Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Teritorijalna vatrogasna jedinica

Odlukom o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj broj: 01-013-455/13 od 23.12.2013. godine osnovana je Teritorijalna vatrogasna jedinica u skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 10/12), te zbog posebnih uslova osnivanja organizuje se kao posebna organizaciona jedinica.

Teritorijalna vatrogasna jedinica vrši zakonom utvrđenu djelatnost profesionalnih vatrogasnih jedinica, učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasnih intervencija, gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama i druge poslove utvrđene zakonskim i drugim propisima iz oblasti za koju je osnovana.

Komandir jedinice: Miloš Radonjić
Telefon/faks:
Elektronska pošta