Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Odluka o odobravanju učešća u realizaciji manifestacije “Zimska čarolija Doboj”

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj: 1/17), a na osnovu zapisnika Radnog tijela za realizaciju Javnog poziva za dostavljanje prijedloga za realizaciju manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ 2019-2020., Gradonačelnik Grada Doboj donosi

Odluku o odobravanju učešća u realizaciji manifestacije “Zimska čarolija Doboj”

I

Ovom Odlukom odobrava se učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj“koja će biti održana u periodu 15.12.2019-15.01.2020.godine na lokalitetu gradskog parka u Gradu Doboj, sljedećim subjektima (u daljem tekstu izlagačima, u odgovarajućem padežnom obliku):

 1. ZTR mesnica “Đalić” – Nataša Đalić, korištenje kućice broj
 2. Bato Petrol, Drago Tatić – Korzo kafe&bar, korištenje kućice broj 2
 3. Hotel Park Doboj, korištenje kućice broj 3
 4. Restoran Harizma, Doboj, korištenje kućice broj 4
 5. Restoran „Grazia“- Dražen Tomić, korištenje kućice broj 5
 6. Turistička organizacija u saradnji sa Slađanom Đurđević, korištenje kućice broj 6
 7. Turistička organizacija u saradnji sa Jovanom Blagojević, korištenje kućice broj 7
 8. ZTR Grafograf, Doboj, korištenje kućice broj 8
 9. Turistička organizacija u saradnji sa Ilijom Jovićem, korištenje kućice broj 9
 10. Turistička organizacija u saradnji sa Gordanom Milanović, korištenje kućice broj 10
 11. Mioljka i Ranko Jovanović, korištenje kućice broj: 11
 12. Proda pek, gradska pekara, Doboj, korištenje kućice broj 12
 13. PUB Fort – Dejan Miljanović, korištenje kućice broj 13
 14. “Suncobran” Milorad Poljašević, korištenje kućice broj 14
 15. Kolo srpskih sestara, Doboj, korištenje kućice broj 15
 16. SZR “Mali svijet” Jović Sretko, korištenje javne površine za zabavne igračke po izboru Radnog tijela
 17. The Coca Cola Company – predstavništvo BiH, korištenje javne površine
 18. Škola plesa „Stage“ Doboj, korištenje javne površine.

II

Izlagači iz tačke I imaju pravo da u utvrđenom periodu koriste dodijeljenu opremu/lokalitet u skladu sa odobrenom namjenom, poštujući komunalni red i sljedeće uslove:

 • Izlagač preuzima objekat u zatečenom stanju i po okončanju perioda trajanja manifestacije isti vraća u neoštećenom stanju (važi za kućice)
 • Izlagači su dužni izvršiti postavljanje eksponata najmanje 3 sata prije početka manifestacije, kako bi se izvršili potrebni pregledi
 • Izlagači su dužni ambalažu proizvoda, distribuciju usluge prilagoditi ambijentu koji simboliše sama manifestacija (zimski motivi i sl.)
 • Uređenje spoljnog prostora (kućice) ne vrši izlagač, a sam izložbeni prostor i unutrašnjost objekta uređuje izlagač u skladu sa simbolikom same manifestacije
 • Svu štetu izazvanu trećim licima, posjetiocima ili na samom objektu krivicom izlagača, snosi sam izlagač proizvodi ili usluge, svojim izgledom ili natpisima, ambalažom ili samim ambijentom pružanja usluge, ne smiju biti diskriminirajući po bilo kojem osnovu.
 • Izlagači su dužni pridržavati se pravila komunalnog reda i ponašanja (ne zagađivati ili zatrpavati javnu površinu otpadom, poštovati radno vrijeme manifestacije i drugo).

III

Sve troškove koji proizilaze iz korištenja lokaliteta gradskog parka u svrhu realizacije manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ snosi Grad Doboj.

IV

Pozivaju se izlagači iz tačke I ove Odluke da u roku od 3 dana dostave: izvode iz sudske registracije/osnivačke akte, odnosno rješenja o obavljanju preduzetničke djelatnosti izdata od strane nadležne gradske organizacione jedinice (za preduzetnike ), odnosno druge akte koji uređuju međusobna prava i obaveze a koji se odnose na učešće u predmetnoj manifestaciji.

V

Radno vrijeme manifestacije biće utvrđeno posebnim aktom.

VI

Sastavni dio ove Odluke čini grafički prikaz rasporeda prodajnih objekata postavljenih u svrhu realizacije manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ sa utvrđenom numeracijom.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-022-2440/19
Datum: 09.12.2019.

GRADONAČELNIK
Boris Jerinić

Javni poziv (Odjeljenje za prostorno uređenje)

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srspke“ broj: 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), Odjeljenje za prostorno uređenje Grada Doboj, upućuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se zainteresovana lica koja su vlasnici nepokretnosti u obuhvatu:

 • Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 1.3.5.
 • Regulacionog plana „Donji grad“ Doboj- revizija, blok 3.
 • Regulacionog plana „ Donji grad“Doboj – revizija, blok 8.
 • Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok br. 10
 • Regulacionog plana stambeno-poslovnog kompleksa „Srednjoškolski centar” Doboj I faza
 • Regulacionog plana „ Donji grad“ Doboj – revizija, blok 6.
 • Regulacionog plana „Centar“ Doboj – revizija, blok 10
 • Regulacionog plana „Srednjoškolski centar – Usora“ Doboj i
 • Regulacionog plana „Bare“ Doboj (objekat za smještaj raseljenog stanovništva na zemljištu ili objektu, odnosno objektima u njihovom vlasništvu na k.č. broj: 5387/7 k.o. Doboj („Centar“ – blok 1.3.5), k.č. 5109 k.o. Doboj („Donji grad“ – blok 3) k.č. 3320 k.o. Doboj („Donji grad“ – blok 8), k.č. 6938/4, 6934/3, 6934/4 (dio), 6934/2, 6934/1 (dio), 6934/6 (dio), 6951 (dio), 6938/3 (dio), 6949/1 (dio), 6950, 6936 i 6935 sve k.o. Doboj („Centar“ blok 10), k.č. 6501 k.o. Doboj (Srednjoškolski centar“ Doboj I faza), k.č. 4907 (dio), 4893/5 (dio), 4893/3 (dio), 4918/1, 4917, 5385, 4909, 4911/2 i 4913 sve k.o. Doboj („Donji grad“ – blok 6), k.č. 6919/1 i 6919/2 k.o. Doboj („Centar“ blok 10), k.č. 6693/3, 6693/1, 6839/5, 6834/1, 6826/1, 6823/1, 6822/1, 6821/1, 6826/2, 6830, 6832, 7326/6, 7326/4, 7324/3, 7325/6, 7325/4, 7578, 7579, 7580, 7582, 7590, 7592/6, 7592/7, 7591/1, 7592/5, 7592/1, 7592/8, 7594, 7595/1, 7598/1, 7599/1, 7589/2, 7593, 7589/1, 7588, 7587, 7586, 7585, 7584, 7583, 7390, 7310, 7581, 6731/1, 6710/8, 6710/2, 6710/4, 6731/3, 8163/1, 6710/1, 6710/7 i 6711/1 sve k.o. Doboj („Srednjoškolski centar – Usora“) i k.č. 3023/2, 3024 i 3025 k.o. Doboj („Bare“ Doboj).

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA I SUGESTIJA JE 23.12.2019.

GRAD DOBOJ
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE

Drugi javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17), tačke III Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19) i tačke V Odluke o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboja („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), gradonačelnik Doboja upućuje:

II JAVNI POZIV
za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboja

Grad Doboj raspisuje II Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj ( u daljem tekstu Javni poziv, u odgovarajućem padežnom obliku), obezbjeđenjem finansijskih sredstava na jedan od sljedećih načina:

Model 1: Grad Doboj finansira 49% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici učestvuju 51%, u kojem slučaju supružnici biraju stambenu jedinicu ili
Model 2: Grad Doboj finansira 70% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici finansiraju 30%, u kojem slučaju supružnici nemaju pravo izbora stambene jedinice, odnosno, izbor se vrši iz preostalih 12 raspoloživih stambenih jedinica od 20 stambenih jedinica izabranih Javnim pozivom Grada Doboj broj:02-022-2057/19 od 16.10.2019.godine po hronološkom principu (datum i sat prispijeća kompletirane prijave):

 • Stan broj 8: Stambena jedinica u SPO „Vila Emilija“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Vidovdanska broj 44, veličina 45,66m2, treći sprat, po cijeni od 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 73.010,34KM
 • Stan broj 9: Stambena jedinica u SPO „Viktorija“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Svetog Save broj 30, veličina 50,20m2, drugi sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 80.269,80KM
 • Stan broj 10: Stambena jedinica u SPO „Viktorija“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Svetog Save broj 30, veličina 50,20m2, treći sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 80.269,80KM
 • Stan broj 11: Stambena jedinica u SPO „Omega“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, Cara Dušana bb, veličina 42,45m2. prvi sprat, cijena 1599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 67.877,55KM
 • Stan broj 12: Stambena jedinica u SPO „Neda“ investitora Proda – mont d.o.o. Doboj, ulica Karađorđeva bb, veličina 55,52m2, PK, cijena 1.299,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti 72.120,48KM
 • Stan broj 13: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, drugi sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 14: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, treći sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 15: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, četvrti sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 16: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 42,73m2, peti sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 68.325,27KM
 • Stan broj 17: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 61,07m2, sedmi sprat, cijena 1.599,00KM/m2, ukupne vrijednosti: 97.650,93KM
 • Stan broj 18: Stambena jedinica u SPO „Centar III“ investitora Invest gradnja d.o.o. Doboj, ulica Vojvode Sinđelića 69, veličina 45,12m2, sedmi sprat, cijena 1.599,00KM/m2 sa PDV-om, ukupne vrijednosti: 72.146,88KM i
 • Stan broj 20: Stambena jedinica u SPO „Dijamanti Rubin 2“investitora Građ – promet d.o.o. Doboj, ulica Cara Dušana, veličine 57,35m2, peti sprat, cijena 1.599,00KM/m2, ukupne vrijednosti 91.702,65KM.

