Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Obavještenje o informativnoj sesiji posvećenoj energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru, koja će se održati 18.12.2023. u 13:00, sala Društvenog centra u ulici Cara Dušana73/5 u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta “Dekarbonizacija stambenog sektora” (Residential) koji finansira Švedska. 

Naš grad se ponosno ubraja među 36 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje su potpisale Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, kao i usvojile Akcione planove održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promenama (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP). Ovaj strateški dokument postavlja temelje za mjere koje je potrebno poduzeti kako bismo ublažili i prilagodili se klimatskim promjenama, s ciljem smanjenja emisija stakleničkih gasova za 40% do 2030. godine. Jedna od utvrđenih mjera je smanjenje potrošnje energije, upotrebom obnovljivih izvora i/ili energetskom efikasnošću.   

S obzirom na to da je stambeni sektor jedan od najvećih potrošača energije, projekat Residential će do kraja ove godine izraditi detaljne studije energetske efikasnosti i finansijske mehanizme za svih 36 SECAP opština/gradova, koje će pružiti uvid u stanje stambenog sektora i identifikaciju potencijalnih poboljšanja u ovim lokalnim jedinicama. 

Na info sesiji će biti predstavljeni rezultati studija zajedno s finansijskim mehanizmima razvijenim za naš grad unutar ovog projekta. Cilj nam je zajedno stvoriti povoljne okvire za investicije u energetsku efikasnost stambenih objekata. Takođe ćemo istaknuti brojne prednosti energetske efikasnosti, kako za domaćinstva, tako i za zajednicu u cjelini, uključujući očuvanje okoline, poboljšanje zdravlja, smanjenje potrošnje energije, ostvarivanje ušteda i otvaranje zelenih radnih mjesta. 

Pozivamo sve građane/ke, kao i druge zainteresirane, uključujući predstavnike zajednica etažnih vlasnika i pružaoce usluga, da iskoriste ovu priliku i svojim prisustvom doprinesu oblikovanju budućih aktivnosti i prioriteta za izgradnju održivijeg stambenog sektora. 

Za više informacija o projektu, molimo posjetite:https://bit.ly/3R2FYpB 

Obavještenje – Javna rasprava

Obavještenje
o organizovanju, provođenju i praćenju javne rasprave na temu:

  1. Razmatranje nacrta Odluke o budžetu Grada Doboj za 2024. godinu.
  2. Razmatranje nacrta Odluke o izvršenju budžeta Grada Dboj za 2024. godinu.

Javna rasprava održaće se u prostorijama male sale Slobomir P Univerziteta ulica Svetog Save br.1. daa 30.11.2023. godine sa početkom u 10.00 časova za Odjeljenja gradske uprave i korisnike budžeta koji se finansiraju na osnovu zakona i za ostale budžetske korisnike i za predsavnike mjesnih zajednica.

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije – „Zimska čarolija Doboj“

U skladu sa članom 82. stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19), članom 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17),  Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije

„Zimska čarolija Doboj“

1. Grad Doboj poziva zainteresovana pravna i fizička lica sa registrovanom djelatnošću da podnesu prijave za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ (u daljem tekstu Zimska čarolija).

2. Zimska čarolija biće održana u Gradu Doboj, u periodu od 22.decembra 2023.godine do 14.januara 2024.godine, na lokalitetu centralnog gradskog parka – Parka narodnih heroja u Doboju.

3. Zainteresovana pravna i fizička lica u smislu tačke 1 ovog Javnog poziva mogu podnijeti jednu prijavu za korišćenje jedne sajamske kućice u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, plasiranja tradicionalnih proizvoda ili proizvoda tematski i sadržajno vezanih za zimske radosti ( kuhano vino, razne vrste čajeva, drugi topli i hladni napici, palačinci, roštilj, topli sendviči i ostala jednostavna jela – brza hrana, dekoracije i ukrasi, suveniri i slično) kao i za korišćenje javne površine . Korišćenje sajamske kućice ili javne površine u svrhu obavljanja aktivnosti koje su predmet ovog Javnog poziva za sezonu 2023-2024 je besplatno.

4. Radno vrijeme Zimske čarolije biće utvrđeno opštim aktom Gradonačelnika.

5. Potencijalni ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu – jedna sajamska kućica  sa precizno utvrđenom namjenom korišćenja.

