Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

IV Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova

Na osnovu člana 59. stav 1 tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 97/16 i 36/19), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj: 1/17), tačke III Odluke o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19) i tačke V Odluke o  kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

IV JAVNI POZIV

za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

1.         Grad Doboj raspisuje IV Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj (u daljem tekstu Javni poziv, u odgovarajućem padežnom obliku), obezbjeđenjem finansijskih sredstava na jedan od sljedećih načina:

– Model 1: Grad Doboj finansira 49% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici učestvuju 51%, u kojem slučaju supružnici biraju stambenu jedinicu ili

– Model 2: Grad Doboj finansira 70% ukupne vrijednosti stambene jedinice, dok supružnici finansiraju 30%, u kojem slučaju supružnici nemaju pravo izbora stambene jedinice. Izbor raspoloživih stambenih jedinica u ovom modelu će biti izvršen po hronološkom principu (datum i sat prispijeća kompletirane prijave).

2.         Grad Doboj, u smislu ovog Javnog poziva sufinansiraće kupovinu stambenih jedinica (model 1) na način i pod uslovima kako slijedi:

– ukupna kvadratura stambene jedinice može iznositi od 40 a zaključno sa 75m2

– stambena jedinica mora biti novoizgrađena i nekorištena

– stambena jedinica mora biti sagrađena na području Grada Doboj

– stambena jedinica mora biti upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima (katastar nepokretnosti), kao legalna, bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva

– stambeni objekat u kojem se nalazi stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora imati upotrebnu dozvolu

– maksimalna cijena stambene jedinice po kvadratnom metru iznosi do 1.600,00KM sa uključenim PDV-om

3.         Pravo na sufinansiranje u smislu ovog Javnog poziva imaju parovi koji:

– su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,

– su mlađi od 30 godina, odnosno stariji od 18 godina, odnosno koji danom prijave na javni poziv imaju navršenih 18 godina starosti, odnosno nisu navršili 30 godina starosti,

–  su zaključili brak poslije 11.09.2019. godine,

– najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju od najmanje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

– nijedno od supružnika nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine,

– nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

– imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Grada Doboj u periodu od najmanje 20 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno, u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koja je bila predmet sufinansiranja, ne mogu otuđiti predmetnu stambenu jedinicu niti je izdati drugom u zakup.

4.         U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračnom partneru, kontakt telefon i adresu, te podatke o odabranom modelu sufinansiranja (model 1 ili model 2), potpisanu od strane oba supružnika
 • Uvjerenje o državljanstvu – za oba supružnika
 • Važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području Grada Doboj, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj (dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova)
 • Ovjerene izjave  oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine.
 • Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području svog prebivališta. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretninama).
 • Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje  mjesno nadležni organ Poreske uprave).

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području Grada Doboj, supružnik koji nema prebivalište na području Grada Doboj dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

5.         Komisija za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, izvršiće ocjenu kompletnosti pristiglih prijava i utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva, po principu datuma i sata prispijeća kompletirane prijave na javni poziv.

6.         Odluku o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po osnovu predmetnog Javnog poziva donijeće Gradonačelnik, a prednost za izbor stambene jedinice za odabrani model sufinansiranja 2. imaće kandidati koji ranije dostave kompletiranu prijavu.

7.         Prava i obaveze ugovornih strana u postupku realizacije i po okončanju postupka realizacije dodjele novčanih sredstava u svrhu sufinansiranja kupovine stambenih jedinica, biće uređeni posebnim ugovorima, a supružnici sa kojima budu zaključeni ugovori će imati obavezu periodičnog dokazivanja boravka u stambenoj jedinici.

8.         Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

9.         U slučaju da broj kompletnih prijava prelazi broj raspoloživih stanova, prednost će imati kandidati koji su ranije dostavili kompletiranu prijavu.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom iz tačke 4. dostavljaju se na sljedeću adresu:

GRAD DOBOJ

GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

RADNOM TIJELU ZA SUFINANSIRANjE SREDSTAVA ZA KUPOVINU 100 STANOVA U SVRHU PODSTICANjA MLADIH BRAČNIH PAROVA NA PODRUČJU GRADA DOBOJ

Hilandarska 1, 74000 Doboj

Sa naznakom

„za IV Javni poziv za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj“

Broj: 02-022-2839/20

Datum: 17.12.2020. godine

Gradonačelnik

Boris Jerinić

Odluka o dodjeli subvencije za troškove isporuke toplotne energije

Na osnovu člana 82.stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpke“ broj : 97/16 i 36/19), člana 60. i 77. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17), u vezi sa Odlukom o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 3/20), i Javnim pozivom poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2 broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020, gradonačelnik Grada Doboj, donosi

ODLUKU
o dodjeli subvencije za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima

Član 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se subvencija za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima, a na osnovu Odluke o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“,broj : 3 / 20), i Javnog poziva poslovnim subjektima za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine .

Član 2.

Pravo na subvenciju za troškove isporuke toplotne energije,ostvaruju privredni subjekti kojima je zabranjen, ograničen ili otežan rad, za period mart, april 2020. godine, u visini obaveze,,pod uslovima i na način regulisan Odlukom, za period od 16.03-15.04.2020. godine, a ako je privredni subjekt izvršio plaćanje troškova isporuke toplotne energije za mjesec mart 2020.godine, ista će se u evidenciji Gradske toplane voditi kao pretplata.

Član 3.

Uvidom u zaprimljene prijave od 31.10..do 30.11.2020.godine,pravo na subvenciju ispunjavaju sljedeći privredni subjekti:

Redni brojIme i prezime / Naziv firmeIznos
1.Sur „MOBIL“ s.p. Todorović Tatjana poziv na broj 2146471,82 KM
2.“MOBIL TRADE”Goran Todorović s.p. Doboj poziv na broj 1043687,22 KM
3.ZU STOMATOLOŠKA AMBULANTA Dr.GORAN STANOJEVIĆ Poziv na broj 16905427,55 KM
 UKUPNO                                   586,59 KM

Član 4.

Odobrena sredstva teretit će potrošačku jedinicu 0028150, grupa konta 414 100, podek.kod.150 039-subvencije javnim nefinansijskim subjektima.

Član 5.

Realizacija Odluke izvršiće se prenosom sredstava na žiro-račun Gradske toplane

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Dostavljeno:

 1. Odjeljenju za privredu
 2. Odjeljenju za finansije
 3. Gradskoj toplani
 4. Arhivi.

GRADONAČELNIK
Boris Jerinić

LISTA NAJUSPJEŠNIJIH KANDIDATA ZA SUFINANSIRANJE KUPOVINE STANOVA

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19), člana 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17), u okvirima utvrđenim Odlukom o sufinansiranju sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/19), te Odlukom o kriterijima sufinansiranja sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 9/19), Gradonačelnik Grada Doboj donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju liste najuspješnijih kandidata po III Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj

I

Ovom Odlukom utvrđuje se lista najuspješnijih kandidata po okončanom III Javnom pozivu za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj broj: 02-022-1332/20  od  29.06.2020. godine.

II

Lista najuspješnijih kandidata u smislu ove Odluke, utvrđena je kako slijedi:

1. Žana Nikić i Ozrenko Nikić, model 2.

