Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kabinet gradonačelnika

Kabinet gradonačelnika grada Doboja se osniva kao posebna organizaciona jedinca u skladu sa članom 63. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 97/16) radi vršenja savjetodavnih, protokolarnih i administrativno tehničkih poslova Gradonačelnika.

Kabinet gradonačelnika obavlja sledeće poslove:

  • ­ koordinira u radu sa drugim organima, organizacijama i institucijama u okviru ovlašćenja, uključujući i međunarodnu saradnju u skladu sa instrukcijama Gradonačelnika,
  • ­ koordinaciju rada sa drugim organizacionim jedinicama u Gradskoj upravi, Skupštinom Grada i njenim radnim tijelima,
  • ­ poslove savjetnika Gradonačelnika, poslove protokola, poslove organizovanja prezentacije Grada u zemlji i inostranstvu,
  • ­ obezbjeđuje dokumentacionu osnovu i čuvanje informacija i podataka o aktivnostima organa Grada,
  • ­ poslove javnog obavještavnja o aktivnostima organa Grada,
  • ­ poslove odnosa sa javnošću,
  • ­ obezbjeđuje primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama u okviru svoga djelokruga rada,
  • ­ poslove praćenja realizacije Strategije razvoja Grada i drugih strateških planova i programa
  • pružanja stručnih i administrativnih poslova za potrebe Gradonačelnika, kao i druge poslove koje mu Gradonačelnik stavi u djelokrug rada.

Šef Kabineta gradonačelnika: Dragan Vasilić.

Telefon: +387 53 242 200