Grad Doboj, u smislu ovog Javnog poziva sufinansiraće kupovinu stambenih jedinica (model 1) na način i pod uslovima kako slijedi:

 • ukupna kvadratura stambene jedinice može iznositi od 40 a zaključno sa 75m2
 • stambena jedinica mora biti novoizgrađena i nekorištena
 • stambena jedinica mora biti sagrađena na području Grada Doboj
 • stambena jedinica mora biti upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao legalna, bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva
 • stambeni objekat u kojem se nalazi stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora imati upotrebnu dozvolu
 • maksimalna cijena stambene jedinice po kvadratnom metru iznosi do 1.600,00KM sa uključenim PDV-om

Pravo na sufinansiranje u smislu ovog Javnog poziva imaju parovi koji:

 • su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine
 • su mlađi od 30 godina, odnosno stariji od 18 godina, odnosno koji danom prijave na javni poziv imaju navršenih 18 godina starosti, odnosno nisu navršili 30 godina starosti
 • su zaključili brak poslije 11.09.2019.godine,
 • najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv.
 • nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine
 • nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv
 • imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Grada Doboj u periodu od najmanje 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno, u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koja je bila predmet sufinansiranja, ne mogu otuđiti predmetnu stambenu jedinicu niti je izdati drugom u zakup.

U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračnom partneru, kontakt telefon i adresu, te podatke o odabranom modelu sufinansiranja (model 1 ili model 2), potpisanu od strane oba supružnika
 2. Uvjerenje o državljanstvu – za oba supružnika
 3. Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika
 4. Izvod iz matične knjige vjenčanih
 5. Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području Grada Doboj, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj (dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova)
 6. Ovjerene izjave oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine.
 7. Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području svog prebivališta. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretnnama).
 8. Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje mjesno nadležni organ Poreske uprave)

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj, supružnik koji nema prebivalište na području Grada Doboj dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

Komisija za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, izvršiće ocjenu kompletnosti pristiglih prijava i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva, po principu datuma i sata prispijeća kompletirane prijave na javni poziv.

Odluku o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po osnovu predmetnog Javnog poziva donijeće Gradonačelnik, a prednost za izbor stambene jedinice za odabrani model sufinansiranja 2 imaće kandidati koji ranije dostave kompletiranu prijavu.

Prava i obaveze ugovornih strana u postupku realizacije i po okončanju postupka realizacije dodjele novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja kupovine stambenih jedinica, biće uređeni posebnim ugovorima, a supružnici sa kojima budu zaključeni ugovori će imati obavezu periodičnog dokazivanja boravka u stambenoj jedinici.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom iz tačke 4 dostavljaju se na sljedeću adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK
RADNOM TIJELU ZA SUFINANSIRANjE SREDSTAVA ZA KUPOVINU 100 STANOVA U SVRHU PODSTICANjA MLADIH BRAČNIH PAROVA NA PODRUČJU GRADA DOBOJ
Hilandarska 1, 74000 Doboj

Sa naznakom:

„za II Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj“

Broj: 02-022-2404/19
Datum:02.12.2019.

Gradonačelnik
Boris Jerinić

Javni oglas: Sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva nad nekretninama radi izgradnje Spomen parka „9. januar“

Broj: 02-022-2359/19
Doboj, 28.11.2019.

Pozivaju se uknjiženi posjednici i uknjiženi zemljišnoknjižni vlasnici da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa obrate Gradu Doboj – zgrada Gradske uprave Doboj, u cilju postizanja sporazuma o rješavanju sticanja prava vlasništva nad nekretninama za koje je utvrđen opšti interes radi potpune eksproprijacije u korist Grada Doboj označenih kao:

