Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Јавни позив за управљањем гробљем Шушњари

На основу члана 3. Закона о гробљима („Сл. гласник РС“, број: 31/13 И 6/14,), члана 10. Закона о комуналним дјелатностима („Сл. гласник РС”, број 124/11 и 100/17) и члана 19. Одлуке о гробљима и погребној дјелатности („Сл. гласник града Добој”, број: 1/16) градоначелник града Добој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за управљање гробљем Шушњари

  1. Расписује се Јавни позив за управљање гробљем Шушњари које се налази на подручју Града Добој, на парцелама означеним као к.ч.бр. 578/1, површине 3859 м2, к.ч. 578/2 површине 3454 м2, к.ч.679 површине 565м2, к.ч. 680 површине 810м2, к.ч.681 површине 1497м2, к.ч. 682 површине 555м2, к.ч. 683 површине 745м2, к.ч. 684 површине 2071 м2, к.ч. 685 површине 7451м2, к.ч. 686 површине 660 м2, к.ч. 687 површине 8201м2, к.ч. 688 површине 810м2, к.ч. 690 површине 380м2 и к.ч. 691 површине  2076 м2,  К.О. Добој,  укупне површине 32.324,00 м2.

1. Управљач је обавезан да:

–  градским гробљем управља са пажњом доброг привредника, те врши редовно, текуће и инвестиционо одржавање и на тај начин обезбиједи њихово потпуно и трајно функционисање,

–  одржава гробље у уредном стању,

–  одржава и гради  заједничке дијелове гробља (зеленило, стазе, потпорне и оградне зидове, ограде и остале инфраструктурне објекте) водећи рачуна о функционалности и естетском изгледу гробља,

– врши уређење простора око гробног мјеста, као и изградњу гробница, уз могућност да изградњу гробница као и остале радове на гробницама (облагање темеља, постављање споменика) врше предузетници и друга привредна друштва регистрована за ту дјелатност на основу закљученог уговора са власником гробног мјеста, уз претходно прибављено одобрење управљача,

– донесе Правила која ће садржати одредбе о употреби, одржавању, чистоћи, обавези плаћања накнада, те другим питањима неопходним за нормално управљање и одржавање гробља на која сагласност даје надлежни орган града,

– донесе Правила понашања на гробљу,

– лицу које на то стекне право, изда увјерење или одговарајући акт о кориштењу гробног мјеста,

– изради Цјеновник  свих услуга на градском гробљу који доставља на сагласност надлежном  органу града,

– води прописану евиденцију у складу са законским односно подзаконским прописима (програм којим се води евиденција: гробљанска књига, катастар гробља и електронско евидентирање),

– обезбиједи мртвачницу најмањег капацитета 12 особа (умрла лица), капелу, зграду за обављање вјерских обреда (најмањег капацитета 120 особа),

– обезбиједи потребан алат за рад (колица за превоз покојника, лифт за спуштање покојника у гробницу, 2 (два) погребна (специјална) возила према стандарду за ову врсту посла, градјевинску машину за ископ гробног мјеста и уредјење терена, ручни алат (најмање 6 (шест) тримера, 4 (четири) дуваљке, 5 (пет) косачица, 4 (четири) метална ашова, 4 (четири) крампа, 4 (четвора) ручна колица, 8 (осам) металних лопата).

Уколико управљач изгради неки од објеката прописаних законским односно подзаконским прописима исти су власништво града.

 2. Управљач је самостални носилац повјерених послова и обавља их у своје име и за свој рачун, и за повјерене послове одговара са пажњом доброг привредника у складу са одредбама Законом о облигационим односима.

3. Управљач одговара за штету коју проузрокује корисницима ако не управља и не одржава гробља на начин прописан одредбама Закона о гробљима („Сл. гласник РС“, број: 31/13 И 6/14,)  и одредбама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности („Сл. гласник града Добој”, број: 1/16).

4. Управљач је дужан да путем средстава јавног информисања изда обавјештење о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу настати у раду или одржавању градског гробља најкасније 3 дана прије очекиваног прекида или сметњи.

