Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЈАВНИ ПОЗИВ: СУФИНАНСИРАЊЕ БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник  Града Добој број:1/17), тачке II Одлуке о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20),  и члана 4. Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20), Градоначелник Града Добој, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње.

II

Право на додјелу  новчаних средстава  из члана 1. жена  може  остварити ако су испуњени сљедећи услови:

 • да у моменту подношења пријаве  на конкурс има до  48 година и 364 дана;
 • да има пријављено пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању дужем од 2 године прије подношења пријаве на јавни  конкурс;
 • да јој је у вези са планирањем породице, признато право на три поступка биомедицински потпомогнуте оплодње  на терет средстава Фонда здравственог осигурања Рeпублике Српске, а да исте нису успјеле;
 • да у вези са планирањем породице, не испуњава критеријуме (услове) за даље финансирање поступака биомедицински потпомогнуте оплодње о трошку Фонда здравственог осигурања Републике Српске (године старости жене, неопходности донације репродуктивног материјала);
 • да у вези са планирањем породице, има неуспјеле покушаје поступке биомедицински потпомогнуте оплодње финансиране из сопствених средстава;
 • да није раније остварила право на додјелу једнократне новчане помоћи код градске управе Добој, што утврђује Одјељење за финансије Града Добој из службене евиденције.

III

Уз захтјев за додјелу новчаних средстава подносиоци су дужни доставити следећу документацију:

 • увјерење о пребивалишту на подручју Града Добој, најкраће двије године прије подношења пријаве на конкурс;
 • Рјешења Фонда здравственог осигурања Републике Српске којим су призната права на поступке биомедицински потпомогнуте оплодње или потврду Фонда здравственог осигурања о оствареним поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске;
 • медицински налаз (не старији од 6 мјесеци) којим се доказује оправдана потреба за поступак биомедицински потпомогнуте оплодње и медицинску документацију о претходно проведеним процедурама вантјелесне оплодње;
 • фотокопију личне карте за оба супружника;
 • доказ да није раније остварено право на додјелу једнократне помоћи;
 • рачун или предрачун трошкова вантјелесне оплодње;

IV

Конкурс остаје отворен до 30. новембра 2020. године а објавиће се  на огласној табли, интернет страници Града Добој и дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

Комисија именована од стране Градоначелника ће размотрити захтјеве и утврдити приједлог за доношење коначне Одлуке у складу са Правилником о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој.

Захтјеви са потребном документацијом могу се поднијети непосредно у пријемној канцеларији Града Добој или поштом на адресу:

ГРАД ДОБОЈ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

КОМИСИЈИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

Хиландарска 1. Добој, 74 000

са назнаком: „За јавни конкурс за додјелу новчаних средстава за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње“.

Број: 02-022-1453/20

Добој, 16 .07.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић