Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu obavlja sledeće poslove:

 • u okviru svojih ovlašćenja izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti opšte uprave;
 • vodi upravni postupak u upravnim stvarima i informiše Gradonačelnika i Skupštinu Grada o stanju ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza pravnih lica i građana u upravnom postupku;
 • vrši poslove organizacije uprave i nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u oblasti za koju je organizovan;
 • priprema za Gradonačelnika i Skupštinu propise, analitičko-informativne i druge akte i materijale o pitanjima iz svog djelokruga;
 • vrši stručne i upravne poslove koji se odnose na poslove prijemne kancelarije, poslove građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr.), organizuje i koordinira rad matičara i rad u prijemnoj kancelariji;
 • organizuje i vrši kontrolu kancelarijskog poslovanja;
 • vrši pružanje pravne pomoći;
 • vodi kartoteku upravnih i drugih predmeta, prati njihovo kretanje i vrši poslove arhive i registraturnog materijala, te vrši poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa;
 • izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije;
 • organizuje izradu pečata i štambilja;
 • vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima u oblasti brine o održavanju inventara i opreme za rad gradske uprave i obavlja poslove umnožavanja materijala;
 • organizuje kurirske poslove za potrebe Gradske uprave ;
 • organizuje i vrši održavanje čistoće i fizičkog obezbjeđenja zgrada i prostorija Gradske uprave ;
 • organizuje rad vozača;
 • vrši druge poslove utvrđene zakonskim i drugim propisima iz oblasti za koju je obrazovano.

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazovana su dva odsjeka i to:

 • Odsjek za opštu upravu i
 • Odsjek za zajedničke poslove.