Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Обавјештења

Одлука о одобравању учешћа у реализацији манифестације “Зимска чаролија Добој”

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник града Добој“, број: 1/17), а на основу записника Радног тијела за реализацију Јавног позива за достављање приједлога за реализацију манифестације „Зимска чаролија Добој“ 2019-2020., Градоначелник Града Добој доноси

Одлуку о одобравању учешћа у реализацији манифестације “Зимска чаролија Добој”

I

Овом Одлуком одобрава се учешће у реализацији манифестације „Зимска чаролија Добој“која ће бити одржана у периоду 15.12.2019-15.01.2020.године на локалитету градског парка у Граду Добој, сљедећим субјектима (у даљем тексту излагачима, у одговарајућем падежном облику):

 1. ЗТР месница “Ђалић” – Наташа Ђалић, кориштење кућице број 1
 2. Бато Петрол, Драго Татић – Korzo kafe&bar, кориштење кућице број 2
 3. Хотел Парк Добој, кориштење кућице број 3
 4. Ресторан Харизма, Добој, кориштење кућице број 4
 5. Ресторан „Grazia“- Дражен Томић, кориштење кућице број 5
 6. Туристичка организација у сарадњи са Слађаном Ђурђевић, кориштење кућице број 6
 7. Туристичка организација у сарадњи са Јованом Благојевић, кориштење кућице број 7
 8. ЗТР Графограф, Добој, кориштење кућице број 8
 9. Туристичка организација у сарадњи са Илијом Јовићем, кориштење кућице број 9
 10. Туристичка организација у сарадњи са Горданом Милановић, кориштење кућице број 10
 11. Миољка и Ранко Јовановић, кориштење кућице број: 11
 12. Прода пек, градска пекара, Добој, кориштење кућице број 12
 13. PUB Форт – Дејан Миљановић, кориштење кућице број 13
 14. “Сунцобран” Милорад Пољашевић, кориштење кућице број 14
 15. Коло српских сестара, Добој, кориштење кућице број 15
 16. СЗР “Мали свијет” Јовић Сретко, кориштење јавне површине за забавне играчке по избору Радног тијела
 17. The Coca Cola Company – представништво БиХ, кориштење јавне површине
 18. Школа плеса „Stage“ Добој, кориштење јавне површине.

II

Излагачи из тачке I имају право да у утврђеном периоду користе додијељену опрему/локалитет у складу са одобреном намјеном, поштујући комунални ред и сљедеће услове:

 • Излагач преузима објекат у затеченом стању и по окончању периода трајања манифестације исти враћа у неоштећеном стању (важи за кућице)
 • Излагачи су дужни извршити постављање експоната најмање 3 сата прије почетка манифестације, како би се извршили потребни прегледи
 • Излагачи су дужни амбалажу производа, дистрибуцију услуге прилагодити амбијенту који симболише сама манифестација (зимски мотиви и сл.)
 • Уређење спољног простора (кућице) не врши излагач, а сам изложбени простор и унутрашњост објекта уређује излагач у складу са симболиком саме манифестације
 • Сву штету изазвану трећим лицима, посјетиоцима или на самом објекту кривицом излагача, сноси сам излагач производи или услуге, својим изгледом или натписима, амбалажом или самим амбијентом пружања услуге, не смију бити дискриминирајући по било којем основу.
 • Излагачи су дужни придржавати се правила комуналног реда и понашања (не загађивати или затрпавати јавну површину отпадом, поштовати радно вријеме манифестације и друго).

III

Све трошкове који произилазе из кориштења локалитета градског парка у сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ сноси Град Добој.

IV

Позивају се излагачи из тачке I ове Одлуке да у року од 3 дана доставе: изводе из судске регистрације/оснивачке акте, односно рјешења о обављању предузетничке дјелатности издата од стране надлежне градске организационе јединице (за предузетнике ), односно друге акте који уређују међусобна права и обавезе а који се односе на учешће у предметној манифестацији.

V

Радно вријеме манифестације биће утврђено посебним актом

VI

Саставни дио ове Одлуке чини графички приказ распореда продајних објеката постављених у сврху реализације манифестације „Зимска чаролија Добој“ са утврђеном нумерацијом.

