Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Оbavještenje za mlade bračne parove i samohrane roditelje

S ciljem provođenja dodatnih pronatalitetnih mjera i aktivnosti u populacionoj politici Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta u saradnji sa Gradom Doboj pravi bazu podataka o broju mladih bračnih parova do 35 godina starosti i samohranih roditelja koji imaju prebivalište na području grada, a u svrhu realizacije projekta „Izgradnja stambenih jedinica za mlade bračne parove i samohrane roditelje u Republici Srpskoj“.

S tim u vezi, pozivamo sve mlade bračne parove  do 35 godina starosti i samohrane roditelje sa područja Grada Doboj, koji nemaju riješeno stambeno pitanje, da se jave u Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti (kancelarija br.47 ), ili na broj telefona 053 241 099 lok.148, radi davanja potrebnih podataka.

Obavještenje ostaje otvoreno do 16.08.2021.godine.

Obavještenje o javnoj raspravi-Na nacrt zakona o društvenom preduzetništvu u Republici Srpskoj

Obavještavamo nevladine organizacije, fondacije, odbornike, privredne subjekte, preduzetnike, udruženja građana, predstavnike socijalnih preduzeća, kao i sve zaintresovane građane sa područja grada Doboja da će se  dana 29.7.2021.godine u 11.časova  u skupštinskoj sali ( sala  Doma vojske u ul.Cara Dušana) održati Javna rasprava na  Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu u organizaciji Ministarstva privrede i preduzetništva Republike  Srpske.

Nacrt Zakona se nalazi u prilogu koji možete preuzeti ovdje.

V JAVNI POZIV za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj: 1/17), tačke III Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19) i tačke V Odluke o  kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

V JAVNI POZIV

za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

 1. Grad Doboj raspisuje V Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj (u daljem tekstu Javni poziv, u odgovarajućem padežnom obliku), obezbjeđenjem finansijskih sredstava na jedan od sljedećih načina:

Model 1: Grad Doboj finansira 49% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici učestvuju 51%, u kojem slučaju supružnici biraju stambenu jedinicu ili

– Model 2: Grad Doboj finansira 70% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici finansiraju 30%, u kojem slučaju supružnici nemaju pravo izbora stambene jedinice, odnosno izbor se vrši iz preostalih raspoloživih stambenih jedinica izabranih Javnim pozivom Grada Doboj. Izbor preostalih, raspoloživih stambenih jedinica u ovom modelu će biti izvršen po hronološkom principu (datum i sat prispijeća kompletirane prijave):

– 19 (devetnaest) stambenih jedinica, od toga 17(sedamnaest) stambenih jedinica veličine 40-41m2,  po cijeni od 1.600,00 KM/m2 i 2 (dvije)  stambene jedinice veličine 48m2 (potkrovlje), po cijeni od  1.490,00 KM/m2. 

 1. Grad Doboj, u smislu ovog Javnog poziva sufinansiraće kupovinu stambenih jedinica (model 1) na način i pod uslovima kako slijedi:

– ukupna kvadratura stambene jedinice može iznositi od 40 a zaključno sa 75m2

– stambena jedinica mora biti novoizgrađena i nekorištena

– stambena jedinica mora biti sagrađena na području Grada Doboj

– stambena jedinica mora biti upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao legalna, bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva

– stambeni objekat u kojem se nalazi stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora imati upotrebnu dozvolu

– maksimalna cijena stambene jedinice po kvadratnom metru iznosi do 1.600,00KM sa uključenim PDV-om

 1.  Pravo na sufinansiranje u smislu ovog Javnog poziva imaju parovi koji:

– su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

– su mlađi od 30 godina, odnosno stariji od 18 godina, odnosno koji danom prijave na javni poziv imaju navršenih 18 godina starosti, odnosno nisu navršili 30 godina starosti,

–  su zaključili brak poslije 11.09.2019. godine,

– najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

– nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine,

– nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

– imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Grada Doboj u periodu od najmanje 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno, u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koja je bila predmet sufinansiranja, ne mogu otuđiti predmetnu stambenu jedinicu niti je izdati drugom u zakup.

 1. U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračnom partneru, kontakt telefon i adresu, te podatke o odabranom modelu sufinansiranja (model 1 ili model 2), potpisanu od strane oba supružnika
  • Uvjerenje o državljanstvu – za oba supružnika
  • Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika
  • Izvod iz matične knjige vjenčanih
  • Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području Grada Doboj, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj (dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova)
  • Ovjerene izjave  oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine.
  • Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području svog prebivališta. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretninama).
  • Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje  mjesno nadležni organ Poreske uprave).