6. Eliminatorni uslovi učešća u realizaciji Zimske čarolije u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju sljedeće:

                6.1. dostavljanje dokaza da zainteresovano pravno ili fizičko lice je registrovano za obavljanje djelatnosti

                6.2. dostavljanje kataloga proizvoda/liste usluga sa obaveznim opisima proizvoda, podacima o porijeklu proizvoda, a koji obavezno odgovaraju uslovima i namjeni iz tačke 3 Javnog poziva.

                6.3. dostavljanje ovjerene izjave o prihvatanju uslovne realizacije Zimske čarolije

                6.4.dostavljanje prijave u periodu trajanja ovog javnog poziva (blagovremeno dostavljanje)

7. Podnosioci prijave koji ispune sve eliminatorne uslove iz tačke 6 biće vrednovani hronološkim redoslijedom, odnosno prednost će biti data podnosiocu potpune i blagovremene prijave koji je ranije podnio potpunu prijavu. Prijave koje po kvalitetu i sadržini prispjele dokumentacije ne odgovaraju uslovima ovog Javnog poziva i koji tematski i sadržajno ne odgovaraju manifestaciji biće odbačene i neće biti predmet vrednovanja.

8. Konačnu rang listu učesnika u formi Odluke o odobravanju učešća u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj“ donosi Gradonačelnik a na prijedlog Komisije. Obradu pristiglih prijava i vrednovanje potpunih prijava na način i pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom izvršiće privremeno radno tijelo  – Komisija za realizaciju manifestacije „Zimska čarolija Doboj“. Učesnici Zimske čarolije ne mogu birati lokalitet sajamske kućice. Plan korišćenja i raspored korisnika sajamskih kućica utvrdiće organizator – Grad Doboj u duhu obezbjeđenja raznolikosti sadržaja na samom lokalitetu.

9. Učešće u realizaciji zimske čarolije može biti ostvareno i korišćenjem predviđenog dijela javne površine na lokalitetu Gradskog parka (klizalište, pokretne igračke, maskote i slično) na način i pod uslovima utvrđenim Planom korišćenja javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16 i 3/16, 3/17, 2/18,5/19, 11/19), Odlukom o korišćenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/16, 3/17, 11/19) i Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/10, 9/12, 2/16, 5/17, ispravka greške 3/16, 3/19, 1/20 prečišćen tekst) a u svrhu i namjenu koja sadržajno i tematski odgovara zimskim radostima.

10. Svi učesnici  Zimske čarolije dužni su pridržavati se pravila Zimske čarolije kako slijedi:

– zabrana postavljanja vlastitih uređaja i opreme na ili ispred javne površine bez saglasnosti organizatora – Grada Doboj

–  pridržavanje javnog reda i mira

– čuvanje dodijeljene opreme/sadržaja i vraćanje iste po okončanju manifestacije Gradu u nepromijenjenom stanju. Svu eventualnu štetu na objektima/kućicama/opremi koja je izazvana nemarom ili neodgovornim postupanjem korisnika sajamske kućice snosi korisnik sajamske kućice.

– redovno odlaganje otpada i održavanje prostora čistim

11. U slučaju da jedan ili više kapaciteta koji su predmet ovog Javnog poziva ostanu slobodni, organizator – Grad Doboj zadržava pravo da iste dodijeli Turističkoj organizaciji Grada Doboj, odnosno drugim organizacijama od interesa za Grad.

12. Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnim novinama do 24. novembra 2023.godine u 15.00 časova.

13. Prijave u svrhu učešća u realizaciji Zimske čarolije podnose se pismenim putem, u zatvorenim kovertama, direktno putem prijemne kancelarije ili poštom. Službenici prijemne kancelarije dužni su na svaku prijavu upisati datum i sat prispijeća iste.

14. Adresa za dostavljanje prijava za ovaj Javni poziv je: GRAD DOBOJ, GRADONAČELNIK, Cara Dušana 79a , 74000 Doboj sa naznakom „Zimska čarolija Doboj“.

15. Ovaj Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i zvaničnoj internet stranici Grada Doboj.

Javna rasprava

Na osnovu člana 152. Poslovnika Skupštine Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“, broj: 1/17) zakazuje se,

JAVNA RASPRAVA

Koja će se održati dana 29.09.2023. godine u prostorijama Društvenog centra (Cara Dušana 73/5, Doboj) u 09:00 časova.

Za javnu raspravu predlaže se sledeći

DNEVNI RED:

  1. Razmatranje nacrta Godišnjeg programa rada Javne predškolske ustanove ,,Majke Jugović” Doboj za radnu 2023/2024. godinu.

Materijal za javnu raspravu, možete preuzeti o v d j e.