 1. k.č. broj 6822/1 Donje srednje polje, njiva prve klase, površine 2296 m2, upisana u PL broj 729 k.o. Doboj kao posjed Opština Doboj sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 306/2 njiva Srednje polje, njiva površine 2296 m2 upisana u ZK uložak broj 446 KO SP Doboj kao društveno-državno vlasništvo sa uknjiženim pravom raspolaganja u korist Opštine Doboj;
 2. k.č. broj 6839/5 Srednje polje, njiva prve klase, površine 1184 m2, upisana u PL broj 737 k.o. Doboj kao posjed Opština Doboj sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 602/8 Srednje polje, njiva prve klase površine 1184 m2 upisana u ZK uložak broj 3893 KO SP Doboj kao suvlasništvo Černi r. Kovačević Smiljka, Doboj, sa dijelom 1/8, Zubak (Mato) Pejo, Doboj, Usora broj 6 sa dijelom 1/8, Zubak (Mato) Josip, Makljenovac, sa dijelom 1/8, Mandić (Stipo) Nedeljko, Makljenovac-Usora, sa dijelom 1/8, Mandić (Franjo) Augustin, Jelah, sa dijelom 1/16, Ćuro (Mijo) Vera, Zagreb, sa dijelom 1/16, Pranjić (Ivan) Mijo, Omanjska sa dijelom 1/4, Martinović (Luka) Mirjana, Jelah, sa dijelom 1/24, Bašić (Luka) Vlado, Jelah, sa dijelom 1/24 i Bašić (Luka) Stipo, Jelah, sa dijelom 1/24, bez tereta;
 3. k.č. broj 6830 Srednje polje, njiva prve klase, površine 633 m2, upisana u PL broj 1854 k.o. Doboj, posjednika Mandir (Mate) Snježana, Sesvete, Pere Pirkera 2, sa dijelom 1/2 i Nađ (Mate) Jadranka r.Mandir, Selce, Mattino 33, sa dijelom 1/2, što po starom premjeru odgovara dio k.č. broj 602/11 I dvorište III kuća, dvorište kuća, površine 750 m2 upisana u ZK uložak broj 3515 KO SP Doboj kao društveno-državno vlasništvo, suvlasništvo na ZK tijelo III Mandir Snježana, Doboj, sa dijelom 1/2 i Nađ Jadranka, Doboj, sa dijelom 1/2, sa teretom;
 4. k.č. broj 6834/1 Srednje polje, njiva prve klase, površine 1758 m2, upisana u PL broj 2942 k.o. Doboj, posjednika Zubak (Matin) Pejo, Doboj Usorska 6, sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 602/9 Srednje polje, njiva prve klase, površine 1758 m2 upisana u ZK uložak broj 3717 KO SP Doboj kao vlasništvo Zubak (Mato) Pejo, Doboj, Usorska 6, sa dijelom 1/1, bez tereta;
 5. k.č. broj 6823/1 Srednje polje, njiva prve klase, površine 2251 m2, upisana u PL broj 4139 k.o. Doboj, posjednika Škornja (Adila) Sabrija, Tešanj, Srebrenička bb, sa dijelom 2/8, Muminović (Envera) Elvedina r. Rudanović, Moševac, sa dijelom 1/8, Rudanović (Adila) Abdulah, Sarajevo, Zavnobiha 13, sa dijelom 2/8, Rudanović (Adila) Ekrem, Doboj, Oslobodilačka 13, sa dijelom 2/8 i Rudanović (Envera) Elvedin, Moševac, sa dijelom 1/8, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 306/1 Srednje polje njiva, njiva, površine 2251 m2 upisana u ZK uložak broj 253 KO SP Doboj kao društveno-državno vlasništvo sa teretom;
 6. k.č. broj 6826/1 Srednje polje, njiva prve klase, površine 4552 m2, upisana u PL broj 4768 k.o. Doboj, posjednika Avdić (Avde) Amira r. Sačak, Zenica, Crkvice 30, sa dijelom 1/4, Sačak (Avde) Amir, Žepče, Zenički put bb, sa dijelom 1/4 i Salihagić (Halida) Emir, Jelah, Braće Kotorić bb, sa dijelom 2/4, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 602/1 Srednje polje njiva, njiva, površine 4552 m2 upisana u ZK uložak broj 1369 KO SP Doboj kao suvlasništvo Salihagić (Halid) Emir, Jelah, Braće Kotorića bb, sa dijelom 1/2, Sačak (Avdo) Amir, Žepče, Zenički put bb, sa dijelom 1/4 i Avdić r. Sačak (Avdo) Amira, Zenica, Crkvice 30, sa dijelom 1/4, bez tereta;

Ovaj oglas će biti objavljen na RTV Doboj d.o.o., internet stranici Grada i na oglasnoj tabli Gradske uprave Doboj u periodu od 28.11.2019. godine do 13.12.2019. godine.

Sve informacije u vezi sa predmetnim nekretninama i vrijednostima istih biće dostupne vlasnicima i posjednicima nekretnina u zgradi Gradske uprave Doboj, kancelarija broj 54, svakog radnog dana od 07-15 časova.