2. Dragana Gavrić i Dario Gavrić, model 2.

3. Marija Ristić i Aleksandar Ristić, model 1.

4. Dragana Zelenković i Denis Zelenković, model 2.

5. Dušanka Stevanović i Vojislav Stevanović, model 2.

6. Nevena Cerovac i Saša Cerovac, model 2.

7. Sanja Simić i Dragan Simić, model 2.

8. Jovana Todić i Danko Todić, model 2.

9. Jelena Simić i Veselin Simić, model 2.

10. Ružica Đurić i Bogdan Đurić, model 2.

11. Vesna Đuričić i Dejan Đuričić, model 2.

12. Nikolina Marković i Slobodan Marković, model 2.

13. Milana Tešanović i Srđan Tešanović, model 2.

14. Marina Lazić i Nebojša Lazić, model 2.

15. Anica i Miloš Radojičić, model 2.

16. Slađana Cvijanović Mihajlović i Boško Mihajlović, model 1. 

17. Anđela Đekić i Dragan Đekić, model 2.

18. Danijela Đekić i Slavko Đekić, model 2.

19. Nikolija Jovanović i Mladen Jovanović, model 2.

20. Draženka Stjepanović i Nemanja Stjepanović, model 2. 

21. Irma  Begić i  Hasan Begić, model 1.

III

Zadužuje se  Predsjednik Komisije za sufinansiranje sredstava za kupovinu 100 stanova u svrhu podsticanja mladih bračnih parova na području Grada Doboj, da prema utvrđenoj listi pozove najuspješnije kandidate, odnosno da u saradnji sa Kabinetom Gradonačelnika pripremi prijedloge odluka o odobravanju sufinansiranja stambenih jedinica tako što će, 12 (dvanaest) raspoloživih stambenih jedinica po Modelu 2. dodijeliti prema utvrđenom rasporedu (vremenu prispijeća prijava), a nakon kupovine stambenih jedinica od strane Grada Doboj, kojih trenutno nema na tržištu (novoizgrađeni i nekorišteni stanovi sa upotrebnom dozvolom) dodijeliti preostalim bračnim parovima sa liste najuspješnijih kandidata iz trećeg javnog poziva, prema utvrđenom redoslijedu (vremenu prispijeća prijave) izuzimajući bračne parove po modelu 1. 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena na oglasnoj tabli Grada Doboj i zvaničnoj internet prezentaciji Grada Doboj.

Broj: 02-022-1665/20

Datum: 04.08.2020. godine  

Gradonačelnik

Boris Jerinić

ODLUKA O DODJELI SUBVENCIJE ZA TROŠKOVE GRIJANJA

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpke“ broj: 97/16 i 36/19), člana 60. i 77. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17), u vezi sa Odlukom o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 3/20), i Javnim pozivom poslovnim subjektima u gradu Doboj, za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2 broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godina, gradonačelnik Grada Doboj, donosi

O D L U K U

o dodjeli subvencije za  troškove isporuke  toplotne  energije poslovnim subjektima

Član 1.

Ovom Odlukom dodjeljuje se subvencija za troškove isporuke toplotne energije poslovnim subjektima, a na osnovu Odluke o subvencionisanju troškova isporuke toplotne energije privrednim subjektima na području Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 3/20), i Javnog poziva poslovnim subjektima za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-COV-2, broj: 02-022-879/20 od 06.05.2020. godine.

Član 2.

Pravo na subvenciju za troškove isporuke toplotne energije, ostvaruju privredni subjekti kojima je zabranjen, ograničen ili otežan rad, za period mart, april 2020. godine , u visini obaveze, pod uslovima i na način regulisan Odlukom, za period od 16.03-15.04.2020. godine, a ako je privredni subjekt izvršio plaćanje troškova isporuke toplotne energije za mjesec mart 2020. godine , ista će se u evidenciji Gradske toplane voditi kao pretplata.

Član 3.

