Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ИЗМЈЕНИ ПЛАНА ОБУКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА

Градска изборна комисија Добој, обавјештава све политичке субјекте овјерене за учешће на Локалним изборима 2020. године, у изборној јединици Добој, као и Централну изборну комисију БиХ, да се обука предсједника бирачких одбора, замјеника предсједника, чланова и замјеника чланова бирачких одбора, не може провести у планираном року.

Обзиром да Централна изборна комисија, није у складу са Упутством и роковима и редослиједу изборних активности за Локалне изборе 2020. године, број: 06-1-07-1-393-26/20, од 23.05.2020. године, доставила материјал потребан за обуку, Градска изборна комисија доноси измјену Плана обуке, који ћемо вам накнадно доставити.

ПРОДУЖЕН РОК ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17), члана 7. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и  Споразума закљученог између Града Добој и Muslim Aid (MAID) Сарајево број: 02-022-983/20 од 20.05.2020. године, Градоначелник доноси :


ОДЛУКУ

о измјени дијела Јавног позива за предају захтјева за додјелу 20 пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом, путем суфинансирања

Члан  1

Члан VII. Став 3. Јавног позива број: 02-022-1-1960/20 од 07.09.2020. године мијења се и гласи:

„Јавни позив траје од 07.09.2020. године до 19.10.2020. године и биће објављен на огласној табли и службеној страници Града Добој“.

Члан 2

Остали текст Јавног позива остаје непромјењен.

Члан 3

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука број 02-022-2193/20 од 21.09.2020. године.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-2353/20

Датум: 06.10.2020. године            

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић 


Преузми документ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ

Подсјећамо пчеларе, који су уписани у Евиденцију пчелара и пчелињака Републике Српске, да су дужни,  у складу са Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Сл. Гласник РС, број 116/11), два пута годишње доставити податке о бројном стању пчелињих заједница, на дан 31. март и 30. септембар текуће године, у року од 15 дана од дана утврђеног стања, на прописаном обрасцу.  

Пчелари достављају податке градском органу управе посредством удружења  или  задруге чији су чланови, а остали пчелари податке достављају директно градском органу управе. 

Одјељење за пољопривреду града Добој све податке обједињује и доставља  Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Сугерише се Удружењу пчелара да на ову дужност подсјети своје чланове, како би податке доставили на вријеме.

Информације можете добити на број телефона 053-242-115

ЈАВНИ ПОЗИВ: ЗА УЧЕШЋЕ У ЦЕФЕ ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Град Добој, Градска развојна агенција Добој и Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ, кроз пројекат подржан од стране Амбасаде Сједињених Америчких Држава у БиХ, позивају особе заинтересоване за предузетнички ангажман – покретање властитог пословног подухвата, да се пријаве за учешће у ЦЕФЕ Програму подршке предузетништву који се организује на територији града Добој и уз подршку Града Добој и Градске развојне агенције Добој.
Кроз ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву, полазницима ће бити осигурана обука у јачању личних предузетничких капацитета, подршка у изради бизнис плана и техничка подршка у регистрацији и покретању бизниса. За најбоље оцијењене бизнис планове осигурана је финансијска подршка покретању бизниса, те дугорочна менторска подршка кроз Мрежу подршке предузетништву.

Пријаве по овом Јавном позиву могуће је предати до 15.10.2020. године у просторијама Градске развојне агенције Добој, улица Југ Богдана бб или на емаил agencijadoboj@gmail.com.

Уводне информације

Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ (ЦЕФЕ БИХ), од 2005. године активно пружа подршку развоју предузетништва у БиХ. Основа рада је међународно призната ЦЕФЕ методологија, настала и развијана у Њемачкој. ЦЕФЕ методологија представља свеобухватан скуп вјежби и инструкција осмишљених да стимулишу позитивне промјене у различитим развојним процесима путем метода искуственог учења. На тај начин, учесницима се омогућава да развију своје предузетничке вјештине и да на забаван начин и у сигурном окружењу проживе ситуације које их чекају у пословном свијету, те да сагледају сопствене ресурсе и снаге и прилагоде властито понашање.

Ради унапређења потицајних политика на локалном нивоу и координације и сталног унапређења система подршке ЦЕФЕ БиХ је у 2019. години иницирао успоставу Мреже подршке предузеништву – неформалне коалиције институција, организација и компанија. Чланице Мреже промовишу активан однос у подршци предузетницима, сарадњу на развоју нових потицајних политика и унапређење јавне перцепције предузетништва. Један од кључних практичних алата за реализацију мисије Мреже подршке предузетништву је ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву.

