Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Matična služba – vodič

Vodič za postupak upisa činjenica rođenja, vjenčanja i smrti u matične knjige u i izdavanje izvoda i uvjerenja

KAKO SE PRIJAVLJUJE NOVOROĐENO DIJETE?

Djeca rođena u braku

Ukoliko su roditelji u braku, potrebni su sljedeći dokumenti:
1. otpusnica iz bolnice za novorođenče,
2. izvodi iz matične knjige rođenih za roditelje,
3. uvjerenje o državljanstvu za roditelje,
4. potvrda o prebivalištu za roditelje,
5. izjava roditelja djeteta (lično ime za dijete i dr.),
6. lične karte oba roditelja,
7. lična karta punomoćnika ako se prijava upisa vrši putem punomoćnika (ovjerena punomoć),
8. rok za prijavu novorođenčeta je 15 dana.

Djeca rođena van braka

Ukoliko roditelji nisu u braku, potrebno je slijedeće:
1. otpusnica iz bolnice,
2. izvod iz matične knjige rođenih za majku djeteta,
3. lična karta majke.

Priznanje očinstva i pozakonjenje:
1. obavezno prisustvo oba roditelja ili,
2. priložiti ovjereni zapisnik o priznanju očinstva,
3. izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje.

NAPOMENA
Prijava rođenja djece rođene u zdravstvenoj ustanovi vrši Bolnica „Sveti Apostol Luka“ Doboj, službeno (samo osnovni podaci o rođenju djeteta i majci – druge podatke koji nedostaju dužni su roditelji lično dopuniti najkasnije u roku od 30 dana).
Prijava rođenja djeteta rođenog kod kuće u obavezi je roditelja da izvrše prijavu rođenja djeteta, nadležnom matičaru po mjestu rođenja.

KAKO UPISATI U MATIČNE KNЈIGE ČINЈENICE ROĐENЈA NA OSNOVU INOSTRANE ISPRAVE?

Činjenica rođenja državljana RS u inostranstvu upisuje se u matične knjige u Republici Srpskoj po zadnjem prebivalištu roditelja u BiH, RS prije odlaska u inostranstvo.
Od dokumenata je neophodno priložiti:
1. dokaz o prebivalištu roditelja,
2. međunarodni izvod iz matične knjige rođenih,
3. uvjerenje o državljanstvu zaroditelje,
4. saglasnost za upis u knjigu rođenih isaglasnost za upis podataka o državljanstvu BiH, RS, ukoliko jedan od roditelja nije državljanin BiH, RS,
5. saglasnost roditelja za upis u knjigu rođenih podataka o nacionalnosti i vjeroispovjesti za dijete.

NAPOMENA
Ukoliko roditelji ne žele da se upišu podaci o nacionalnosti i vjeroispovjesti rubrike će ostati nepopunjene.

KAKO PRIJAVITI VJENČANЈE?

BiH državljani
Dokumenti za sklapanje braka BiH državljana:
1. izvod iz matične knjige rođenih za ženika i nevjestu (najnoviji),
2. uvjerenja o državljanstvu za ženika i nevjestu,
3. potvrda o prebivalištu za ženika i nevjestu,
4. lične karte ženika, nevjeste i svjedoka (na uvid),
5. gradska administrativna taksa za obavljanje vjenčanja,
6. gradska administrativna taksa za izdavanje izvoda iz matične knjige vjenčanih,
7. najava vjenčanja dva dana prije vjenčanja (ponedeljkom za srijedu; srijedom za petak i subotu).

Strani državljani
Dokumenti za sklapanje braka (strani državljani):
1. izvod iz matične knjige rođenih za ženika i nevjestu – internacionalni,
2. uvjerenje o slobodnom bračnom stanju,
3. uvjerenje o državljanstvu,
4. uvjerenje da nema zakonskih smetnji za brak sa državljaninom/državljankom (Nulla osta) (samo u slučaju kada je to neka država propisala),
5. ovjerena fotokopija pasoša,
6. dokaz o prijavi stranca u MUP RS, Doboj, Odjeljenje za strance.

NAPOMENA:
Svi dokumenti trebaju biti original sa prevodom od strane ovlaštenog sudskog tumača. Na vjenčanju obavezno prisustvo sudskog tumača za određeni jezik (stranka obezbjeđuje prisustvo i plaćanje sudskog tumača).

ŠTA JE NEOPHODNO DOSTAVITI DA BI SE IZVRŠIO UPIS ČINЈENICE SMRTI?

Potrebni dokumenti:
1. dvije potvrde o smrti (original i ovjerena fotokopija),
2. fotokopija lične karte umrlog lica ili potvrda o prebivalištu,
3. izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim zadnjim bračnim stanjem umrlog lica,
izvod iz matične knjige vjenčanih (najnoviji),
4. lična karta prijavioca.

NAPOMENA:
Ukoliko je istekao rok za prijavu smrti (zakonski rok je 8 dana od dana smrti), stranka je u obavezi Odjeljenju za opštu upravu, Referent za građanska stanja podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o naknadnom upisu činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih

KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI ZA IZDAVANJE SMRTOVNICE?

Potrebni dokumenti:
1. dokaz da je činjenica smrti upisana u Matičnu evidenciju umrlih grada Doboja,
2. dokaz o vlasništvu nekretnina,
3. podaci ozakonskim nasljednicima (lično ime, datum rođenja, JMBG, srodstvo, zanimanje, prebivalište).

ŠTA JE NEOPHODNO DOSTAVITI DA BI SE IZVRŠIO UPIS U DRŽAVLЈANSTVO?

Ukoliko je izvršen upis u knjigu državljana, građanin je dužan da zna tačne po­datke o datumu rođenja, te prezime i ime osobe za koju se traži uvjerenje o državljanstvu.
Za utvrđivanje tačnosti podataka potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih i ličnu kartu kao dokaz o tačnosti podataka za lica za koja se izdaju uvjerenja o državljanstvu.
Ukoliko nije izvršen upis, a lice je rođeno na području grada Doboja, građanin je dužan da izvrši provjeru upisa činjenice državljanstva u matičnom uredu po mjestu porijekla i prebivališta.
Ako upis ne postoji, potrebno je priložiti potvrdu iz matičnog ureda opštine/grada prebivališta da nema upisa i dokaz da su roditelji državljanin BiH, ili da je osoba imala prebivalište u BiH na dan 06.04.1992. godine.
Podnosiocu zahtjeva za lice koje nije rođeno u BiH, a ima prijav­ljeno prebivalište na dan 06. 04.1992. godine u BiH, Odjeljenje za opštu upravu izdaje rješenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih građana BiH sa podacima o državljanstvu BiH, RS.

KOJE JE DOKUMENTE JE POTREBNO PRILOŽITI ZA UVJERENЈE O SLOBODNOM BRAČNOM STANЈU?

Potrebni dokumenti:
1. lični podaci lica za koje se traži potvrda o slobodnom bračnom stanju potvrda se izdaje samo za lica upisana u matične evidencije rođenih (MK-rođenih) u gradu Doboju.

KOJI DOKUMENTI SU POTREBNI ZA DOBIJANJE OSTALIH POTVRDA ILI UVJERENЈA IZ MATIČNIH KNJIGA?

Potrebni dokumenti:
1. zahtjev kojim se traži podatak o upisanoj određenoj činjenici i razlog izdavanja.

NAPOMENA:
Pod ovim vidom može se smatrati i traženje prepisa (fotokopije) original upisa u matičnu knjigu (rođenih, vjenčanih ili umrlih) radi ostvarivanja određenih prava.

PRUŽATE LI USLUGE ZA INOSTRANSTVO?

Ukoliko GRAĐANI iz BiH ili INOSTRANSTVA imaju potrebu za izvodima i uvjerenjima iz matičnih knjiga, traženi dokument može se dostaviti putem pošte, nakon uvida u ispravnost pismenog zahtjeva stranke i dokaza o izmirenoj obavezi plaćanja takse (lično potpisan pismeni zahtjev na koga se odnose matični podaci, fotokopija ličnog dokumenta i priložen dokaz o plaćenoj gradskoj administrativnoj taksi).

KOJI SU OPŠTI USLOVI PLAĆANJA ADMINISTRATIVNE TAKSE?

Gradska administrativna taksa prema Odluci o gradskim administrativnim taksama (“Službeni glasnik grada Doboja,“, broj: 1/13 i 8/13) iznosi:
1. za izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih, umrlih i državljana – 5,00 KM
2. za međunarodne izvode iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih – 8,00 KM

Za radnje vezane za zaključenje braka pred matičnim službama Grada:
1. radnim danom u radno vrijemene plaća se taksa,
2. radnim danom poslije radnog vremena plaća se taksa – 30,00 KM
3. subotom u prostorijama Gradske uprave plaća se taksa – 30,00 KM
4. subotom i drugim danima van sjedišta Gradske upraveplaća se taksa – 50,00 KM

KOJI SU NAČINI PREDAJE ZAHTJEVA, RJEŠAVANJE I PRAVNI OSNOV IZDAVANJA IZVODA?

Usmeni zahtjevi – rješavanje:
Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih, umrlih i uvjerenja o državljanstvu) i uvjerenja iz matičnih knjiga koja se vode u papirnoj i elektronskoj matičnoj bazi grada Doboj izdaju se na usmeni zahtjev zainteresovanog lica.

Izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga je moguće dobiti na jednoj od sljedećih lokacija:
1. u Matičnoj kancelariji Doboj (Gradska uprava – šalter sala 2), Hilandarska 1, Doboj, svakog radnog dana od 07.00 – 15.00 časova;
2. u 13 mjesnih kancelarija, u određene radne dane od 07.00 – 15.00 časova.

Pravni osnov:
Podnosilac zahtjeva za izdavanje izvoda i uvjerenja je u obavezi obrazložiti matičaru svrhu izdavanja traženog izvoda. Ova procedura je obavezna radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za plaćanje gradske administrativne takse, po Odluci o gradskoj administrativnoj taksi grada Doboj, te radi utvrđivanja uslova propisanih članom 54. Zakona o matičnim knjigama Republike Srpske, koji propisuje da se navedena dokumenta izdaju na zahtjev lica na koja se podaci odnose, njegovog punomoćnika, člana njegove uže porodice, usvojilaca ili staralaca, a drugim licima u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

POŠTOVANI KORISNICI, ukoliko želite dati određene prijedloge, sugestije ili izraziti svoje pohvale ili određeno nezadovoljstvo pruženom uslugom Matične službe grada Doboj, isto možete ostvariti posjetom Matične kancelarije Doboj – šalter sala 2, a na raspolaganju Vam je i mogućnost davanja usmenih i pismenih utisaka (izraženo mišljenje u pismenoj formi možete ubaciti u sanduče za prijedloge, sugestije i primjedbe).