5. Ако дође до поремећаја или прекида у раду, управљању и одржавању градског гробља усљед више силе или других разлога које управљач није могао да предвиди или спријечи, обавезан је да одмах предузме мјере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида и да о томе без одлагања обавијести надлежно Одјељење градске управе Добој.

6.  Управљач ће одржавање градског гробља вршити на терет прихода остварених од обављања погребне дјелатности,

7.  Управљач је обавезан да на основу:

• изградње гробова и гробница,

• продаје земљишта за гробнице,

доставља извјештаје о изградјеним гробовима и гробницама и оствареним приходима од продаје земљишта за гробнице овјерен од стране надлежног органа управљача тромјесјечно у току календарске године,  те да накнаду на рачун града Добој уплати најкасније 10 (десет) дана од достављања извјештаја. 

Почетна цијена на име изградјеног гробног мјеста коју ће управљач плаћати граду износи 50,00 КМ без ПДВ-а по једном гробном мјесту.

8. Град Добој ће средства из тачке 7. утрошити на изградњу и одржавање инфраструктуре на подручју града.

9. Град Добој ће са изабраним Управљачем закључити Уговор на период од 4 (четири) године којим ће детаљно бити дефинисане права и обавезе уговорних страна.

10  Право учешћа у овом јавном позиву имају правна лица и самостални предузетници, који испуњавају следеће услове:

– која су регистрована за обављање следећих дјелатности:

•  погребне и припадајуће дјелатности,

• услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина,

•  специјализоване грађевинске дјелатности (изградња дијелова објеката и објеката нискоградње и припремни радови у ту сврху).

– да су успјешно  реализовали најмање 2 (два) уговора који се односе на одржавање чистоће јавних површина, или уговора чији су карактер и комплексност слични наведеним, за посљедње три године или од датума регистрације, односно почетка пословања ако је правно лице или самостални предузетник  регистрован, односно почео са радом прије мање од три године.

– да има најмање 17 (седамнаест) запослених (уколико се деси да се организује више од једне сахране у кратком року, неопходно је 8 (осам) укопних радника, 3 (три) градјевинска радника, 3 (три) возача, 1 (један) руководилац административних послова, 2 (два) радника за рад са странкама од којих ће 1 (један) радник водити евиденцију (гробљанска књига и катстар гробља)),

11.  Као доказе о испуњености услова из претходне тачке учесници у јавном позиву требају доставити:

-Извод из судског регистра, односно одговарајући акт од регистарског органа у коме су поред сједишта лица, односно предузетника, назначене и дјелатности за које је правно лице, односно предузетник регистрован,

– Списак реализованих уговора који се односе на реализацију послова наведених у претходној  тачки, овјерен и потписан од стране надлежног лица учесника на јавном позиву,

– Потврде о извршеним уговорима који су наведени у списку, а које се односе на послове из тачке 10., издате и овјерене од стране наручиоца посла, које садрже: назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,

•  предмет уговора,

•  вриједност уговора,

•  вријеме и мјесто извршења уговора и

•  наводе о уредно извршеним уговорима.

  • Списак запослених радника овјерен и потписан од стране надлежног лица учесника на јавном позиву,
  • Увјерење о броју радника (издато од стране Пореску управе РС).

Сви документи морају бити овјерени од стране надлежног органа и не смију бити старији од 3  мјесеца (достављају се у оригиналу или овјереној копији).

12. Као управљач ће бити изабран учесник који испуњава услове наведене у јавном позиву и који понуди највећи износ накнаде из тачке 7. јавног позива.

13. Уколико више учесника понуди исти износ, као управљач ће бити изабран учесник који буде имао најбоље референце, у смислу, да ће бити изабран онај учесник који буде доставио потврде инвеститора о извршеним уговорима чија је збирна вриједност највећа.

14. Избор управљача гробљем ће извршити Комисија коју именује Градоначелник града Добој посебним рјешењем.

15. Пријава са доказима о испуњености услова и понуде се достављају на адресу Град Добој, ул. Хиландарска бр. 1, (поштом или путем протокола ) са назнаком „Пријава за учешшће у јавном позиву за управљање гробљем Шушњари“- не отварати.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен 10 дана од дана објављивања на огласној табли Града Добој и дневном листу „Глас Српске“.