Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о субвенцији за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српке“ број : 97/16  и 36/19), члана 60.  и  77. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), у вези са Одлуком о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 3/20), и Јавним позивом пословним субјектима у граду Добој, за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 број: 02-022-879/20 од 06.05.2020, градоначелник Града Добој, доноси

ОДЛУКУ

о додјели субвенције за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за трошкове испоруке топлотне енергије пословним субјектима, а на основу Одлуке о субвенционисању трошкова испоруке топлотне енергије привредним субјектима на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“,број : 3 / 20), и  Јавног позива пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 06.05.2020. године .

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испоруке топлотне енергије,остварују привредни субјекти којима је забрањен, ограничен или отежан рад, за период март, април 2020. године, у висини обавезе, под условима и на начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-15.04.2020. године, а ако је привредни субјект извршио плаћање трошкова испоруке топлотне енергије за мјесец март 2020. године, иста ће се у евиденцији Градске топлане водити као претплата.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве од 31.10. до 30.11.2020.године, право на субвенцију испуњавају сљедећи привредни субјекти:

Редни бројИМЕ И ПРЕЗИМЕ / НАЗИВ ФИРМЕИЗНОС
1.Сур „МОБИЛ“ с.п.Тодоровић Татјана позив на број 2146471,82 KM
2.“МОБИЛ ТРАДЕ” Горан Тодоровић с.п.Добој позив на број 1043687,22 KM
3.ЗУ СТОМАТОЛОШКА АМБУЛАНТА Др.ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ Позив на број 16905427,55 KM
 УКУПНО586,59 KM

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку јединицу 0028150, група конта 414 100, подекономски код 150 039 – субвенције јавним нефинансијским субјектима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом средстава на жиро-рачун Градске топлане

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Достављено:

  1. Одјељењу за привреду
  2. Одјељењу за финансије
  3. Градској топлани
  4. Архиви.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић