Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ОГЛАС: СПОРАЗУМНО РЈЕШАВАЊЕ СТИЦАЊА ПРАВА ВЛАСНИШТВА

На основу члана 19. став 1. алинеја 6. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 25. став 1. тачка в. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06, 37/07 и 110/08) и члана 60. Статута града Добој (“Службени гласник Републике Српске“ број: 1/17), а у вези са Одлуком о утврђивању општег интереса (“Службени гласник Републике Српске“ број 89/20), градоначелник Града Добој расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС

у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње кружне раскрснице на мјесту укрштања магистралног пута М-17 и градске саобраћајнице-улица Стефана Првовјенчаног у Добоју

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате граду Добој, зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнинама за које је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист града Добој означених као:

  1. к.ч. број 3309/1 ПРЕЦРП СТАНИЦА КАНА, пашњак 3. класе површине 195 м² уписана у ПЛ број 701 к.о. Добој, посједника Водовод А.Д. Добој, што по старом премјеру одговара к.ч. број 866/10 ПРЕЦРП СТАНИЦА КАНА, пашњак 3. класе површине 195 м²  уписана у ЗК уложак број 384 КО СП Добој као друштвено државно власништво са уписаним правом коришћења у корист Бјеловитић рођ. Медић Вјера из Бања Луке, Хамзић рођ. Медић Љубица из Сарајева и Калабић Тања из Добоја са дијелом од по 1/3 и 
  1.  к.ч. број 3310/2 ПРЕЦРП СТАНИЦА КАНА, пашњак 3. класе површине 78 м² уписана у ПЛ број 701 к.о. Добој, посједника Водовод А.Д. Добој, што по старом премјеру одговара к.ч. број 866/13 ПРЕЦРП СТАНИЦА КАНА, пашњак површине 78 м²  уписана у ЗК уложак број 384 КО СП Добој као друштвено државно власништво са уписаним правом коришћења у корист Бјеловитић рођ. Медић Вјера из Бања Луке, Хамзић рођ. Медић Љубица из Сарајева и Калабић Тања из Добоја, са дијелом од по 1/3.

Овај оглас ће бити објављен на РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 01.10.2020. године до 15.10.2020. године. Све информације у вези са предметним некретнинама и вриједностима истих биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.

Број: 02-022-2252 /20

Добој, 30.09.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић