Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gradska uprava

Gradska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijumima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti.

Unutrašnja organizacija Gradske uprave utvrđuje se zavisno od obima vrste i prirode poslova koji proizilaze iz utvrđenog djelokruga Gradske uprave na način koji obezbjeđuje efikasno i racionalno vršenje poslova, kao i blagovremeno ostvarivanje prava i pravnih interesa i izvršavanje obaveza pravnih lica i građana.

U okviru Gradske uprave obrazuju se odjeljenja i službe kao osnovne organizacione jedinice i odsjeci kao unutrašnje organizacione jedinice u okviru odjeljenja i službi.

Unutrašnja organizacija organa Gradske uprave utvrđuje se pravilnikom na način predviđen zakonom.

Poslovi Gradske uprave su:

  • izvršavanje i sprovođenje propisa Skupštine i Gradonačelnika;
  • pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština i Gradonačelnik;
  • izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršenje povjereno Gradu;
  • vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjerava Skupština i Gradonačelnik.

U Gradskoj upravi Grada Doboj osnovne organizacione jedinice su odjeljenja i službe. Izuzetno od naprijed navedenog, osnovne i unutrašnje organizacione jedinice mogu se organizovati u Gradskoj upravi Grada Doboj kao posebne organizacione jedinice koje su kao takve predviđene posebnim zakonskim propisima za poslove koji su u nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave i za koje su propisani drugačiji uslovi osnivanja i organizovanja.

Unutrašnje organizacione jedinice su odsjeci koji se organizuju u okviru Odjeljenja.

U izuzetnim slučajevima odsjek se može formirati kao samostalna organizaciona jedinica ukoliko specifičnosti posla to zahtjeva.