Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Подстицаји за развој производног занатства у Граду Добоју – II ЈАВНИ ПОЗИВ 2019

Пројекат подстицаја за развој производног занатства у Граду Добоју реализује Град Добој уз подршку Пројекта економског и еколошког управљања (МЕГ), који подржава и финансира Влада Швајцарске, а спроводи Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).

Средства подстицаја намијењена су самосталним предузетницима који имају обавезу да путем набавке производних машина, опреме, алата и сировина створе услове за отварање најмање једног новог радног мјеста.

За реализацију Пројекта корисницима се додјељују бесповратна средства у укупном износу од 43.000,00 КМ. Корисници који испуњавају критеријуме Јавног позива могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у максималном износу до 70% од укупне вриједности инвестиционог улагања које се остварује путем њихове пријаве. Преостали износ, у минималној вриједности од 30%, обавезни су финансирати сами корисници подстицаја.

Јавни позив, смјернице за подносиоце захтјева и потребне обрасце можете преузети овдје:

 1. Јавни позив
 2. Смјернице
 3. Пријава на јавни позив (Образац 1)
 4. Буџет (Образац 2)
 5. Изјава апликанта о планираном износу суфинансирања (Образац 3)
 6. Изјава апликанта о непостојању сукоба интереса (образац 4)

Јавни позив: Сајам запошљавања

Град Добој путем Локалног савјетодавног тијела за запошљавање и образовање одраслих организује Сајам запошљавања и образовања одраслих.

Учешће привредних друштава на Сајму ће бити усмјерено ка представљању њихових потреба за запошљавањем нових радника.Током трајања Сајма послодавци ће имати прилику да обаве разговоре са незапосленим лицима која траже посао као и да прикупе њихове пријаве за посао.

Сајам ће се одржати 04.12.2019. године у Дому Војске (сала Скупштине града) у 10 часова.

Право на учешће на Сајму имају привредна друштва и самостални предузетници, регистровани на подручју града Добој, који имају потребе за запошљавањем нових радника.

Организатор Сајма ће се ангажовати да обезбиједи што веће присуство посјетилаца (незапослених лица).

Позив остаје отворен до 15.11.2019. године.

Сви који су заинтересовани за учешће на Сајму могу се пријавити лично у шалтер сали Градске управе Добој на шалтеру бр. 7, телефоном на бројеве: 053/241-099 или 053/224-508, као и е-поштом: privreda@doboj.gov.ba.

Јавни позив: Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији Града Добоја

Предмет Jавног позива је одабир корисника пројекта „Подршка руралном становништву у генерисању прихода на територији града Добоја“ који реализује Град Добој кроз финансијски механизам за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2018/2019 за чије функционисање су средства обезбиједили Влада Републике Српске, путем Министарства финансија, Влада Швајцарске путем Развојног програма Уједињених нација у БиХ (UNDP БиХ) и Град Добој.

Пројектом је предвиђена додјела пластеника са пратећом опремом, садног материјала и прихране и заштитних средстава за 20 незапослених жена из руралних подручја, путем суфинансирања.

Све информације везане за пројекат можете преузети на линку Јавни позив.

Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), Градоначелник Града Добој упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој

Град Добој расписује Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој (у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%, у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или

Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице, односно, стамбену јединицу бира Град Добој путем јавног позива.

Град Добој суфинансираће у утврђеним процентима максимално 100 (стотину) стамбених јединица, на начин и под условима како слиједи:

 • укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2
 • стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена
 • стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој
 • стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева
 • стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу
 • максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом.
  Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:
 • су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине
 • су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни конкурс имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости
 • су закључили брак послије 11.09.2019. године,
 • најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни конкурс.
 • ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине
 • ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни конкурс
 • имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 • Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника,
 • Увјерење о држављанству – за оба супружника,
 • Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника,
 • Извод из матичне књиге вјенчаних,
 • Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова),
 • Овјерене изјаве оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
 • Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама).
 • Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни конкурс – документе достављају оба супружника (документ издаје мјесно надлежни орган Пореске управе).

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива.

Одлуку о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по основу предметног Јавног позива донијеће Градоначелник.

Права и обавезе уговорних страна у поступку реализације и по окончању поступка реализације додјеле новчаних средстава у сврху суфинансирања куповине стамбених јединица, биће уређени посебним уговорима, а супружници са којима буду закључени уговори ће имати обавезу периодичног доказивања боравка у стамбеној јединици.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4 достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ
КОМИСИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком
„за Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022- 2055/19
Датум:16.10.2019.