Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОВНИМ СУБЈЕКТИМА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр: 97/16 и 36/19) и члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, бр.1/17), градоначелник Града Добој расписује

Ј А В Н И  П О З И В

пословним субјектима у граду Добој за ублажавање економских посљедица насталих

усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

I Предмет јавног позива

Предмет овог јавног позива је:

 • Додјела субвенција пословним субјектима за износ:
  • комуналне таксе за истицање пословног имена
  • накнаде за заузимање јавне површине
 • Ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у уговорном односу са Градом.
 • Субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије пословним субјектима

II Општи услови

Овај Јавни позив односи се на:

 • пословне субјекте чије је сједиште на територији града и којима је забрањено,ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког и/или Градског штаба за ванредне ситуације и
 • закупце пословних просторија који су у уговорном односу са Градом.

Под појмом пословни субјекти подразумијевају се правна лица и самостални предузетници.

За додјелу субвенције и/или ослобађање плаћања закупнине подноси се прописани пријавни образац за сваку врсту права посебно.

Пријавни образац се може преузети сваког радног дана од 07,00 – 15,00 у приземљу зграде Градске управе Града Добој, Хиландарска 1 , шалтер бр.7, као и на интернет страници Града Добој.

Уредно попуњен пријавни образац, заједно са прописаним прилозима наведеним у овом Јавном позиву подноси се поштом или се непосредно предаје на шалтеру број.4, Градске управе града Добој, радним даном од 07,00 – 15,00 часова.

Уз пријавни образац прилаже се обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ, уколико је ријеч о правном лицу, те друга документација утврђена у Јавном позиву, под одговарајућим тачкама за сваку врсту права.

За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност увидом у службене евиденције, односно регистре Града.

Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дјелатности.

III Посебни услови

1. Субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена

Ова субвенција додјељује се у складу са Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID – 19) у Граду Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности за аликвотни дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

 • пословни субјекти којима је забрањен рад – 100% износа аликвотног дијела комуналне таксе и
 • пословни субјекти којима је рад ограничен или отежано обављање дјелатности – 50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе.

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена.

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020.године.

О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока или до утрошка одобреног износа средстава.

Контакт телефон 053/241-099 или на e-mail: privreda@doboj.gov.ba

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне површине

Ова субвенција се додјељује  у складу са  Програмом додјеле субвенција пословним субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (COVID – 19) у Граду Добоj („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на субвенцију остварују обвезници којима је забрањен, ограничен  или отежан рад, за период март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

 • пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март,

април и мај 2020.године и

 •  пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020.године.

Корисник субвенције може бити пословни субјект који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према Граду, по основу накнаде за заузимање јавне површине.

Пријава се подноси: Одјељењу за стамбено – комуналне послове.

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.

О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока или до утрошка одобреног износа средстава.

Контакт телефон 053/236-097 или на e-mail: stambenokomunalno@doboj.gov.ba

3. Ослобађање плаћања закупнине

Право на ослобађање плаћања закупнине утврђује се у складу са Одлуком о ослобађању плаћања закупнине („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су у уговорном односу са Градом по основу уговора о комерцијалном закупу  и закупци који имају закључен уговор о закупу пословних просторија под посебним условима.

Право на ослобађање плаћања закупнине имају:

 • комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена забраном рада напријед наведеним наредбама – за три мјесеца 2020.године;
 • комерцијални закупци, којима је претежна дјелатност обухваћена ограничењем трајања радног времена напријед наведеним наредбама – за два мјесеца 2020.године;
 • закупци под посебним условима – за три мјесеца 2020.године.

Право на ослобађање плаћања закупнине имају закупци који су измирили обавезе по основу закупа закључно са мјесецом мартом 2020. године.

У пријавном обрасцу у рубрици „Напомена“ закупац је обавезан навести за које мјесеце у 2020. години тражи ослобађање плаћања закупнине.

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.

О поднијетим пријавама се одлучује на крају сваког мјесеца, све до истека крајњег рока.

Контакт телефон 053/241-099 или на e-mail: privreda@doboj.gov.ba

4. Субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије пословним субјектима

Ова субвенција се додјељује у складу са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20).

Право на субвенцију остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

Под условима и на начин регулисаним овом одлуком врши се субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој за период 16.03.2020 – 15.04.2020. године.

Субвенције ће се одобрити привредним субјектима који поднесу захтјев за субвенционисање, уз приложене рачуне за март и април 2020.године, за испоруку топлотне енергије.

Ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године, исти ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Пријава се подноси: Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности.

Крајњи рок за подношење пријава: 31.12.2020. године.

