Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

Samostalan odsjek se osniva kao samostalna organizaciona jedinica jer specifičnost i efikasnost posla to zahtjeva . Za osnivanje odsjeka potrebno je najmanje tri izvršioca, a to je u Gradskoj upravi Grada Doboja:

 • Odsjek za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima

U Odsjeku za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima obavljaju se sljedeći poslovi:

 • praćenje i organizovanje raznih oblika stručnog usavršavanja, te izrada plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi,
 • praćenje ocjenjivanja službenika,
 • izrada statističkih analiza u pogledu kvalifikacione, starosne, socijalne i druge strukture zaposlenih,
 • učestvovanje u izradi opštih i drugih akata kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih,
 • učestvovanje u izradi akta o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta upravi,
 • zapošljavanje pripravnika i volontera i realizaciju programa obuke i polaganja pripravničkog ispita,
 • pripremanje sprovođenja postupka utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih,
 • uspostavu i sprovođenje mehanizama praćenja učinaka rada zaposlenih, zamjene odsutnih, stimulacije i nagrađivanja,
 • vođenje kadrovske odnosno personalne evidencije zaposlenih u Gradskoj upravi,
 • izrada pojedinačnih akata u vezi sa zaposlenjem, kao i pojedinačnih akata koji se odnose na prava i obaveze zaposlenih,
 • izrađuje prijedlog godišnjeg plana obuka/- stručnog obrazovanja i profesionalnog usavršavanja zaposlenih, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi izvještaj o realizaciji
 • izrađuje godišnji operativni plan rada Odsjeka,u skladu sa propisanom metodologijom, prati njegovu realizaciju i Gradonačelniku podnosi periodične izvještaje,
 • prikuplja statističke i druge podatke, priprema razne analize, studije, izvještaje i informacije u djelokrugu rada i dostavlja nadležnim gradskim i drugim organima,
 • učestvuje izradi opštih i pojedinačnih akata Gradske uprave Grada Doboj,
 • obavlja poslove pravnog zastupanja , te sarađuje sa Pravobranilaštvom RS u cilju efikasnije i ažurnije vođenja sudskih postupcima kod nadležnih sudova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i poslove koji se posebnim aktima stave u djelokrug rada.

Šef odsjeka: Mirela Nalić
Telefon/faks:
Elektronska pošta: