Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Obavještenje Gradska izborna komisija Doboj

postupku imenovanja članova biračkih odbora, broj 05-1-02-2-619-1/22, od 04.05.2022. godine,

O B A V J E Š T A V A

Da će se dana: 03.08.2022. godine /srijeda/ u Privrednoj komori u Doboju, Srpskih sokolova 1, sa početkom u 10:00 časova, izvršiti postupak dodjele mjesta u biračkim odborima.

Pozivamo sve političke subjekte, ovjerene za Opšte izbore 2022. godine, da upute ovlaštene predstavnike da učestvuju u cjelokupnom procesu.

INVESTIRAJ U BIH – Javni poziv za Program dijaspora

Dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja iz dijaspore

Grad Doboj i Fondacija Mozaik, kroz Startup studio, pozivaju osobe iz dijaspore da zajedno investiraju u nove ili postojeće poslovne ideje u gradu Doboju. Iznos bespovratnih sredstava za koja se može prijaviti kreće se u rasponu od 10.000,00 KM do 16,132,00 KM. Ukupan fond bespovratnih sredstava u ovom javnom pozivu iznosi 16.132,00 KM.

Javni poziv je otvoren do raspodjele bespovratnih sredstava iz fonda. Javni poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim licima, koja su u gradu Doboju pokrenuli ili pokreću biznis u čijoj vlasničkoj strukturi je i osoba iz dijaspore.

Za sve dodatne informacije i kriterijume za dodjelu bespovratnih sredstava, pogledajte na link: https://lonac.pro/bs/dostupan-fond-od-12-miliona-bespovratnih-sredstava-za-ulaganja-iz-dijaspore.

Javni konkurs – za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

Na osnovu člana 59.  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik  Grada Doboj broj:1/17 i 3/22), tačke II Odluke o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20),  i člana 4. Pravilnika o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20), Gradonačelnik Grada Doboj, raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

I

          Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure biomedicinski potpomognute oplodnje.

II

Pravo na dodjelu  novčane pomoći iz člana 1. žena  može  ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • da u momentu podnošenja prijave  na konkurs ima do  48 godina i 364 dana;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju dužem od  2 godine prije podnošenja zahtjeva (jedan od supružnika);
 • da joj je u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje  na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (iskorišteno pravo na tri postupka BMPO na teret FZO RS) a da iste nisu uspjele;
 • da u vezi sa planiranjem porodice, ne ispunjava kriterijume (uslove) za dalje finansiranje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, (godine starosti, neophodnosti donacije reproduktivnog materijala);
 • da u vezi sa planiranjem porodice, ima neuspjele pokušaje postupke biomedicinski potpomognute oplodnje finansirane iz sopstvenih sredstava;
 • da nije ranije ostvarila pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kod gradske uprave Doboj, što utvrđuje Odjeljenje za finansije Grada Doboj iz službene evidencije.

III

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosioci su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o prebivalištu, na području Grada Doboj, najkraće dvije godine prije podnošenja prijave na konkurs,  (uvjerenje – obrazac  PBA 4A, MUP RS);
 • Rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim su priznata prava na postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ili potvrdu Fonda zdravstvenog osiguranja o ostvarenim postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske;
 • žena koja je imala više pokušaja finansiranih vlastitim sredstvima treba dostaviti dokaze o provedenim postupcima BMPO;
 • medicinski nalaz  ne stariji od 6 mjeseci (nalaz ginekologa) sa dijagnozom primarnog ili sekundarnog steriliteta i preporukom za postupak BMPO;
 • fotokopiju lične karte za oba supružnika;
 • dokaz da nije ranije ostvareno pravo na dodjelu jednokratne pomoći (Odjeljenje za finansije Grada Doboj);
 • račun  ili predračun troškova asistirane reprodukcije;

IV

Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2022. godine a objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Grada Doboj i internet stranici Grada Doboj.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Komisija imenovana od strane Gradonačelnika će razmotriti zahtjeve i utvrditi prijedlog za donošenje konačne Odluke u skladu sa Pravilnikom o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici  Grada Doboj.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti neposredno u prijemnoj kancelariji Grada Doboj ili poštom  na adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

KOMISIJI ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNjE

Hilandarska 1. Doboj, 74 000

sa naznakom

„Za javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje“.

