Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini

Uz malo dobre volje, Doboj može bolje: Zajedno radimo na jačanju povjerenja i kohezije u našoj zajednici

Grad Doboj učestvovaće će u narednom periodu u realizaciji projekta „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Europska unija (EU), a kojeg zajednički implementiraju EU, Ujedinjeni narodi (UN), Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (OSCE) i Vijeće Europe (CoE).

Mnogo je lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u kojima postoje pozitivni primjeri izgradnje povjerenja, kohezije i mira, koji mogu poslužiti kao uzor i praksa drugim zajednicama, ali i političkom djelovanju na višim nivoima vlasti, međutim, često ti primjeri prolaze nezapaženo. Stoga je fokus ovog projekta jačanje i promovisanje pozitivnih inicijativa i aktivnosti u zajednicama i podrška ljudima širom zemlje koji svakodnevno ulažu značajne napore u izgradnju povjerenja, društvene kohezije i održivog mira.

Projekat uključuje saradnju s lokalnim vlastima i predstavnicima civilnog društva, ulaganja u lokalnu infrastrukturu, grantove za organizacije civilnog društva i pojedince koji promovišu mir i povjerenje, kao i podršku lokalnim medijima u promovisanju pozitivnih priča iz zajednice.

„Konstantno opredjeljenje Gradske uprave je da bude partner društvenoj zajednici i da u saradnji sa svim građanima Grada Doboj gradimo životno okruženje na temeljima istinskog pomirenja, povjerenja i društvene kohezije i Grad Doboj učinimo prepoznatljivim središtem uspješnih društvenih poduhvata. Shvatajući ulogu i značaj lokalne uprave, Gradska uprava Grada Doboj već duže vrijeme, samoinicijativno i kroz saradnju sa raznim nevladinim organizacijama i ostalim akterima civilnog društva, radi na ostvarivanju i održavanju povoljnog životnog okruženja za sve građane Grada Doboj. Svi procesi počivaju na strateškom upravljanju i planiranju, kroz zajednički rad sa društvenim i nevladinim sektorom.

Sa jasnom namjerom da izgradimo bolje životno okruženje i stvorimo povoljne uslove za sve domaće i strane preduzetnike, kao i mlade obrazovanje ljude, što bi kao posljedicu imalo povećanje kvaliteta života svih građana, otvoreni smo za svaku vrstu saradnje sa društvenim, nevladinim i privatnim sektorom. Radi svega navedenog smo uzeli učešće i u projektu „Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini“ i nadamo se uspješnoj i konstruktivnoj saradnji sa svim učesnicima i donatorima projekta. Kroz saradnju sa Opštinama Maglaj i Žepče želimo da doprinesemo uspješnoj realizaciji zajedničkih i individualnih projektnih prijedloga, koji će doprinijeti ostvarivanju naših namjera i unaprijediti saradnju između lokalnih zajednica Grada Doboj i Opština Maglaj i Žepče za dobrobit svih građana.“ – Gradska uprava Grada Doboj, Odjeljenje za strateško planiranje, evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj.

U sklopu projekta biće održan „Dijalog zajednica Doboj, Maglaj i Žepče“, osmišljen kao platforma za poticanje većeg učešća i uticaja građana i građanki, organizacija civilnog društva, predstavnika lokalnih vlasti i drugih društvenih aktera na procese i akcije koje doprinose jačanju povjerenja i društvene kohezije. Tokom dijaloga učesnici/ce će razgovarati o zajedničkim prioritetima, izraziti probleme i izazove u zajednici, te predstaviti potencijalna rješenja, koja mogu biti provedena u lokalnim zajednicama s konačnim ciljem jačanja povjerenja i društvene kohezije.

„Dijalog zajednica Doboj, Maglaj i Žepče“ održaće se 6. decembra 2022. godine, u sali Općinskog vijeća Općine Maglaj (Viteška 4, 74250 Maglaj), s početkom u 17 sati. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresovane da se registruju za učešće na dijalogu OVDJE.

Pozivamo građanke i građane, organizacije civilnog društva i druge društvene aktere da kroz učešće na dijalogu budu dio pozitivnih promjena u našoj zajednici, jer uz malo dobre volje, MOŽEMO BOLJE!

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“

U skladu sa članom 82. stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19), članom 77. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 1/17),  Gradonačelnik Grada Doboj upućuje:

Javni poziv za učešće u realizaciji manifestacije

„Zimska čarolija Doboj 2022-2023“

1. Grad Doboj poziva zainteresovana pravna i fizička lica sa registrovanom djelatnošću da podnesu prijave za učešće u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“ (u daljem tekstu Zimska čarolija).

2. Zimska čarolija biće održana u Gradu Doboj, u periodu od 23.decembra 2022.godine do 15.januara 2023.godine, na lokalitetu centralnog gradskog parka – Parka narodnih heroja u Doboju.

