Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

U okviru svojih ovlaštenja odjeljenje izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa iz oblasti svog djelovanja, te:

  • prati stanje i predlaže mjere u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih i ranjenih boraca kao i ostvarivanje drugih prava (zapošljavanje, zdravstvene i socijalne zaštite i slično);
  • priprema za Skupštinu propise i druge akte, analitičko-informativne i druge materijale o pitanjima iz svog djelokruga;
  • vodi propisane evidencije boraca, civilnih žrtava rata, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i izdaje uvjerenja na osnovu tih evidencija;
  • vrši administrativno-tehničke poslove za fond za pomoć porodicama poginulih i ranjenih boraca;
  • vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona koji se odnose na rješavanje stambenih pitanja porodica poginulih i ranjenih boraca;
  • vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na zaštitu boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida oslobodilačkih ratova i članova porodica umrlih i palih boraca i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, zaštitu civilnih žrtava rata i civilnih invalida rata, zaštitu članova porodice lica na obaveznoj vojnoj vježbi, uređivanje i održavanje spomenika, spomen – obilježja i grobalja boraca;
  • prati stanje u oblastima iz svog djelokruga i o istom obavještava Skupštinu i Gradonačelnika po sopstvenoj inicijativi ili na njihov zahtjev;
  • obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika, kao i poslove koji mu se posebnim aktom stave u nadležnost.

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu organizovano je u odsjek i to:

  • Odsjek za socijalnu zaštitu.