Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jedinica za internu reviziju

Posebna organizaciona jedinica formirana direktno pri Gradonačelniku, organizaciono i funkcionalno nezavisna od ostalih organizacionih jedinica, shodno odredbama posebnog Zakona, odnosno, člana 18. stav 1., a u vezi sa članom 25. i 27. Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 91/16). Brojno stanje zaposlenih u Jedinici za internu reviziju, shodno odredbama člana 22. treba da bude minimalno 2 interna revizora, uvažavajući član 4. stav 1. tačka 8. ovog Zakona – „rukovodilac Jedinice za internu reviziju ima nadležnost internog revizora“.

Jedinica za internu reviziju obavlja slijedeće poslove:

 • Vrši izradu internih normativnih propisa iz oblasti interne revizije i usaglašavanje istih sa višim odnosnim propisima,
 • Vrši procjenu rizika na nivou jedinice za internu reviziju,
 • Vrši procjenu efikasnosti uspostavljenih internih kontrola,
 • Nezavisno planira poslove interne revizije na strateškom, godišnjem i operativnom nivou interne revizije(pojedinačno planiranje),
 • Vrši internu reviziju procesa koji se odvijaju u Gradskoj upravi, kao i reviziju nižih budžetskih korisnika čiji se finansijski izvještaji konsoliduju u finansijski izvještaj Grada Doboj, u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije,
 • Vrši internu reviziju isključivo zakonitosti utroška sredstava izdvojenih iz Budžeta Grada Doboj prema ostalim subjektima, kao i revizije programa i projekata koje finansira Evropska unija,
 • Vrši sve Zakonom predviđene vrste revizija po sticanju objektivnih uslova koje obezbjeđuje Ministarstvo finansija,
 • Izvještava o činjenicama utvrđenim u postupku interne revizije rukovodioca revidirane jedinice i Gradonačelnika,
 • Prati izvršenje preporuka i o tome izvještava Gradonačelnika u skladu sa Zakonom,
 • Sarađuje sa Ministarstvom finansija i Glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske,
 • Priprema izvještaje o radu jedinice za internu reviziju u skladu sa Zakonom i iste, nakon odobrenja Gradonačelnika prosljeđuje Ministarstvu finansija, odnosno Glavnoj službi za reviziju javnog sektora u skladu sa Zakonom,
 • Vrši konsultantske aktivnosti definisane posebnim propisom,
 • Obavlja i druge poslove isključivo iz oblasti interne revizije.

Rukovodilac jedinice: Dejana Mlinarević
Telefon/faks:
Elektronska pošta: internarevizija@doboj.gov.ba