Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nadležnosti

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi Gradonačelnik je nadležan da:

 • predlaže Statut,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje i podnosi skupštini na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Grada, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike i Grada čije mu je izvršenje povjereno
 • donosi odluku o osnivanju Gradske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave,
 • predlaže imenovanje i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
 • predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
 • realizuje saradnju Grada sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na Statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad,
 • podnosi izvještaj skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • podnosi izvještaj skupštini o svom radu i radu Gradske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Grada, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen Statutom,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između Gradske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za Grad,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica Gradske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini.