Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Štab za vanredne situacije

Gradski štab za vanredne situacije grada Doboj je stručno operativni, rukovodni i koordinacioni organ koji rukovodi subjektima i snagama sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama na sprovođenju utvrđenih mjera, poslova i zadataka zaštite i spasavanja.

Pozivanje i aktiviranje Štaba za vanredne situacije naređuje Gradonačelnik grada Doboj. Članove Štaba poziva organizaciona jedinice civilne zaštite Grada na način utvrđen u Planu zaštite i spasavanja od elemetarne nepogode i druge nesreće.

Sredstva za rad gradskog Štaba za vanredne situacije obezbeđuju se iz Budžeta grada Doboj. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Gradskog Štaba za vanredne situacije obavlja nadležna organizaciona jedinica civilne zaštite grada Doboj.

Imenovani članovi gradskog Štaba za vanredne situacije

 1. Boris Jerinić, komandant gradskog Štaba za vanredne situacije grada Doboj (Gradonačelnik grada Doboja)
 2. Vlado Blagojević, zamjenik komandanta gradskog Štaba za vanredne situacije grada Doboj (zamjenik Gradonačelnika grada Doboja)
 3. Miroslav Milošević, načelnika gradskog Štaba za vanredne situacije grada Doboj (načelnik Odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboja)

Za članove gradskog Štaba za vanredne situacije imenuju se:

 1. Miloš Bukejlović, predsjednik Skupštine grada Doboj, zadužen za operativne poslove.
 2. Murvet Barjaktarević, podpredsjednik Skupštine grada Doboj, zadužen za operativne poslove.
 3. Dragan Vasilić, Kabinet Gradonačelnika grada Doboj, zadužen za operativne poslove.
 4. Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj, zadužen za bezbjednost.
 5. Vlado Đurđević, rukovodilac JZU Institut za javno zdravstvo RS, RC Doboj, zadužen za socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidiomiološku i mikrobiološku zdravstvenu djelatnost.
 6. Anis Husaković, Odjeljenje za poljoprivredu grada Doboj, zadužena za zaštitu od bioloških nesreća: zaštita bilja i proizvoda biljnog porijekla, zaštita voda od zagađenja i RHB zaštiu.
 7. Miroslav Lazić, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove grada Doboj, zadužen za hidrološke hazarde: zaštitu od štetnog djelovanja voda, grad, olujni vjetrovi, velike snježne padavine, velike suše).
 8. Miroslav Kršić, načelnik Odjeljenja za finansije grada Doboj, zadužen za logistiku (nabavka sredstva i materijala, ishranu i prevoz).
 9. Marko Nikolić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Doboj, zadužen za koordinaciju između Štaba i privrednih društava i drugih pravnih lica u kojima se obavljaju djelatnosti od značaja za zaštitu i spasavanje.
 10. Dejan Narić, načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada Doboj, zadužen za asanaciju terena.
 11. Zoran Jović, Odjeljenje za poslove komunalne policije grada Doboj, zadužen za evakuaciju ugroženog stanovništva.
 12. Dario Narić, načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu grada Doboj, zadužen za operativne poslove.
 13. dr Mladen Dragičević, Odjeljenje za inspekcijske poslove grada Doboj, zadužen za zaštitu od biološko-tehnoloških nesreća: zdravstvena zaštita životinja i namirnica životinjskog porjekla i zbrinjavanje stočnog fonda.
 14. Mihailo Arsenić, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta grada Doboj, zadužen za zbrinjavanje ugroženog stanovništva i obezbeđenje osnovnih životnih uslova i pružanje prve pomoći.
 15. Miloš Radonjić, starješina TVJ grada Doboj, zadužen za zaštitu od tehnološko-bioloških nesreća: idustriske eksplozije i požari, požari na stambenim i privrednim objektima, šumski požari i požari na poljoprivrednim usjevima i saobraćajne nesreće.
 16. Slavko Kovačević direktor Doma zdravlja grada Doboj, zadužen za prvu medicinsku pomoć i zdravstveno zbrinjavanje povrijeđenih.
 17. Aleksandar Novaković, direktor RTV Doboj, zadužen za informisanje i obavještavanje stanovništva o rizicima i preduzetim mjerama i zadacima od strane Štaba.
 18. Dragan Pavlić, samostalni stručni saradnik na poslovima izgradnje i obnove, Odjeljenje za izgradnju obnovu i razvoj grada Doboj, zadužen za geološke hazarde: zemljotres, klizišta, odroni tla, zaštitu od rušenja i spasavanje iz ruševina, sklanjanje i urbanističke mjere zaštite.
 19. Ksenija Mićić, Odjeljenje za civilnu zaštitu grada Doboj, zadužena za koordinaciju između Štaba i povjerenika za zaštitu i spasavanje.