Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Други јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), градоначелник Добоја упућује:

II ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја

Град Добој расписује II Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој ( у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%, у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или
Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице, односно, избор се врши из преосталих 12 расположивих стамбених јединица од 20 стамбених јединица изабраних Јавним позивом Града Добој број:02-022-2057/19 од 16.10.2019.године по хронолошком принципу (датум и сат приспијећа комплетиране пријаве):

 • Стан број 8: Стамбена јединица у СПО „Вила Емилија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Видовданска број 44, величина 45,66м2, трећи спрат, по цијени од 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 73.010,34КМ
 • Стан број 9: Стамбена јединица у СПО „Викторија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Светог Саве број 30, величина 50,20м2, други спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 80.269,80КМ
 • Стан број 10: Стамбена јединица у СПО „Викторија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Светог Саве број 30, величина 50,20м2, трећи спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 80.269,80КМ
 • Стан број 11: Стамбена јединица у СПО „Омега“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, Цара Душана бб, величина 42,45м2. први спрат, цијена 1599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 67.877,55КМ
 • Стан број 12: Стамбена јединица у СПО „Неда“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Карађорђева бб, величина 55,52м2, ПК, цијена 1.299,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 72.120,48КМ
 • Стан број 13: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, други спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 14: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, трећи спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 15: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, четврти спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 16: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, пети спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 17: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 61,07м2, седми спрат, цијена 1.599,00КМ/м2, укупне вриједности: 97.650,93КМ
 • Стан број 18: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 45,12м2, седми спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 72.146,88КМ и
 • Стан број 20: Стамбена јединица у СПО „Дијаманти Рубин 2“инвеститора Грађ – промет д.о.о. Добој, улица Цара Душана, величине 57,35м2, пети спрат, цијена 1.599,00КМ/м2, укупне вриједности 91.702,65КМ.

Град Добој, у смислу овог Јавног позива суфинансираће куповину стамбених јединица (модел 1) на начин и под условима како слиједи:

 • укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2
 • стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена
 • стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој
 • стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева
 • стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу
 • максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом.

Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:

 • су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине
 • су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни позив имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости
 • су закључили брак послије 11.09.2019.године,
 • најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив.
 • ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине
 • ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив
 • имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 1. Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника
 2. Увјерење о држављанству – за оба супружника
 3. Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника
 4. Извод из матичне књиге вјенчаних
 5. Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју Града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова)
 6. Овјерене изјаве оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
 7. Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретннама).
 8. Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје мјесно надлежни орган Пореске управе)

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

Одлуку о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по основу предметног Јавног позива донијеће Градоначелник, а предност за избор стамбене јединице за одабрани модел суфинансирања 2 имаће кандидати који раније доставе комплетирану пријаву.

Права и обавезе уговорних страна у поступку реализације и по окончању поступка реализације додјеле новчаних средстава у сврху суфинансирања куповине стамбених јединица, биће уређени посебним уговорима, а супружници са којима буду закључени уговори ће имати обавезу периодичног доказивања боравка у стамбеној јединици.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4 достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком:

„за II Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022-2404/19
Датум:02.12.2019.

Градоначелник
Борис Јеринић