Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ

На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), у оквирима утврђеним Одлуком о суфинансирању трошкова биомедицински потпомогнуте оплодње за подршку пронаталитетној политици Града Добој(„Службени гласник Града Добој“ број: 6/20) и члана 6. Правилника о додјели средстава за подршку пронаталитетној политици Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 6/20),  Градоначелник Града Добој доноси:

ОДЛУКУ

о утврђивању листе кандидата по Јавном позиву за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње

I

Овом Одлуком утврђује се листа кандидата по окончаном Јавном конкурсу за суфинансирање трошкова једног поступка биомедицински потпомогнуте оплодње број: 02-022-1453/20  од  16.07.2020. године

II

Листа  кандидата у смислу ове Одлуке, утврђена је како слиједи:

  1. Бојана Ђуричић 
  2. Александра Софренић
  3. Елвира Грахић
  4. Сандра Околић  
  5. Новка Ђурић
  6. Лорија Нешковић

III

Задужује се  Одјељење за финансије за реализацију ове Одлуке.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена на огласној табли Града Добој и званичној интернет страници  Града Добој.

Број: 02-022-1926/20

Датум: 02.09.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Борис Јеринић