Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Резултати мјерења задовољства грађана јавним услугама u 2020. години

Анкетирање грађана Добоја проведено је у циљу процјене степена задовољства грађана административним и комуналним услугама. Анкета је спроведена методом случајног узорка.

Сам процес је осмишљен тако да је анкетирање извршено пред просторијама Градске управе и то методом испитивања грађана и грађанки који су управо користили услуге јавне управе. Испитивање корисника јавних услуга проведено је у децембру 2019.године на узорку од 400 грађана и грађанки.

Анализирани су одговори којим испитаници изјављују да су задовољни или незадовољни услугама те су дати проценти испитаника/ца.

Збир задовољних и незадовољних испитаника/ца не износи увијек 100% јер се један дио испитаника/ца изјаснио да је или неутралан или да не зна.