Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

U okviru zakonskih ovlaštenja Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove obavlja sledeće poslove:

 • u okviru svojih ovlaštenja izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti stambenih poslova;
 • prati stanje u stambenoj oblasti i informiše Gradonačelnika i Skupštinu Grada po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, pokreće inicijative za rješavanje problema i vodi upravni postupak u tim oblastima;
 • priprema i organizuje izradu planova i programa iz svoje nadležnosti;
 • vrši kontrolu zakonitog korištenja stanova u državnoj svojini, dodjela zamjena i otkup stanova, vodi raspravu i vrši upis zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • provodi postupak iseljenja iz stambenih jedinica i poslovnih prostora;
 • ustrojava i redovno ažurira evidencije neotkupljenih gradskih stanova i njihovih korisnika;
 • priprema za Gradonačelnika i Skupštinu Grada propise i druge opšte akte, analitičko-informativne i druge materijale, te vrši druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.
 • prati stanje u komunalnoj oblasti i informiše Gradonačelnika i Skupštinu Grada po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev, pokreće inicijative za rješavanje problema i vodi upravni postupak u tim oblastima;
 • priprema i organizuje izradu planova i programa iz svoje nadležnosti;
 • prati stanje i promjene u oblasti zaštite čovjekove okoline, te priprema analize, informacije, izvještaje i druge materijale u cilju preduzimanja mjere za njenu zaštitu i unapređenje;
 • obavlja poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija);
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih evidencija;
 • prati rad komunalnih javnih preduzeća i ostvarivanje opšteg interesa u komunalnim djelatnostima o čemu obavještava Gradonačelnika i Skupštinu Grada;
 • u slučaju poremećaja ili prekida u pružanju komunalnih usluga, odnosno obavljanju komunalnih djelatnosti, utvrđuje red prevenstva i način pružanja usluga, predlaže mjere za zaštitu komunalnih objekata i druge imovine koja je ugrožena;
 • preduzima mjere za otklanjanje nastalih posljedica i druge potrebne mjere za obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđuje razloge i odgovornosti za poremećaj, odnosno prekid vršenja djelatnosti i prouzrokovanu štetu;
 • predlaže nadležnim gradskim organima utvrđivanje jedinice mjere za propisivanje i utvrđivanje cijene komunalnih proizvoda i usluga individualne komunalne potrošnje;
 • predlaže nadležnim gradskim strukturama programe održavanja i obavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje, visinu potrebnih sredstava za realizaciju programa, mjere za sprovođenje programa, te visinu komunalne naknade i drugih zakonom i drugim propisima određenih izvora za finansiranje zajedničke komunalne potrošnje;

U okviru Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove organizovana su dva odsjeka i to:

 • Odsjek za stambene poslove,
 • Odsjek za komunalne poslove.