3. Zainteresovana pravna i fizička lica u smislu tačke 1 ovog Javnog poziva mogu podnijeti jednu prijavu za korišćenje jedne sajamske kućice u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga, plasiranja tradicionalnih proizvoda ili proizvoda tematski i sadržajno vezanih za zimske radosti ( kuhano vino, razne vrste čajeva, drugi topli i hladni napici, palačinci, roštilj, topli sendviči i ostala jednostavna jela – brza hrana, dekoracije i ukrasi, suveniri i slično) kao i za korišćenje javne površine . Korišćenje sajamske kućice ili javne površine u svrhu obavljanja aktivnosti koje su predmet ovog Javnog poziva za sezonu 2022-2023 je besplatno.

4. Radno vrijeme Zimske čarolije biće utvrđeno opštim aktom Gradonačelnika.

5. Potencijalni ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu – jedna sajamska kućica  sa precizno utvrđenom namjenom korišćenja.

6. Eliminatorni uslovi učešća u realizaciji Zimske čarolije u smislu ovog Javnog poziva podrazumijevaju sljedeće:

                6.1. dostavljanje dokaza da zainteresovano pravno ili fizičko lice je registrovano za obavljanje djelatnosti

                6.2. dostavljanje kataloga proizvoda/liste usluga sa obaveznim opisima proizvoda, podacima o porijeklu proizvoda, a koji obavezno odgovaraju uslovima i namjeni iz tačke 3 Javnog poziva.

                6.3. dostavljanje ovjerene izjave o prihvatanju uslovne realizacije Zimske čarolije

                6.4.dostavljanje prijave u periodu trajanja ovog javnog poziva (blagovremeno dostavljanje)

7. Podnosioci prijave koji ispune sve eliminatorne uslove iz tačke 6 biće vrednovani hronološkim redoslijedom, odnosno prednost će biti data podnosiocu potpune i blagovremene prijave koji je ranije podnio potpunu prijavu. Prijave koje po kvalitetu i sadržini prispjele dokumentacije ne odgovaraju uslovima ovog Javnog poziva i koji tematski i sadržajno ne odgovaraju manifestaciji biće odbačene i neće biti predmet vrednovanja.

8. Konačnu rang listu učesnika u formi Odluke o odobravanju učešća u realizaciji manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“ donosi Gradonačelnik a na prijedlog Komisije. Obradu pristiglih prijava i vrednovanje potpunih prijava na način i pod uslovima utvrđenim ovim Javnim pozivom izvršiće privremeno radno tijelo  – Komisija za realizaciju manifestacije „Zimska čarolija Doboj 2022-2023“. Učesnici Zimske čarolije ne mogu birati lokalitet sajamske kućice. Plan korišćenja i raspored korisnika sajamskih kućica utvrdiće organizator – Grad Doboj u duhu obezbjeđenja raznolikosti sadržaja na samom lokalitetu.

9. Učešće u realizaciji zimske čarolije može biti ostvareno i korišćenjem predviđenog dijela javne površine na lokalitetu Gradskog parka (klizalište, pokretne igračke, maskote i slično) na način i pod uslovima utvrđenim Planom korišćenja javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16 i 3/16, 3/17, 2/18,5/19, 11/19), Odlukom o korišćenju javnih površina („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/16, 3/17, 11/19) i Odlukom o komunalnim taksama („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 8/10, 9/12, 2/16, 5/17, ispravka greške 3/16, 3/19, 1/20 prečišćen tekst) a u svrhu i namjenu koja sadržajno i tematski odgovara zimskim radostima.

10. Svi učesnici  Zimske čarolije dužni su pridržavati se pravila Zimske čarolije kako slijedi:

– zabrana postavljanja vlastitih uređaja u svrhu reprodukovanja zvučnih sadržaja, iz razloga što će isti biti emitovani sa jednog mjesta koje odredi organizator – Grad Doboj

– zabrana postavljanja ostalih vlastitih uređaja i opreme na ili ispred javne površine bez saglasnosti organizatora – Grada Doboj

–  pridržavanje javnog reda i mira

– čuvanje dodijeljene opreme/sadržaja i vraćanje iste po okončanju manifestacije Gradu u nepromijenjenom stanju. Svu eventualnu štetu na objektima/kućicama/opremi koja je izazvana nemarom ili neodgovornim postupanjem korisnika sajamske kućice snosi korisnik sajamske kućice.

– redovno odlaganje otpada i održavanje prostora čistim

11. U slučaju da jedan ili više kapaciteta koji su predmet ovog Javnog poziva ostanu slobodni, organizator – Grad Doboj zadržava pravo da iste dodijeli Turističkoj organizaciji Grada Doboj i Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća, odnosno drugim organizacijama od interesa za Grad.

12. Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja u dnevnim novinama do 25. novembra u 15.00 časova.

