Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив за ангажовање консултанта за стратешко планирање путем уговора о дјелу

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17),  Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гланик Републике Српске“ број 63/21), Уредбе о стратешким документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 94/21), Одлуке о покретању процеса израде Стартегије развоја Града Добој за период од 2023. до 2027. године број 01-013-75/22 од 09.02.2022. године („Службени гласник Града Добој“ број 2/22 и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о покретању процеса израде Стратегије развоја Града Добој за период од 2023 – 2027. године број 01-013-214/22 од 03.06.2022. („Службени гласник Града Добој“ број 4/22), градоначелник Добоја објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање консултанта за стратешко планирање путем уговора о дјелу

Предмет Јавног позива:

Град Добој позива заинтересована физичка лица (консултанте) да доставе пријаве за ангажовање на пословима израде Стратегије развоја града Добој за период 2023 – 2029. године (Стратегија) и то:

Консултант за стратешко планирање – 1 извршилац, до 35 дана консултантских услуга

Мјесто рада: Град Добој.

Период ангажовања: 6 (шест) мјесеци од дана закључења Уговора о дјелу.

Консултант ће пружати подршку Развојном тиму Града Добоја током процеса израде стратешког документа и обезбиједити његов квалитет у складу са постојећим правним и методолошким оквиром за израду стратешких докумената у Републици Српској. Консултант ће радити у блиској сарадњи са координатором за израду Стратегије и Развојним тимом Града Добоја.

Стратегија је интегрисани, мултисекторски стратешки документ који дефинише јавне политике и усмјерава и представља свеукупни развој локалне заједнице. Развој представља вишедимензионалан процес економске, друштвене, еколошке, просторне и институционалне трансформације ради побољшања квалитета и стандарда живота грађана, гдје су у развојне процесе укључени сви актери развоја – владин сектор, приватни сектор, цивилно друштво и локална заједница на принципима одрживости и интеграције и уравнотеженог развоја.

Обавезе консултанта утврђене су Пројектним задатком. Пројектни задатак за консултантску услугу налази се у прилогу Јавног позива.

Право учешћа  

Право учешћа на Јавном позиву имају физичка лица који су држављани БиХ, имају завршене студије VII степена образовања и који испуњавају посебне услове прецизиране у документу Пројектни задатак у прилогу Јавног позива.

Образовање и квалификације

  • Универзитетска диплома у области економије или другим релевантним областима. Виши степен образовања сматра се предношћу.
  • Увјерење о успјешно завршеној обуци на тему израде стратешких докумената у складу са новим методолошким оквиром у Републици Српској и/или Федерацији БиХ.

Додатне квалификације:

  • Минимално 5 година искуства у области израде стратешких документа на локалном или вишем нивоу;
  • Искуство у пружању техничке подршке корисницима у јавном сектору у области стратешког планирања у складу са стандардизованим методологијама развојног планирања које се примјењују у БиХ;
  • Претходно искуство у пружању техничке подршке локалним заједницама и вишим нивоима власти;
  • Доказане аналитичке способности и способност концептуализације и јасног и концизног писања;

Потребна документација и начин пријаве

Уз Пријаву кандидати су дужни доставити сљедећу документацију у оргиналу или овјереној фотокопији не старијој од три мјесеца:  

  • , доказ о звању магистра, односно доктора наука;

докумената и припреми и реализацији пројеката од стратешког значаја, те познавању методолошког оквира за израду стратешких документа у Републици Српској;

  • сертификати, линкови докумената, тренинзи и сл.) о напријед наведеном искуству која потврђује вјештине тражене овим Јавним позивом, односно пројектним задатком у прилогу.

Јавни позив ће бити објављен на службеној интернет страници Града Добоја и у дневном листу „Глас Српске“. Јавни позив остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“.

Пријаве са пратећом документацијом заинтересовани кандидати су дужни доставити путем поште или непосредно на адресу:

Одјељење за стратешко планирање,

Европске интеграције

и локални економски развој

Градска управа

Град Добој,

Цара Душана бр. 79А;

74000 Добој

са назнаком:

„Пријава на јавни позив за ангажовање консултанта за учешће у изради

Стратегије развоја града Добој 2023 – 2029. година“

Непотпуне пријаве и пријаве које пристигну изван утврђеног рока неће бити узете у разматрање.

Документација достављена уз Пријаву се не враћа подносиоцу. Посебно формирана Комисија именована од стране Градоначелника оцијениће пријаве достављене према овом Јавном позиву и према потреби вршити провјеру достављене документације, те обавити избор у складу са Пројектним задатком.

О резултатима избора кандидати ће бити благовремено обавијештени путем дописа.

Додатне информације

Додатне информације о овом Јавном позиву могу се добити у Одјељењу за стратешко планирање, европске интеграције и локални економски развој сваким радним даном путем телефона: 053/250-096 или путем e-maila: investicije@doboj.gov.ba