IV  Начин остваривања права по Јавном позиву

Испуњеност услова за остваривање права утврђује надлежно одјељење.

1) За додјелу субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена и накнаде за заузимање јавне површине:

 • одлуке/рјешења доносе се на крају сваког мјесеца, у складу са расположивим средствима;
 • дозначавање средстава ће бити у складу са одлуком/рјешењем.

2) За ослобађање плаћања закупнине доноси се рјешење о ослобађању плаћања закупнине, за колико мјесеци и укупан износ.

3) За субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије доноси се рјешење/одлука о ослобађању плаћања, за период и укупан износ.

Прилози:

 1. Пријавни образац за субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена
 2. Пријавни образац са субвенције за заузимање јавне површине
 3. Пријавни образац за ослобађање плаћања закупнине
 4. Пријавни образац за субвенционисање трошкова испоруке топлотне енергије

Број: 02-022-879/20
Датум: 06.05.2020                                                                                               

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић


Преузмите прилоге

УПИТНИК ЗА ПОСЛОВНЕ СУБЈЕКТЕ О УТИЦАЈУ ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ НА ПОСЛОВАЊЕ

Град Добој покренуо је анкету међу пословним субјектима о утицају епидемије корона вируса на њихово пословање, како би се процијенило тренутно стање и припремио приједлог за евентуално нови пакет економских мјера.

Сви пословни субјекти (привредна друштва и предузетници) на подручју Града Добоја, упитник могу попунити електронским путем на линку Упитник за пословне субјекте о утицају посљедица пандемије на пословање.

Напомињемо да је Град Добој на првој ванредној сједници Скупштине Града која је одржана 24.04.2020. године, већ дефинисао први сет економских мјера како би се олакшала тешка ситуација изазвана појавом корона вируса.

ЗАКЉУЧАК О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА РЕПУБЛИЧКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу члана 22. и члана 45. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације („Службени гласник Града Добој’“, бр. 2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Закључaка Републичког штаба за ванредне ситуације од 27-28.04.2020. године, Градски штаб за ванредне ситуације града Добој на XIV сједници одржаној дана 28.04.2020. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК

о обавезном спровођењу мјера Републичког штаба за ванредне ситуације

I

У циљу превенције ширења вируса корона (COVID–19) и заштите и спасавања грађана на територији Града Добоја, налаже се спровођење свих мјера прописаних Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID–19) у Републици Српској, број: 26-1/20, Закључком о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске, број: 26-2/20, Закључком о продужењу примјене закључака, број: 26-5/20, Републичког штаба за ванредне ситуације од дана 27.04.2020. године и Закључком о исправци закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID–19) у Републици Српској, број: 27-1/20 Републичког штаба за ванредне ситуације од дана 28.04.2020. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-830/20

Датум: 28.04.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА

Борис Јеринић

ПРВА ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана  52. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) и члана 74., став 4. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17), сазвана је ПРВА ВАНРЕДНА сједница Скупштине града Добој за  24. април 2020.године (петак). Сједница ће се одржати у великој сали Скупштине града Добој, са почетком у 10.00  часова.

Колегијум Скупштине за прву ванредну сједницу Скупштине Града Добој предлаже следећи

Д Н Е В Н И   Р ЕД

 1. Разматрање нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 2. Разматрање нацрта Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2020. годину,
 3. Разматрање приједлога Одлуке о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2019. годину,
 4. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода,
 5. Разматрање приједлога Одлуке о ангажовању новчаних средстава за помоћ пензионерима на подручју Града Добој,
 6. Разматрање приједлога Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енегрије привредним субјектима на подручју Града Добоја,
 7. Разматрање приједлога Одлуке о ослобађању закупнине,
 8. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје пословног простора,
 9. Разматрање приједлога Програма додјеле субвенција субјектима погођеним кризом изазваном новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Граду Добоју,
 10. Разматрање измјене Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 11. Разматрање  нацрта Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2020. годину,
 12. Разматрање Извјештаја о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,
 13. Разматрање Информације о стању трансакционог рачуна донаторских средстава за набавку опреме и помоћ здравственим установама Града Добој на дан 22. април 2020. године,
 14. Разматрање Информације о водоснабдијевању Града Добоја у 2019. години,
 15. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар – децембар 2019. године,
 16. Разматрање Информације у вези извршавања обавеза Града Добој по питању омогућавања откупа другог одговарајућег стана носиоцима станарског права чији је стан у саставу ратом уништене зграде,
 17. Разматрање Информације о реализацији уговора о пружању јавних водних услуга на подручју Града Добоја за период 26.12.2017 – 31.12.2019. године.