Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни оглас у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње приступног пута код Нове болнице у Добоју

Број: 02-022-2358/19
Добој, 28.11.2019.

На основу члана 19. став 1. алинеја 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 25. став 1. тачка в. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06, 37/07 и 110/08) и члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Републике Српске“ број: 1/17), а у вези са Одлуком о утврђивању општег интереса („Службени гласник Републике Српске“ број 96/19), Градоначелник Града Добој расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С

у вези споразумног рјешавања стицања права власништва над некретнинама ради изградње приступног пута код Нове болнице у Добоју

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате Граду Добој-зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнином за коју је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист Града Добој означене као:

  • к.ч. број 7685/7 дворишта, двориште, површине 1063 м2, уписана у ПЛ број 737 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 557/7 Дворишта, двориште, површине 1063 м2, уписана у ЗК уложак број 3156 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са укњиженим правом трајног кориштења у корист Творнице компресора и пнеуматског алата Трудбеник Добој.

Овај оглас ће бити објављен на страници РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града Добој и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 28.11.2019. године до 13.12.2019. године.

Све информације у вези са предметном некретнином и вриједности исте биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.