.11.2019.

На основу члана 19. став 1. алинеја 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 25. став 1. тачка в. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06, 37/07 и 110/08) и члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/17), а у вези са Одлуком о утврђивању општег интереса („Службени гласник Републике Српске“ број 96/19), Градоначелник Града Добој расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње приступног пута код Нове болнице у Добоју

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате Граду Добој-зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнином за коју је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист Града Добој означене као:

 • к.ч. број 7685/7 дворишта, двориште, површине 1063 м2, уписана у ПЛ број 737 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 557/7 Дворишта, двориште, површине 1063 м2, уписана у ЗК уложак број 3156 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са укњиженим правом трајног кориштења у корист Творнице компресора и пнеуматског алата Трудбеник Добој.

Овај оглас ће бити објављен на страници РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града Добој и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 28.11.2019. године до 13.12.2019. године.

Све информације у вези са предметном некретнином и вриједности исте биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.