Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Наредба о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Добој

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (”Службени гласник Републике Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације ( ”Службени гласник Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута Града Добој (”Службени гласник Града Добоја” бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације градоначелник доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда:

– угоститељским објектима врсте ноћни клуб,

– свадбеним салонима,

– фитнес – центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),

– дјечијим играоницама.

– Забрањује се рад у дане викенда – суботом и недјељом:

– трговачким центрима,

– пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова сваким даном, сљедећим објектима:

– трговачким центрима радним данима

– осталим трговачким објектима (свима, укључујући и тржнице на мало – пијаце),

– угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења дјелатности смјештаја гостију и напријед наведених ноћних клубова и свадбених салона), а укључујући и угоститељске објекте смештене на аутобуским, жељезничким и бензинским пумпама.

3. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа сваким даном сљедећим објектима:

– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у оквиру продаје њихових производа).

4. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2.алинеја 3. да обезбједе минимално растојање од 2 метра између корисника услуга.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење комуналне полиције да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених објеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. наредбе, свакодневно ће извјештавати Команданта градског штаба за ванредне ситуације.

7. Ова наредба ступа на снагу даном доношења а траје до 1.04.2020.године и бити ће објављена у ”Службеном гласнику Града Добој”.

Датум: 13.03.2020.године

Градоначелник
Борис Јеринић

Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама

Анкетирање грађана Добоја проведено је у циљу процјене степена задовољства грађана административним и комуналним услугама. Анкета је спроведена методом случајног узорка.

Сам процес је осмишљен тако да је анкетирање извршено пред просторијама Градске управе и то методом испитивања грађана и грађанки који су управо користили услуге јавне управе. Испитивање корисника јавних услуга проведено је у децембру 2019.године на узорку од 400 грађана и грађанки.

Анализирани су одговори којим испитаници изјављују да су задовољни или незадовољни услугама те су дати проценти испитаника/ца.

Збир задовољних и незадовољних испитаника/ца не износи увијек 100% јер се један дио испитаника/ца изјаснио да је или неутралан или да не зна.

Јавни позив: Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању

Развојна агенција Републике Српске расписала је позив за за учешће у Програму подршке предузетницима са потешкоћама у пословању.

Циљ програма је пружање подршке предузетницима у превенцији кризе, стварању  могућности поновног покретања пословне активности, информисању о алтернативним изворима финансирања и промоцији предузетништва „друге шансе“.

Овај бесплатан вид подршке намијењен је почетницима у пословању, предузетницима са потешкоћама, као и онима који желе да поново  покрену посао након неуспјеха. 

Програм подршке предузетницима са потешкоћама у пословању се организује у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе” предузетницима у Дунавској регији” – DanubeChance2.0 у којем је Развојна агенција Републике Српске један од 17 партнера у пројекту и једини партнер из БиХ.

Циљ пројекта DanubeChance2.0  је развијање политика „друге шансе“ предузетницима, као и развој практичних рјешења за побољшање предузетничког учења и културе да би се избјегао „губитак предузетничког потенцијала“ и превазишла „стигматизација“ предузетника који су банкротирали у Дунавској регији. Пројекат DanubeChance2.0 суфинансира Европска унија из фондова ERFD, IPA и ENI у оквиру Дунавског транснационалног програма.

Више о позиву можете пронаћи на веб страници Развојне агенције Републике Српске http://rars-msp.org/  и Предузетничког портала Републике Српске http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/.

Јавни позив о покретању поступка усклађивања аутобуских редова вожње на подручју града Добоја

На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17), члана 3. и 11. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој  („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18), обавјештавају се превозници о покретању поступка усклађивања редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој за регистрациони период 2020/2021.

За усклађивање, превозници су обавезни доставити:

1. Захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (тачна адреса, број телефона/ телефакса, e-mail адреса, име и презиме одговорног лица и његов мобилни телефон).

2. Лиценце за превозника (лиценца „Б“) и лиценце за возила којима се врши јавни превоз лица издате од стране надлежног органа, односно лиценце превозника и извода из лиценце у складу са чланом 2. став 2. Правилника о условима и поступку издавања, лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила („Службени гласник РС“, број: 77/17).

3. Овјерене копије комплетне регистрације предузећа односно копију дозволе за рад самосталног предузетника.

4. За редове вожње који се одржавају у кооперацији обавезно навести назив кооперанта на реду вожње и доставити Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната.

5. Сви редови вожње морају бити усклађени са Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој (“Службени гласник Града Добој“, број: 2/18), и Даљинаром са минималним временима вожње на градским аутобуским линијама на подручју града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18), као и другим условима из члана 7. Правилника.

6. Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у граду Добој доставити према сљедећем:

Приједлоге нових редова вожње, у 10 примјерака, према обрасцу у Правилнику,

Приједлоге старих редова вожње с промјеном у 10 примјерака.

7. У Складу са чланом 9. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју града Добој  („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18) и Одлуком о накнадама за усклађивање и регистрацију аутобуских линија на подручју града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 2/18),  за регистрациони период 2020/2021 превозници су обавезни уплатити:

  • накнаду за усклађивање новог реда вожње, за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак у износу од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • за сваки најављени полазак и за сваки најављени повратак на старом реду вожње с промјеном потребно је уплатити  износ од 40,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за регистрацију редова вожње по једној линији у износу од 200,00 КМ (доставити доказ о уплати),
  • накнаду за рјешавање спорова у износу од 400,00 КМ коју уплаћује приговарач новог реда вожње (доставити доказ о уплати).

Накнада се уплаћује  на рачуне јавних прихода Града Добоја број:

  • 555-008-00240202-21 код Нове банке Добој,
  • врста прихода: 729124,
  • буџетска организација: 9999999
  • општина: 028

Без претходних уплата и достављених образаца о уплатама, приједлози редова вожње се неће разматрати и усклађивати.

8. Наведене документе потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности Добој, до  18. фебруара (уторак)  2020. године до 13,00 часова, након чега ће се приступити јавном отварању приспјелих пошиљки и евидентираће се њихов садржај.

Документацију предати на шалтер број 2 (писарница Градa Добојa) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, исту не достављати поштом због могућег кашњења или губљења пошиљке.

9. Након што Комисија за усклађивање прегледа ваљаност приспјелих захтјева биће организован састанак усклађивања редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.