VII

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-022-2440/19
Датум: 09.12.2019.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић

Јавни позив (Одјељење за просторно уређење)

На основу члана 42. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Срспке“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење Града Добој, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позивају се заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату:

 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 1.3.5.
 • Регулационог плана „Доњи град“ Добој- ревизија, блок 3.
 • Регулационог плана „ Доњи град“Добој – ревизија, блок 8.
 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок бр. 10
 • Регулационог плана стамбено-пословног комплекса „Средњошколски центар” Добој I фаза
 • Регулационог плана „ Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6.
 • Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10
 • Регулационог плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој и
 • Регулационог плана „Баре“ Добој (објекат за смјештај расељеног становништва на земљишту или објекту, односно објектима у њиховом власништву на к.ч. број: 5387/7 к.о. Добој („Центар“ – блок 1.3.5), к.ч. 5109 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 3) к.ч. 3320 к.о. Добој („Доњи град“ – блок 8), к.ч. 6938/4, 6934/3, 6934/4 (дио), 6934/2, 6934/1 (дио), 6934/6 (дио), 6951 (дио), 6938/3 (дио), 6949/1 (дио), 6950, 6936 и 6935 све к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6501 к.о. Добој (Средњошколски центар“ Добој I фаза), к.ч. 4907 (дио), 4893/5 (дио), 4893/3 (дио), 4918/1, 4917, 5385, 4909, 4911/2 и 4913 све к.о. Добој („Доњи град“ – блок 6), к.ч. 6919/1 и 6919/2 к.о. Добој („Центар“ блок 10), к.ч. 6693/3, 6693/1, 6839/5, 6834/1, 6826/1, 6823/1, 6822/1, 6821/1, 6826/2, 6830, 6832, 7326/6, 7326/4, 7324/3, 7325/6, 7325/4, 7578, 7579, 7580, 7582, 7590, 7592/6, 7592/7, 7591/1, 7592/5, 7592/1, 7592/8, 7594, 7595/1, 7598/1, 7599/1, 7589/2, 7593, 7589/1, 7588, 7587, 7586, 7585, 7584, 7583, 7390, 7310, 7581, 6731/1, 6710/8, 6710/2, 6710/4, 6731/3, 8163/1, 6710/1, 6710/7 и 6711/1 све к.о. Добој („Средњошколски центар – Усора“) и к.ч. 3023/2, 3024 и 3025 к.о. Добој („Баре“ Добој).

РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈЕДЛОГА И СУГЕСТИЈА ЈЕ 23.12.2019.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Други јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова

На основу члана 59. став 1 тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), члана 60. Статута града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), тачке III Одлуке о суфинансирању средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 8/19) и тачке V Одлуке о критеријима суфинансирања средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја („Службени гласник Града Добој“ број: 9/19), градоначелник Добоја упућује:

II ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добоја

Град Добој расписује II Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој ( у даљем тексту Јавни позив, у одговарајућем падежном облику), обезбјеђењем финансијских средстава на један од сљедећих начина:

Модел 1: Град Добој финансира 49% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници учествују 51%, у којем случају супружници бирају стамбену јединицу или
Модел 2: Град Добој финансира 70% укупне вриједности стамбене јединице, док супружници финансирају 30%, у којем случају супружници немају право избора стамбене јединице, односно, избор се врши из преосталих 12 расположивих стамбених јединица од 20 стамбених јединица изабраних Јавним позивом Града Добој број:02-022-2057/19 од 16.10.2019.године по хронолошком принципу (датум и сат приспијећа комплетиране пријаве):

 • Стан број 8: Стамбена јединица у СПО „Вила Емилија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Видовданска број 44, величина 45,66м2, трећи спрат, по цијени од 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 73.010,34КМ
 • Стан број 9: Стамбена јединица у СПО „Викторија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Светог Саве број 30, величина 50,20м2, други спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 80.269,80КМ
 • Стан број 10: Стамбена јединица у СПО „Викторија“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Светог Саве број 30, величина 50,20м2, трећи спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 80.269,80КМ
 • Стан број 11: Стамбена јединица у СПО „Омега“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, Цара Душана бб, величина 42,45м2. први спрат, цијена 1599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 67.877,55КМ
 • Стан број 12: Стамбена јединица у СПО „Неда“ инвеститора Прода – монт д.о.о. Добој, улица Карађорђева бб, величина 55,52м2, ПК, цијена 1.299,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности 72.120,48КМ
 • Стан број 13: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, други спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 14: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, трећи спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 15: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, четврти спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 16: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 42,73м2, пети спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 68.325,27КМ
 • Стан број 17: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 61,07м2, седми спрат, цијена 1.599,00КМ/м2, укупне вриједности: 97.650,93КМ
 • Стан број 18: Стамбена јединица у СПО „Центар III“ инвеститора Инвест градња д.о.о. Добој, улица Војводе Синђелића 69, величина 45,12м2, седми спрат, цијена 1.599,00КМ/м2 са ПДВ-ом, укупне вриједности: 72.146,88КМ и
 • Стан број 20: Стамбена јединица у СПО „Дијаманти Рубин 2“инвеститора Грађ – промет д.о.о. Добој, улица Цара Душана, величине 57,35м2, пети спрат, цијена 1.599,00КМ/м2, укупне вриједности 91.702,65КМ.