13. Prijave u svrhu učešća u realizaciji Zimske čarolije podnose se pismenim putem, u zatvorenim kovertama, direktno putem prijemne kancelarije ili poštom. Službenici prijemne kancelarije dužni su na svaku prijavu upisati datum i sat prispijeća iste.

14. Adresa za dostavljanje prijava za ovaj Javni poziv je: GRAD DOBOJ, GRADONAČELNIK, Hilandarska 1, 74000 Doboj sa naznakom „Zimska čarolija 2022 – 2023“.

15. Ovaj Javni poziv biće objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i zvaničnoj internet stranici Grada Doboj.

Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022

Njemačka nevladina organizacija Help je 1. februara 2022. počela sa implementacijom projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022” na području grada Doboja. Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistočne Europe, a sufinansira Grad Doboj.

Projekat će trajati 12 mjeseci i podržati ukupno 21 korisnika/cu (21 IGA) na području grada Doboja. Potencijalni korisnici/ce su sve nezaposlene i/ili zaposlene osobe iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva sa zdravim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj samostalnih poslovnih aktivnosti. Projektom mogu biti podržane sve aktivnosti koje rezultiraju odgovarajućim mjesečnim prihodom, zavisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijala svakog individualnog prijedloga.

Odobrena pomoć biće distribuirana isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za djelatnost, bez gotovinskih isplata.

Prosječan iznos individualne donacije određen je u protivrijednosti 2.000 EUR. Svaki korisnik/ca biće u obavezi da uplati 20% od ukupnog iznosa donacije, da registruje svoju djelatnost (minimalno poljoprivredno gazdinstvo) i obavi 10 sati društveno-korisnog rada za lokalnu zajednicu.

Svi zainteresovani/e mogu dobiti detaljne informacije o projektu i formulare za prijavu na jednoj od prezentacija koje će biti održane u sljedećim terminima (na svim lokacijama će se poštovati propisane mjere nadležnog kriznog štabe u vezi sa pandemijom virusa Kovid 19):

 • četvrtak, 13. 10. 2022, Doboj, 11:00 i 13:00, Amfiteatar Privredne komore;
 • petak 14. 10. 2022, Doboj, 11:00 i 13:00, Amfiteatar Privredne komore;
 • ponedeljak 17. 10. 2022, Doboj, 11:00 i 13:00, Amfiteatar Privredne komore.

Ukoliko bude potrebno mogu se organizovati i dodatne prezentacije.

Više informacija o projektu možete dobiti i na veb lokaciji www.help.org.ba ili putem elektronske pošte: help.bosnia@help.org.ba

JAVNI POZIV- za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena

Grad Doboj raspisuje Javni poziv za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena iz sredstava Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima iz budžeta Grada Doboja i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

Fond za finansiranje samozapošljavnja žena iz ciljne grupe Javnog poziva iznosi 70.000,00 KM, a iznos granta po jednom podnosiocu prijave je od 8.000,00 do 10.000,00 KM, uz obavezu registracije biznisa.

Ciljevi javnog poziva

 • Probuditi preduzetnički duh među marginalizovanim grupama žena;
 • Motivisati početnice i kreativne pojedinke s inovativnim i sprovodivim poslovnim idejama;

Ko se može prijaviti?

Prijave mogu podnijeti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nisu bile. Prijaviti se mogu punoljetne žene, sa prebivalištem na području Grada Doboja, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Grada Doboja. Realizacija biznisa mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju biznisa žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena sa invaliditetom, ili sa djetetom ili suprugom sa invaliditetom, žena iz ruralnih sredina, dugoročno nezaposlenih žena, socijalno ugroženih zaposlenih žena koje ostvaruju minimalna primanja, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane. Prednost pri izboru daje se nezaposlenim ženama koje su marginalizovane prema navedenim ili nekom drugom osnovu.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne naznake uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Isto lice ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Kakve poslovne ideje će biti podržane?

Ovim javnim pozivom pružiće se podrška osnivanju, razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, registrovanih kao (s.p) ili društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o).  

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, uz uslov da se realizuje na području grada Doboja.

Šta se može finansirti sredstvima Fonda?

Grad Doboj i USAID/INSPIRE za uspješno ocijenjene bisnis planove mogu obezbijediti:

 • troškove registracije firme;
 • troškove fiskalizacije;
 • dio ili cijeli iznos troškova zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova knjigovodstvenih usluga u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • trošak minimalnih poreza i doprinosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine iznosa odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova promocije do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke opreme, mašina, alata, materijala do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke poljoprivrednih sirovina i stoke do visine iznosa odobrenih sredstava.

Rokovi

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2022. godine. Info dan za zainteresovane podnosioce prijava biće održan 17. oktobra u prostorijama Gradske uprave, u 11 časova.