ЦЕФЕ Програм подршке предузетништву на територији града Добој, реализује се на основу Уговора о сарадњи Града Добој, Градске развојне агенције Добој и Удружења тренера ЦЕФЕ у БиХ. Реализација активности подржана је од стране Амбасаде САД у БиХ, Града Добој и Градске развојне агенције Добој.

Опис програма подршке

1.            Предмет позива: подношењем пријаве на овај Јавни позив, заинтересовани кандидати се аплицирају за учешће у  ЦЕФЕ програму подршке предузетништву, који се реализује у партнерству Града Добој, Градске развојне агенције Добој и ЦЕФЕ БиХ.

2.            Прихватљиви пословни подухвати за учешчће у програму подршке: ЦЕФЕ програм подршке предузетништву отворен је за апликанте и пословне подухвате које као резултат подразумијевају формално оснивање привредног субјекта, без обзира на форму регистрације. Неприхватљивим се сматрају само они пословни подухвати који имају негативан утицај на људско здравље (нпр. алкохолна пића, духански производи, итд.) или околиш.

3.            Подносиоци/подноситељице: На овај позив пријавити се могу физичка лица са мјестом боравка на подручју града Добој. Од полазника се очекује:

•             Пословна идеја, чија разрада ће бити предметом рада у програму подршке,

•             Стручна спрема и потребно техничко искуство у струци која је релевантна за покретање пословног подухвата. Ово се нарочито односи на подухвате чија регистрација захтијева одговарајућу формалну стручну спрему оснивача,

•             Спремност за лични раст и развој у области пословних и предузетничких вјештина.

4.            Подношење пријаве за учешће – пријаве се запримају у периоду од 01.10.2020. до 15.10.2020. године, испуњавањем одговарајућег Апликационог формулара. Апликацију је могуће предати лично, на у просторијама Градске развојне агенције Добој, ул Југ Богдана бб или електронски, на адресу агенцијадобој@гмаил.цом. Непотпуне пријаве неће бити узети у обзир.

5.            Доступни типови подршке: Полазници ЦЕФЕ програма подршке предузетништву учешћем у програму добијају:

1.            Обуку у јачању личних предузетничких капацитета,

2.            Менторство у развоју бизнис плана за одабрани подухват,

3.            Подршку у презентацији пословног подухвата стручној комисији,

4.            Финансијску подршку у покретању пословног подухвата (само за најбоље оцијењене учеснике),

Компоненте подршке приказане на горњој листи ће бити понуђене предузетницима који буду успјешно савладавали индивидуалне циклусе програма. Подршка у сваком циклусу условљена је успјешним завршетком претходног циклуса. У случају неиспуњавања преузетих обавеза, организатори задржавају право да искључе било којег учесника из програма подршке.

Елементи програма подршке

Подршка развоју пословних подухвата се састоји од више фаза. Кандидати (учесници) који успјешно комплетирају задатке постављене у тренутној, добијају прилику да учествују у наредној фази подршке:

•             Фаза 1: процјена квалитета пословне идеје те личних капацитета и посвећености предузетника. Састоји се од дводневног догађаја на којем се процјењује квалитета и оригиналност пословне идеје те компетенције и посвећеност предузетника њеној реализацији. Успјех у овој фази подразумијева потврђену посвећеност предузетника реализацији подухвата те спремност за учење – прихватање нових знања из области предузетништва;

•             Фаза 2: Валидација пословне идеје. У овој фази учествују предузетници који су успјешно завршили прву фазу. У овој фази, која укупно траје 2 мјесеца, организују се 2 дводневна догађаја уз серију задатака за самостални рад;

•             Фаза 2.а: Израда бизнис плана пословног подухвата. Фаза се реализује паралелно са активностима обуке описаним у оквиру фазе 2 а подразумијева менторство у изради свих дијелова бизнис плана, укључујући и финансијске пројекције;

•             Фаза 3: Представљање пословних модела пред стручном комисијом за оцјену пословних планова.

•             Фаза 4: Финансијска подршка: Најбољим пословним подухватима биће понуђена финансијска подршка у покретању бизниса. Очекивани износ подршке је 5.000 КМ а број подржаних бизниса је 2.

•             Фаза 5: У случају бизниса чији квалитет и потенцијал указује на значајнији комерцијални и потенцијал за креирање радних мјеста доступна је додатна стручна и менторска подршка.  


Преузмите пријавни образац