Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ПРОДУЖЕН РОК ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, број 97/16, 36/19), члана 60 и 77. Статута Града Добој (Службени гласник Града Добој, број 1/17), члана 7. Правилника о утврђивању услова, критеријума и поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“ и  Споразума закљученог између Града Добој и Muslim Aid (MAID) Сарајево број: 02-022-983/20 од 20.05.2020. године, Градоначелник доноси :


ОДЛУКУ

о измјени дијела Јавног позива за предају захтјева за додјелу 20 пластеника од 100 m² са системом за наводњавање, садним/сјеменским материјалом и додатном опремом, путем суфинансирања

Члан  1

Члан VII. Став 3. Јавног позива број: 02-022-1-1960/20 од 07.09.2020. године мијења се и гласи:

„Јавни позив траје од 07.09.2020. године до 19.10.2020. године и биће објављен на огласној табли и службеној страници Града Добој“.

Члан 2

Остали текст Јавног позива остаје непромјењен.

Члан 3

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука број 02-022-2193/20 од 21.09.2020. године.

Члан 4

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-2353/20

Датум: 06.10.2020. године            

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић 


Преузми документ