Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti obavlja sledeće poslove:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti: industrije, trgovine i snabdijevanja, ugostiteljstva, turizma, zanatstva, saobraćaja i veza i privatnog preduzetništva, energetike, rudarstva, građevinarstva, zanatstva, prometa, cijena, tržišta, rada i radnih odnosa i zapošljavanja kao i u drugim oblastima u skladu sa zakonom i drugim propisima i opštim aktima;
 • izrađuje prijedloge programa razvoja Grada;
 • vodi upravni postupak u upravnim stvarima u oblastima iz svog djelokruga i blagovremeno informiše Gradonačelnika i Skupštinu Grada o stanju ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza pravnih lica i građana u upravnom postupku;
 • prati u okviru svoje nadležnosti zakonitost opštih akata pravnih lica u oblastima za koje je obrazovan, obavještava o tome Gradonačelnika i Skupštinu Grada i predlaže preduzimanje ovlaštenih mjera;
 • prati izvršavanje povjerenih ovlaštenja pravnim licima ukoliko su povjerena iz djelokruga ovog organa;
 • vrši nadzor nad zakonitošću, opštih akata i rada pravnih lica koja vrše djelatnost, odnosno, poslove od posebnog društvenog interesa u oblastima koje su u djelokrugu rada ;
 • priprema, odnosno, izrađuje nacrte i prijedloge mjera ekonomske politike za ostvarivanje srednjoročnog plana za odgovarajuću godinu;
 • poslovi i zadaci obezbjeđenja sredstava i drugih uslova za izgradnju, rekonstrukciju održavanje, zaštitu i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima;
 • izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službene evidencije;
 • vodi i čuva propisane registre privrednih djelatnosti;
 • vrši statističke poslove od interesa za Grad koji nisu obuhvaćeni republičkim istraživanjem;
 • vrši poslove u oblasti cijena, tržišta i ekonomije Grada;
 • vodi registre mjesnih ureda, prati arhiv, ekonomski socijalni i kulturni razvoj, prati njihovo funkcionisanje organizovanje i rad, pruža stručnu pomoć i mjere za unapređenje njihovog rada;
 • vrši stručne poslove koji se odnose na praćenje, obradu i analiziranje podataka i elemenata za izradu dokumenata koji su neophodni za stručnu pripremu društvenih planova;
 • informiše nosioce društvenog planiranja o činjenicama za pripremanje plana;
 • vrši druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima.

Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti organitovano je u dva odsjeka i to:
Odsjek za privredu,
Odsjek za društvene djelatnosti.