Javni poziv za angažovanje konsultanta za strateško planiranje putem ugovora o djelu

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 35. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj 1/17), Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj („Službeni glanik Republike Srpske“ broj 63/21), Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 94/21), Odluke o pokretanju procesa izrade Startegije razvoja Grada Doboj za period od 2023. do 2027. godine broj 01-013-75/22 od 09.02.2022. godine („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 2/22 i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Grada Doboj za period od 2023 – 2027. godine broj 01-013-214/22 od 03.06.2022. („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj 4/22), gradonačelnik Doboja objavljuje:

JAVNI POZIV

za angažovanje konsultanta za strateško planiranje putem ugovora o djelu

Predmet Javnog poziva:

Grad Doboj poziva zainteresovana fizička lica (konsultante) da dostave prijave za angažovanje na poslovima izrade Strategije razvoja grada Doboj za period 2023 – 2029. godine (Strategija) i to:

Konsultant za strateško planiranje – 1 izvršilac, do 35 dana konsultantskih usluga

Mjesto rada: Grad Doboj.

Period angažovanja: 6 (šest) mjeseci od dana zaključenja Ugovora o djelu.

Konsultant će pružati podršku Razvojnom timu Grada Doboja tokom procesa izrade strateškog dokumenta i obezbijediti njegov kvalitet u skladu sa postojećim pravnim i metodološkim okvirom za izradu strateških dokumenata u Republici Srpskoj. Konsultant će raditi u bliskoj saradnji sa koordinatorom za izradu Strategije i Razvojnim timom Grada Doboja.

Strategija je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definiše javne politike i usmjerava i predstavlja sveukupni razvoj lokalne zajednice. Razvoj predstavlja višedimenzionalan proces ekonomske, društvene, ekološke, prostorne i institucionalne transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda života građana, gdje su u razvojne procese uključeni svi akteri razvoja – vladin sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica na principima održivosti i integracije i uravnoteženog razvoja.

Obaveze konsultanta utvrđene su Projektnim zadatkom. Projektni zadatak za konsultantsku uslugu nalazi se u prilogu Javnog poziva.

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju fizička lica koji su državljani BiH, imaju završene studije VII stepena obrazovanja i koji ispunjavaju posebne uslove precizirane u dokumentu Projektni zadatak u prilogu Javnog poziva.

Obrazovanje i kvalifikacije

 • Univerzitetska diploma u oblasti ekonomije ili drugim relevantnim oblastima. Viši stepen obrazovanja smatra se prednošću.
 • Uvjerenje o uspješno završenoj obuci na temu izrade strateških dokumenata u skladu sa novim metodološkim okvirom u Republici Srpskoj i/ili Federaciji BiH.


Dodatne kvalifikacije:

 • Minimalno 5 godina iskustva u oblasti izrade strateških dokumenta na lokalnom ili višem nivou;
 • Iskustvo u pružanju tehničke podrške korisnicima u javnom sektoru u oblasti strateškog planiranja u skladu sa standardizovanim metodologijama razvojnog planiranja koje se primjenjuju u BiH;
 • Prethodno iskustvo u pružanju tehničke podrške lokalnim zajednicama i višim nivoima vlasti;
 • Dokazane analitičke sposobnosti i sposobnost konceptualizacije i jasnog i konciznog pisanja;

Potrebna dokumentacija i način prijave

Uz Prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri mjeseca:

dokaz o zvanju magistra, odnosno doktora nauka;

dokumenata i pripremi i realizaciji projekata od strateškog značaja, te poznavanju metodološkog okvira za izradu strateških dokumenta u Republici Srpskoj;

sertifikati, linkovi dokumenata, treninzi i sl.) o naprijed navedenom iskustvu koja potvrđuje vještine tražene ovim Javnim pozivom, odnosno projektnim zadatkom u prilogu.


Javni poziv će biti objavljen na službenoj internet stranici Grada Doboja i u dnevnom listu „Glas Srpske“. Javni poziv ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u „Glasu Srpske“.

Prijave sa pratećom dokumentacijom zainteresovani kandidati su dužni dostaviti putem pošte ili neposredno na adresu:

Odjeljenje za strateško planiranje,
Evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj

Gradska uprava
Grad Doboj, Cara Dušana br. 79A; 74000 Doboj

sa naznakom:

„Prijava na javni poziv za angažovanje konsultanta za učešće u izradi Strategije razvoja grada Doboj 2023 – 2029. godina“

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu izvan utvrđenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz Prijavu se ne vraća podnosiocu. Posebno formirana Komisija imenovana od strane Gradonačelnika ocijeniće prijave dostavljene prema ovom Javnom pozivu i prema potrebi vršiti provjeru dostavljene dokumentacije, te obaviti izbor u skladu sa Projektnim zadatkom.

O rezultatima izbora kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem dopisa.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti u Odjeljenju za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj svakim radnim danom putem telefona: 053/250-096 ili putem e-maila: investicije@doboj.gov.ba