Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zdravstvo

Bolnica u Doboju

Istorija

Po završetku drugog svjetskog rata, kada Doboj postaje središte regije koja pokriva opštine Derventa, Brod, Modriča, Šamac, Teslić, Maglaj, Odžak, Gračanica i Tešanj pojavljuje se potreba za osnivanjem bolničkog centra u Doboju koji bi mogao pružiti adekvatne usluge zdravstvene zaštite stanovnika ovog područja.

Preteča osnivanja sadašnje JZU bolnica “Sveti apostol Luka” u Doboju je formiranje zdravstvenih ambulanti, a zatim i Omladinske bolnice za potrebe radnih brigada, koje su gradile omladinske pruge Šamac – Sarajevo 1947. godine i Doboj – Banja Luka 1950. godine. Okončanjem Omladinskih radnih akcija, Omladinska bolnica predata je opštini na upotrebu. Odlukom tadašnjeg Izvršnog odbora opštine 1952. godine osnovana je Opšta državna bolnica u Doboju. Taj događaj, uz prisustvo velikog broja građana i zvanica, upriličen je 9. marta te godine.

Rani počeci

U početku ona je imala svega dva odjeljenja u skromnim uslovima, sa samo 90 postelja. Hirurško odjeljenje sa porodilištem bilo je locirano u staroj adaptiranoj zgradi, a odjeljenje za unutrašnje bolesti u baraci. Magacini, vešeraj i kuhinja su pronašli svoje mjesto u pomoćnim objektima. I kao takva uspijeva da u prvoj godini liječi 3.566 bolesnika, izvrši 538 različita hirurška zahvata i 283 porođaja.

Narodni odbor sreza Doboj naredne je godine preuzeo bolnicu kao sresku ustanovu, što kasnijim teritorijalnim preuređenjima BiH odgovara regionalnoj bolnici, što je ona i danas. Bolnica se tokom godina razvijala i osavremenjavala kako u stručnom kadru, tako i u izgradnji novih objekata, proširenja kapaciteta i uvođenja savremene opreme. JZU Bolnica Doboj trenutno pruža savremene usluge dijagnostike i liječenja kojoj gravitira osam opština sa ukupnom populacijom od oko 270.000 stanovnika.

Opšta bolnica “Sveti apostol Luka”

Donošenjem novih propisa Republike Srpske, po drugi puta je osnovana Opšta bolnica Doboj u državnoj svojini i tom prilikom dobija ime “Sveti apostol Luka”.

Danas, ova Javna zdravstvena ustanova obavlja sekundarni i dijelom tercijalni nivo zdravstvene zaštite. Po broju osiguranika i broju usluga najveća je bolnica u Republici Srpskoj, odmah iza KC Banja Luka. Zapošljava 770 radnika, među kojima 134 doktora medicine, a organizovana je u 19 medicinskih i sedam nemedicinskih službi. Raspolaže sa 439 kreveta, a na godišnjem nivou na bolničkom liječenju je preko 20 hiljada pacijenata sa oko 12 hiljada b.o. dana.

Služba za psihijatriju, osim dobojske, zdravstvenim uslugama pokriva i regiju Bijeljine. Dijagnostičke usluge Službe za radiologiju i Službe za kliničko-biohemijske dijagnostike imaju vodeće mjesto među bolnicama Republike Srpske po broju urađenih analiza i radioloških usluga, sa adekvatnom dijagnostičkom opremom.

Nova bolnica za novo doba

Bolnica „Sveti apostol Luka“ je u stalnom kontinuitetu sa uvođenjem novih medicinskih procedura. Laparoskopske operacije na hirurgiji su postale rutinske, proširuje se njihov obim na ginekologiju i otorinolaringologiju, ortopedija usvaja sve veći broj komplikovanih operativnih zahvata, a urologija i oftamologija svake godine povećava broj operacija i pregleda na svom odjelu. U skladu sa finansijskim mogućnostima radi se i na osavremenjavanju odjeljenja medicinskom opremom. Osim bolničkih, ova ustanova pruža i konsultativno-specijalističke usluge posredstvom domova zdravlja širom dobojske regije.
Bolnica u Doboju je jedina zdravstvena ustanova sekundarnog nivoa, koja ima Savjetovalište za ishranu i dijabetes, a ovakve organizacione jedinice predstavljaju jedan od najsavremenijih oblika sekundarne zdravstvene zaštite.

S obzirom da bolnički objekat datira još od 1952. godine, da je građen po principu paviljonskog tipa i da se nalazi na terenu čestih klizišta, 2019. započela je gradnja nove bolnice, a završetak radova se očekuje tokom 2020. godine.

Dom zdravlja

Nekada

Počeci organizovanog pružanja primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Doboj vezani su za tridesete godine prošlog vijeka u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu za područje Sreza Doboj. Dalji razvoj vezan je za pedesete godine kroz organizovanje dispanzera, a zatim i prvog doma zdravlja 1953. godine. Istih godina imamo početak izgradnje prvih ambulanti u seoskom području.
Ambulanta u Osječanima izgrađena 1952. godine od strane UNICEF-a, zatim u Stanarima 1958. godine. Prvi objekat sadašnjeg doma zdravlja izgrađen je 1964. godine pod nazivom “Dom narodnog zdravlja”, a drugi postojeći centralni objekat 1976 godine.

U periodu od 1964. do 1992. godine uz razvoj svih službi u domu zdavlja uz tadašnju organizaciju, tekao je razvoj i izgradnja mreže ambulanti na seoskom području. Dom zdravlja 1992. godine je imao dva velika objekta u gradu i 17 ambulanti na terenu. Organizaciono je imao sve tada planirane službe, a najveća služba je bila Služba opšte medicine sa odsjekom za liječenje i patronažu.
U periodu od 1967. do 1984. Dom zdravlja funkcioniše u okviru združene zdravstvene organizacije “Regionalni medicinski centar 23 avgust” Doboj, u okviru koga su bili još Regionalna bolnica Doboj, Regionalni zavod za zdravstvenu zaštitu i Apoteka Doboj.

U periodu od 1992. do 1995. godine ustanova je funkcionisala prilagođeno ratnim uslovima i iz tog perioda izašla sa značajnim oštećenjima objekata i medicinske opreme, kao i odlivom kadra, posebno visokostručnog.

Novo doba – u korak sa trendovima

Sanacija štete započeta je već krajem 1995. saradnjom sa prvim međunarodnim organizacijama tako da je vraćanje većine službi u funkciju urađeno tokom 1997. godine.

Ustanova se vrlo rano opredijelila za uključivanje u reformu, već od 1997. godine u okviru koje je realizovano niz projekata vezanih za mentalno zdravlje, porodičnu medicinu, stručno usavršavanje kadrova, rekonstrukciju i opremanje.
Najznačajniji rezultati su formiranje Centra za mentalno zdravlje 1999. godine, Službe porodične medicine, niz završenih stručnih usavršavanja zaposlenih iz različitih oblasti, status obrazovne ustanove.

Dom zdravlja Doboj je vodeća zdravstvena ustanova primarnog nivoa na regiji Doboj koja je sa svojim stručnim, motivisanim osobljem i u saradnji sa lokalnom zajednicom posvećena postizanju dobrog psihofizičkog zdravlja cjelokupnog stanovništva pripadajućeg područja, a koje se ostvaruje uz primjenu savremenih medicinskih dostignuća, stalno obrazovanje i unapređenje kvaliteta.