Uvidom u zaprimljene prijave do 31.05.2020. godine, pravo na subvenciju ispunjavaju sljedeći privredni subjekti:

Redni brojIme i prezime
Naziv firme
  Iznos
1.Goran Mićić „MIĆIĆ“ s.z.t.r. radnja br.284,11 KM
2.Društvo sa ograničenom odgovornošću za zapošljavanje invalida „DMP“ Doboj483,09 KM
3.„SKBH-COMPANY“ D.O.O. Doboj157,80 KM
4.Frizerski salon „LARA“, Larisa Petričević s.p. Doboj78,36 KM
5.Trgovina „Divas“, Vasiljević Larisa, s.p. Doboj118,73 KM
6.Trgovina „RiS“, Dalibor Markovic s.p Doboj84,27 KM
7.OZTR, Mičič IPP Mičič-2 Mićić Goran i Mićić Dragan s.p.180,02 KM
8.Z.U specijalistička oftamološka ambulanta „MEDICUS“885,21 KM
9.Trgovina „KUM“, Dejan Bilić s.p. Doboj137,89 KM
10.Autoškola „Božičković“, B. Željko s.p. (Božičković Mira)62,40 KM
11.Boutique „DIAMOND“, Dajana Jović, s.p. Doboj109,16 KM
12.Modni studio „POSH“, Ljiljana Jovanivić, s.p. Doboj205,28 KM
13.Trgovina „MARI“, Božidar Vidović, s.p. Doboj97,67 KM
14.Frizerski salon „DADA“,  Daliborka Glišić, s.p. Doboj54,28 KM
15.Frizerski salon „BIKI“, Biljana Puljanović, s.p. Doboj61,27 KM
16.Trgovina „RAGAZZA“, Ljubomir Rakić, s.p. Doboj114,90 KM
17.Ugostiteljska radnja „Havana“, Jovanović Goran, s.p. Doboj300,32 KM
18.Frizerski salon „GOCA I NADA“, Gordana Terzić i Gostimirović Nada, S.P Doboj (Milorad Bjelogrlić)48,65 KM
19.Zdravstvena ustanova „DENTIS“, Spomenka Bujadnjak147,81 KM
20.Butik „RENOME“, Savo Djurić s.p. Doboj165,38 KM
21.SUR KAFE BAR „CINEMA“, Nemanja Popadić, s.p. Doboj183,84 KM
22.SUR RESTORAN „VRANAC“, Nikolić Svjetlana s.p. Doboj104,95 KM
23.SUR BUREGDZINICA „DOBOJSKE PITE NA VAGU“, Dražensko Gligorević s.p. Doboj291,89 KM
24.Advokat Irena Puzić Obradović52,29 KM
25.„Eltig“ Doo Doboj76,61 KM
26.KOMISION STR „TRIO“, Sandra Djurić s.p Doboj120,47 KM
27.Roštiljnica „MILENIUM“, Aleksandar Djurić s.p. Doboj191,93 KM
28.„CAMBRIDGE“ DOO Doboj 232,00 KM
29.STR Butik „LEGEND BiH CASSTRO“, Petrić Aleksandra s.p. Doboj103,41 KM
30.Trgovina „K.E.N.S“, Ilić Narcis s.p. Doboj45,39 KM
31.Advokat Dragan Radović, Doboj119,34 KM
32.Društvo računovođa i revizora Doboj123,52 KM
33.Frzersko-kozmetički salon „Dragana“, Milanka Kvržić s.p. Doboj126,63 KM
34.Kafe – poslastičarnica „VREMEPLOV“, Boško Djukić s.p. Doboj205,44 KM
35. Kozmetički studio „DIVA L“, Dragana V. i Jasna V. s.p. Doboj118,73 KM
36.„CROISSANT“ mini pekara Valentina Mikić s.p. Doboj202,07 KM
37.Frizerski salon „Milena“, Ljubičić Milena s.p. Doboj86,18 KM
38.Restoran „TROJKA“ objekat br. 1, Boro Elez s.p Doboj302,59 KM
39.Kozmetički studio „IMAGE“, Olivera Draganović s.p. Doboj126,38 KM
