Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Besplatna pravna pomoć

U sastavu Odjeljenja za opštu upravu postoji Služba pravne pomoći koja:

  • pruža pravnu pomoć građanima i pravnim licima;
  • zastupa stranke pred sudovima, državnim organima, organizacijama i zajednicama, osim odbrane okrivljenog pred sudom,
  • sastavlja isprave (razni ugovori, testamenti i sl.);
  • daje pravne savjete i vrši druge poslove pravne pomoći u skladu sa zakonom.

Služba pravne pomoći pruža pravnu pomoć po pravilu uz naknadu. Visina naknade za pojedine usluge utrvđuje se tarifom i ona iznosi 25% od naknade utvrđene advokatskom tarifom.

Naknada za pravnu pomoć uračunava se u troškove postupka. Obaveza plaćanja naknade nastaje neposredno nakon izvršene odgovarajuće usluge.

Služba pruža besplatno pravnu pomoć:

  • ratnim i mirnodopskim vojnim invalidima u predmetima ostvarivanja prava iz oblasti invalidske zaštite,
  • radnicima koji se privremeno nalaze van radnog odnosa i to u postupku ostvarivanja materijalnog obezbjeđenja i drugih prava,
  • licima koja poklanjaju ili besplatno ustupaju Gradu svoju imovinu i druga stvarna prava,
  • licima pod starateljstvom i,
  • davanje pravnih savjeta.