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj, supružnik koji nema prebivalište na području Grada Doboj dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

 • Komisija za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, izvršiće ocjenu kompletnosti pristiglih prijava i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva, po principu datuma i sata prispijeća kompletirane prijave na javni poziv.
 • Odluku o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po osnovu predmetnog Javnog poziva donijeće Gradonačelnik, a prednost za izbor stambene jedinice za odabrani model sufinansiranja 2. imaće kandidati koji ranije dostave kompletiranu prijavu.
 • Prava i obaveze ugovornih strana u postupku realizacije i po okončanju postupka realizacije dodjele novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja kupovine stambenih jedinica, biće uređeni posebnim ugovorima, a supružnici sa kojima budu zaključeni ugovori će imati obavezu periodičnog dokazivanja boravka u stambenoj jedinici.
 1. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
 2. U slučaju da broj kompletnih prijava prelazi broj raspoloživih stanova, prednost će imati kandidati koji su ranije dostavili kompletiranu prijavu.
 3. Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom iz tačke 4. dostavljaju se na sljedeću adresu:

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

RADNOM TIJELU ZA SUFINANSIRANJE SREDSTAVA ZA KUPOVINU 100 STANOVA U SVRHU PODSTICANJA MLADIH BRAČNIH PAROVA NA PODRUČJU GRADA DOBOJ.

Hilandarska 1, 74000 Doboj

Sa naznakom

za V Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj“

Broj: 02-022-1320/21

Datum: 15.07.2021. godine                                                                     

Gradonačelnik

                                                                                                      Boris Jerinić

JAVNI KONKURS za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK

Broj: 02-022- 1197 /21

Doboj, 24.06.2021. godine

        Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik  Grada Doboj broj:1/17), tačke II Odluke o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20),  i člana 4. Pravilnika o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20), Gradonačelnik Grada Doboj, raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

I

          Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure biomedicinski potpomognute oplodnje.      

II

        Pravo na dodjelu  novčane pomoći iz člana 1. žena  može  ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

            –  da u momentu podnošenja prijave  na konkurs ima do  48 godina i 364 dana;

            – da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju dužem od  2 godine prije podnošenja zahtjeva (jedan od supružnika);

            – da joj je u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje  na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (iskorišteno pravo na tri postupka BMPO na teret FZO RS) a da iste nisu uspjele;

           – da u vezi sa planiranjem porodice, ne ispunjava kriterijume (uslove) za dalje finansiranje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, (godine starosti, neophodnosti donacije reproduktivnog materijala);

          – da u vezi sa planiranjem porodice, ima neuspjele pokušaje postupke biomedicinski potpomognute oplodnje finansirane iz sopstvenih sredstava;

           – da nije ranije ostvarila pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kod gradske uprave Doboj, što utvrđuje Odjeljenje za finansije Grada Doboj iz službene evidencije.

III

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosioci su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

           – uvjerenje o prebivalištu, na području Grada Doboj, najkraće dvije godine prije podnošenja prijave na konkurs,  (uvjerenje – obrazac  PBA 4A, MUP RS);

           – Rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim su priznata prava na postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ili potvrdu Fonda zdravstvenog osiguranja o ostvarenim postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske;

          –  žena koja je imala više pokušaja finansiranih vlastitim sredstvima treba dostaviti dokaze o provedenim postupcima BMPO;

          –  medicinski nalaz  ne stariji od 6 mjeseci (nalaz ginekologa) sa dijagnozom primarnog ili sekundarnog steriliteta i preporukom za postupak BMPO;

           – fotokopiju lične karte za oba supružnika;

          –  dokaz da nije ranije ostvareno pravo na dodjelu jednokratne pomoći (Odjeljenje za finansije Grada Doboj);

           – račun  ili predračun troškova asistirane reprodukcije;

IV

Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2021. godine a objaviće se na oglasnoj tabli i internet stranici Grada Doboj.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Komisija imenovana od strane Gradonačelnika će razmotriti zahtjeve i utvrditi prijedlog za donošenje konačne Odluke u skladu sa Pravilnikom o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici  Grada Doboj.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti neposredno u prijemnoj kancelariji Grada Doboj ili poštom  na adresu:

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

KOMISIJI ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE

Hilandarska 1. Doboj, 74 000

    sa naznakom

„Za javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje“.

Javni konkurs biće objavljen na oglasnoj tabli Grada Doboj i  internet stranici Grada Doboj.

                                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                                           Boris Jerinić