40.Zdravstvena ustanova Specijalistička ambulanta medicine i rada „Čumić“497,91 KM
41.Kafe bar „Tifani“, Slavojka Ćatić s.p. Doboj141,72 KM
42.„KIMEKO“ Doo69,86 KM
43.Doo „PEJIĆ IMPEX“ Doboj204,98 KM
44.STR Parfimerija „BOVEN“, Vesna Novarlić s.p Doboj84,58 KM
45.Zlatara „DEVIĆ“ STR, radnja br.365,11 KM
46.Z.U Stomatološka ambulanta „MAGI:DENT“ Doboj188,00 KM
47.DOO „GEO KING“196,49 KM
48.Gradska organizacija CRVENOG KRSTA Doboj365,33 KM
49.ZU stomatološka ambulanta „DENT-ART“ Doboj329,82 KM
50.DOO „MIŠIĆ ACC“ Doboj128,68 KM
51.Frizerski salon za muškarce i žene „SANDRA“, Sandra Stojanović s.p. Doboj50,94 KM
52.Frizersko kozmetički salon „GAGA“, Dragana Risti s.p. Doboj140,14 KM
53.TUR „NEO MOBILE“, Blaženska Žunić s.p. Doboj42,29 KM
54.„ROMANSA“, Djurdjević  Vesna s.p. Doboj141,72 KM
55.OTR AUTO DIJELOVI „MARJANOVIĆ“, Slaviša i Branko Marjanović s.p. Doboj102,67 KM
56.TZR „BOJE I LAKOVI“, Gojić Jelka s.p. Doboj103,41 KM
57.Samostalna agencija „FINANS PLUS“, Ljiljana Zečević s.p. Doboj84,27 KM
58.Frizerski salon „R&S“, Slavica Ivković s.p. Doboj49,04 KM
59.Kafe bar „EXPRES BALKAN“, Radmila Malinović s.p. Doboj147,84 KM
60.„OBUĆAR B.M“, Živana Đukić s.p. Doboj60,13 KM
61.Frizerski salon „BOBA“, Jelena Lukičević s.p. Doboj116,36 KM
62.SA „PETKOVIĆ I SIN“, Petković Gorana s.p. Doboj118,73 KM
63.Muški frizerski salon „GOCA I SANDRA“, Simić  Gordana s.p. Doboj53,62 KM
64.Roštiljnica „ZLATNO BURENCE“, Zelenković Vojko97,67 KM
65.KAFE BAR „GOTHIC“, Mladen Petrović s.p. Doboj198,28 KM
66.Agencija „TANASIĆ“, Dragica i Sretenije Tanasić, s.p. Doboj88,09 KM
67.Frizerski salon za žene i muškarce „A&N“, Nataša Mijatović s.p. Doboj51,70 KM
68.„KNJIŽAR“ OTR DOBOJ, vl. Milivojević D. i Vasiljević LJ.153,20 KM
79.Salon ljepote „SONJA“, StjepanoviĆ Jovica s.p. Doboj138,91 KM
70.Caffe bar „TWEETY“, Tanja Todorović s.p. Doboj368,22 KM
71.Trgovina „MAŠA“, Dijana Stevanović. S.p. Doboj99,60 KM
72.Frizerski salon „SNJEŽA“, Snježana Maksić, s.p. Doboj63,93 KM
73.Optičarska radnja „NEOOPTIKA“, Sanja Deronjić s.p. Doboj74,68 KM
74.Frizerski salon „MIRA“, Božić Mirjana s.p. Doboj75,81 KM
75.Pivnica „IRISH PUB ULSTER“, Milan Lazić s.p. Doboj543,15 KM

Član 4.

Odobrena sredstva teretit će potrošačku jedinicu 0028150, grupa konta 414 100, pod ek.kod. 150 039 – subvencije javnim nefinansijskim subjektima.

Član 5.

Realizacija Odluke izvršiće se prenosom sredstava na žiro račun Gradske toplane.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Grada Doboj“.

Broj: 02-022- 1256 /20.

Doboj, 23.06.2020. godine

GRADONAČELNIK

Boris Jerinić