Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za civilnu zaštitu

Odjeljenje za civilnu zaštitu izrađuje procjenu ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće, izrađuje program razvoja civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja, izrađuje plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće, priprema odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja.

Odjeljenje za civilnu zaštitu obavlja i sledeće poslove:

 • organizuje, prati i realizuje obuku građana iz oblasti lične, uzajamne i kolektivne zaštite u saradnji sa štabom za vanredne situacije grada,
 • organizuje, prati i realizuje obuku snaga civilne zaštite u saradnji sa štabom za vanredne situacije grada,
 • organizuje i koordinira sprovođenje mjera i zadataka civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja,
 • vrši koordinaciju djelovanja subjekata od značaja za zaštitu i spasavanje u slučaju elementarne nepogode i druge nesreće u gradu,
 • predlaže godišnji plan obuke i osposobljavanja štaba za vanredne situacije, jedinica i timova civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja,
 • predlaže program samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi zaštite i spasavanja, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih lica,
 • vodi evidenciju pripadnika civilne zaštite i vrši njihovo raspoređivanje u jedinice i timove civilne zaštite i povjerenika zaštite i spasavanja u saradnji sa štabom za vanredne situacije grada,
 • vodi evidenciju materijalno-tehničkih sredstava građana, privrednih društava i drugih pravnih lica i službi koja se mogu staviti u funkciju civilne zaštite,
 • učestvuje u nabavci sredstava i opreme za zaštitu i spasavanje za potrebe jedinica i timova civilne zaštite i građana i vodi brigu o njihovoj ispravnosti, čuvanju i upotrebi,
 • daje stručna uputstva građanima, privrednim društvima i drugim pravnim licima po pitanjima zaštite i spasavanja,
 • informiše javnost o opasnostima od elementarne nepogode i druge nesreće i mjerama i zadacima zaštite i spasavanja,
 • podnosi izvještaje i informacije gradonačelniku i Upravi civilne zaštite,
 • vodi propisanu bazu podataka i druge evidencije i
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja.

Rad Odjeljenja za civilnu zaštitu se organizuje u samom Odjeljenju.

Telefon/faks: 053/222-904
Elektronska pošta: civilnazastita@doboj.gov.ba