Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije priprema odluku o budžetu, odluku o izvršenju budžeta i odluku o izmjenama i dopunama odluke o budžetu, te sledeće poslove:

 • u postupku izrade odluke o budžetu koordinira rad sa načelnicima odjeljenja i šefovima službi u Gradske uprave Grada kao i sa nadležnim predstavnicima budžetskih korisnika;
 • priprema izvještaj o izvršenju budžeta;
 • sprovodi i stara se o blagovremenom izvršenju odluka i drugih akata Skupštine i njenih tijela koji se odnose na oblast finansija;
 • priprema kontni plan sa konkretizacijom šestocifrenih računa prema usvojenoj odluci o budžetu;
 • vrši likvidaturu dokumenta za sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja, provjerava računsku ispravnost dokumenata i kompletira dokumentaciju sa svim potrebnim prilozima;
 • kontroliše i svojim potpisom na svim trezorskim obrascima koji se odnose na potrošačke jedinice Gradske uprave potvrđuje ispravnost navedenih konta;
 • vrši poravnanje izvoda trezora;
 • priprema trezorski obrazac 3 za potrošačke jedinice Gradske uprave za spoljni dug;
 • izrađuje informacije za potrebe Skupštine Grada, Gradonačelnika Grada i druge korisnike po potrebi;
 • priprema uvjerenja o podacima o kojima vodi evidenciju;
 • po potrebi radi prema generalnom ovlašćenju za rad u trezorskom sistemu;
 • sprovodi postupak nabavke roba, usluga ili radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH;
 • vrši nabavku inventara opreme i potrošnog materijala za rad Gradske uprave i budžetskih korisnika koji se finansiraju iz budžeta Grada odnosno Gradske uprave ;
 • vrši poslove investicionog i tekućeg održavanja objekata i opreme potrebne za rad Gradske uprave i ostalih budžetskih korisnika;
 • koordinira rad sa drugim odjeljenjima i budžetskim korisnicima vezano za potrebe nabavke roba i usluga;

U okviru Odjeljenja za finansije organizovana su tri odsjeka i to:

 • Odsjek za budžet,
 • Odsjek za finansije, računovodstvo i trezor i
 • Odsjek za javne nabavke.