Град Добој, у смислу овог Јавног позива суфинансираће куповину стамбених јединица (модел 1) на начин и под условима како слиједи:

 • укупна квадратура стамбене јединице може износити од 40 а закључно са 75м2
 • стамбена јединица мора бити новоизграђена и некориштена
 • стамбена јединица мора бити саграђена на подручју Града Добој
 • стамбена јединица мора бити уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима (катастар непокретности), као легална, без терета, забиљежби и неријешених захтјева
 • стамбени објекат у којем се налази стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора имати употребну дозволу
 • максимална цијена стамбене јединице по квадратном метру износи до 1.600,00КМ са укљученим ПДВ-ом.

Право на суфинансирање у смислу овог Јавног позива имају парови који:

 • су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине
 • су млађи од 30 година, односно старији од 18 година, односно који даном пријаве на јавни позив имају навршених 18 година старости, односно нису навршили 30 година старости
 • су закључили брак послије 11.09.2019.године,
 • најмање један од супружника има пребивалиште на подручју Града Добој у непрекидном трајању од најмање 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив.
 • ниједно од супружника није власник/сувласник непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине
 • ниједно од супружника није прометовало непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив
 • имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Града Добој у периоду од најмање 20 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно, у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици која је била предмет суфинансирања, не могу отуђити предметну стамбену јединицу нити је издати другом у закуп.

У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 1. Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачном партнеру, контакт телефон и адресу, те податке о одабраном моделу суфинансирања (модел 1 или модел 2), потписану од стране оба супружника
 2. Увјерење о држављанству – за оба супружника
 3. Важећи идентификациони документ (лична карта или пасош) – за оба супружника
 4. Извод из матичне књиге вјенчаних
 5. Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју Града Добој, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој (документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова)
 6. Овјерене изјаве оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине.
 7. Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју свог пребивалишта. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретннама).
 8. Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје мјесно надлежни орган Пореске управе)

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју Града Добој, супружник који нема пребивалиште на подручју Града Добој документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

Комисија за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој, извршиће оцјену комплетности пристиглих пријава и утврдити листу кандидата који испуњавају услове овог Јавног позива, по принципу датума и сата приспијећа комплетиране пријаве на јавни позив.

Одлуку о утврђивању листе најуспјешнијих кандидата по основу предметног Јавног позива донијеће Градоначелник, а предност за избор стамбене јединице за одабрани модел суфинансирања 2 имаће кандидати који раније доставе комплетирану пријаву.

Права и обавезе уговорних страна у поступку реализације и по окончању поступка реализације додјеле новчаних средстава у сврху суфинансирања куповине стамбених јединица, биће уређени посебним уговорима, а супружници са којима буду закључени уговори ће имати обавезу периодичног доказивања боравка у стамбеној јединици.

Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на Јавни позив са пратећом документацијом из тачке 4 достављају се на сљедећу адресу:

ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
РАДНОМ ТИЈЕЛУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ 100 СТАНОВА У СВРХУ ПОДСТИЦАЊА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ
Хиландарска 1, 74000 Добој

Са назнаком:

„за II Јавни позив за суфинансирање средстава за куповину 100 станова у сврху подстицања младих брачних парова на подручју Града Добој“

Број: 02-022-2404/19
Датум:02.12.2019.

Градоначелник
Борис Јеринић

Јавни оглас: Споразумно рјешавање стицања права власништва над некретнинама ради изградње Спомен парка „9. јануар“

Број: 02-022-2359/19
Добој, 28.11.2019.

