Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о одобравању учешћа у реализацији манифестације “Зимска чаролија Добој”

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), а на основу записника Радног тијела за реализацију Јавног позива за достављање приједлога за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ 2019-2020., Градоначелник Града Добој доноси

Одлуку о одобравању учешћа у реализацији манифестације “Зимска чаролија Добој”

I

Овом Одлуком одобрава се учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој“која ће бити одржана у периоду 15.12.2019-15.01.2020.године на локалитету градског парка у Граду Добој, сљедећим субјектима (у даљем тексту излагачима, у одговарајућем падежном облику):

 1. ЗТР месница “Ђалић” – Наташа Ђалић, кориштење кућице број 1
 2. Бато Петрол, Драго Татић – Korzo kafe&bar, кориштење кућице број 2
 3. Хотел Парк Добој, кориштење кућице број 3
 4. Ресторан Харизма, Добој, кориштење кућице број 4
 5. Ресторан „Grazia“- Дражен Томић, кориштење кућице број 5
 6. Туристичка организација у сарадњи са Слађаном Ђурђевић, кориштење кућице број 6
 7. Туристичка организација у сарадњи са Јованом Благојевић, кориштење кућице број 7
 8. ЗТР Графограф, Добој, кориштење кућице број 8
 9. Туристичка организација у сарадњи са Илијом Јовићем, кориштење кућице број 9
 10. Туристичка организација у сарадњи са Горданом Милановић, кориштење кућице број 10
 11. Миољка и Ранко Јовановић, кориштење кућице број: 11
 12. Прода пек, градска пекара, Добој, кориштење кућице број 12
 13. PUB Форт – Дејан Миљановић, кориштење кућице број 13
 14. “Сунцобран” Милорад Пољашевић, кориштење кућице број 14
 15. Коло српских сестара, Добој, кориштење кућице број 15
 16. СЗР “Мали свијет” Јовић Сретко, кориштење јавне површине за забавне играчке по избору Радног тијела
 17. The Coca Cola Company – представништво БиХ, кориштење јавне површине
 18. Школа плеса „Stage“ Добој, кориштење јавне површине.

II

Излагачи из тачке I имају право да у утврђеном периоду користе додијељену опрему/локалитет у складу са одобреном намјеном, поштујући комунални ред и сљедеће услове:

 • Излагач преузима објекат у затеченом стању и по окончању периода трајања манифестације исти враћа у неоштећеном стању (важи за кућице)
 • Излагачи су дужни извршити постављање експоната најмање 3 сата прије почетка манифестације, како би се извршили потребни прегледи
 • Излагачи су дужни амбалажу производа, дистрибуцију услуге прилагодити амбијенту који симболише сама манифестација (зимски мотиви и сл.)
 • Уређење спољног простора (кућице) не врши излагач, а сам изложбени простор и унутрашњост објекта уређује излагач у складу са симболиком саме манифестације
 • Сву штету изазвану трећим лицима, посјетиоцима или на самом објекту кривицом излагача, сноси сам излагач производи или услуге, својим изгледом или натписима, амбалажом или самим амбијентом пружања услуге, не смију бити дискриминирајући по било којем основу.
 • Излагачи су дужни придржавати се правила комуналног реда и понашања (не загађивати или затрпавати јавну површину отпадом, поштовати радно вријеме манифестације и друго).

III

Све трошкове који произилазе из кориштења локалитета градског парка у сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ сноси Град Добој.

IV

Позивају се излагачи из тачке I ове Одлуке да у року од 3 дана доставе: изводе из судске регистрације/оснивачке акте, односно рјешења о обављању предузетничке дјелатности издата од стране надлежне градске организационе јединице (за предузетнике ), односно друге акте који уређују међусобна права и обавезе а који се односе на учешће у предметној манифестацији.

V

Радно вријеме манифестације биће утврђено посебним актом

VI

Саставни дио ове Одлуке чини графички приказ распореда продајних објеката постављених у сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ са утврђеном нумерацијом.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-022-2440/19
Датум: 09.12.2019.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић