Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Skupština grada

Skupština je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.

Skupština grada ima predsjednika, dva potpredsjednika i sekretara, koje bira na vremenski period trajanja mandata Skupštine.

Predsjednik i potpredsjednici Skupštine biraju se iz reda odbornika, većinom glasova, od ukupnog broja u skladu sa Zakonom. Potpredsjednici Skupštine ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno grupe ostalih. Skupština grada Doboja broji trideset i jednog (31) odbornika.

Nadležnosti Skupštine grada

U okviru svog djelokruga, Skupština grada ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Statut,
 • donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje,
 • donosi budžet,
 • usvaja finansijske izvještaje,
 • donosi planove i programe razvoja grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
 • donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje grada,
 • donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
 • donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje grada,
 • donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite životne sredine,
 • donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
 • daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
 • donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom grada,
 • donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluku o proglašenju praznika grada,
 • donosi odluku o upotrebi simbola grada,
 • donosi odluku o članstvu grada u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
 • donosi plan korišćenja javnih površina,
 • donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
 • donosi odluku o nagradama i priznanjima,
 • bira i razrješava predsjednika Skupštine, potpredsjednika Skupštine, zamjenika Gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine, imenuje i razrješava sekretara Skupštine i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
 • formira stručnu službu za potrebe Skupštine i njenih radnih tijela,
 • osniva Odbor za žalbe grada i razmatra izvještaj o radu Odbora,
 • pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva grada i naseljenog mjesta,
 • donosi odluku o zaduženju grada,
 • usvaja Poslovnik o radu (u daljem tekstu: Poslovnik),
 • usvaja etički kodeks Skupštine,
 • razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i zauzima svoj stav,
 • razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području grada,
 • odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Gradonačelnika,
 • razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini grada,
 • imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Grad, u skladu sa zakonom,
 • osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
 • raspisuje javni zajam i samodoprinos,
 • raspisuje referendum, u skladu sa zakonom i
 • vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.