Позивају се укњижени посједници и укњижени земљишнокњижни власници да се у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа обрате Граду Добој – зграда Градске управе Добој, у циљу постизања споразума о рјешавању стицања права власништва над некретнинама за које је утврђен општи интерес ради потпуне експропријације у корист Града Добој означених као:

 1. к.ч. број 6822/1 Доње средње поље, њива прве класе, површине 2296 м2, уписана у ПЛ број 729 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 306/2 њива Средње поље, њива површине 2296 м2 уписана у ЗК уложак број 446 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са укњиженим правом располагања у корист Општине Добој;
 2. к.ч. број 6839/5 Средње поље, њива прве класе, површине 1184 м2, уписана у ПЛ број 737 к.о. Добој као посјед Општина Добој са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/8 Средње поље, њива прве класе површине 1184 м2 уписана у ЗК уложак број 3893 КО СП Добој као сувласништво Черни р. Ковачевић Смиљка, Добој, са дијелом 1/8, Зубак (Мато) Пејо, Добој, Усора број 6 са дијелом 1/8, Зубак (Мато) Јосип, Макљеновац, са дијелом 1/8, Мандић (Стипо) Недељко, Макљеновац-Усора, са дијелом 1/8, Мандић (Фрањо) Аугустин, Јелах, са дијелом 1/16, Ћуро (Мијо) Вера, Загреб, са дијелом 1/16, Прањић (Иван) Мијо, Омањска са дијелом 1/4, Мартиновић (Лука) Мирјана, Јелах, са дијелом 1/24, Башић (Лука) Владо, Јелах, са дијелом 1/24 и Башић (Лука) Стипо, Јелах, са дијелом 1/24,  без терета;
 3. к.ч. број 6830 Средње поље, њива прве класе, површине 633 м2, уписана у ПЛ број 1854 к.о. Добој, посједника Мандир (Мате) Сњежана, Сесвете, Пере Пиркера 2, са дијелом 1/2 и Нађ (Мате) Јадранка р.Мандир, Селце, Маттино 33, са дијелом 1/2, што по старом премјеру одговара дио к.ч. број 602/11 I двориште III кућа, двориште кућа, површине 750 м2 уписана у ЗК уложак број 3515 КО СП Добој као друштвено-државно власништво, сувласништво на ЗК тијело III Мандир Сњежана, Добој, са дијелом 1/2 и Нађ Јадранка, Добој, са дијелом 1/2, са теретом;
 4. к.ч. број 6834/1 Средње поље, њива прве класе, површине 1758 м2, уписана у ПЛ број 2942 к.о. Добој, посједника Зубак (Матин) Пејо, Добој Усорска 6,  са дијелом 1/1, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/9 Средње поље, њива прве класе, површине 1758 м2 уписана у ЗК уложак број 3717 КО СП Добој као власништво Зубак (Мато) Пејо, Добој, Усорска 6, са дијелом 1/1, без терета;
 5. к.ч. број 6823/1 Средње поље, њива прве класе, површине 2251 м2, уписана у ПЛ број 4139 к.о. Добој, посједника Шкорња (Адила) Сабрија, Тешањ, Сребреничка бб, са дијелом 2/8, Муминовић (Енвера) Елведина р. Рудановић, Мошевац, са дијелом 1/8, Рудановић (Адила) Абдулах, Сарајево, Завнобиха 13, са дијелом 2/8, Рудановић (Адила) Екрем, Добој, Ослободилачка 13, са дијелом 2/8 и Рудановић (Енвера) Елведин, Мошевац, са дијелом 1/8, што по старом премјеру одговара к.ч. број 306/1 Средње поље њива, њива, површине 2251 м2 уписана у ЗК уложак број 253 КО СП Добој као друштвено-државно власништво са теретом;
 6. к.ч. број 6826/1 Средње поље, њива прве класе, површине 4552 м2, уписана у ПЛ број 4768 к.о. Добој, посједника Авдић (Авде) Амира р. Сачак, Зеница, Црквице 30, са дијелом 1/4, Сачак (Авде) Амир, Жепче, Зенички пут бб, са дијелом 1/4  и Салихагић (Халида) Емир, Јелах, Браће Которић бб, са дијелом 2/4, што по старом премјеру одговара к.ч. број 602/1 Средње поље њива, њива, површине 4552 м2 уписана у ЗК уложак број 1369 КО СП Добој као сувласништво Салихагић (Халид) Емир, Јелах, Браће Которића бб, са дијелом 1/2, Сачак (Авдо) Амир, Жепче, Зенички пут бб, са дијелом 1/4 и Авдић р. Сачак (Авдо) Амира, Зеница, Црквице 30, са дијелом 1/4, без терета;

Овај оглас ће бити објављен на РТВ Добој д.о.о., интернет страници Града и на огласној табли Градске управе Добој у периоду од 28.11.2019. године до 13.12.2019. године.

Све информације у вези са предметним некретнинама и вриједностима истих биће доступне власницима и посједницима некретнина у згради Градске управе Добој, канцеларија број 54, сваког радног дана од 07-15 часова.