Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavještenja

JAVNI POZIV- za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena

Grad Doboj raspisuje Javni poziv za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena iz sredstava Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima iz budžeta Grada Doboja i USAID-ovog Programa podrške zaštiti ljudskih prava (INSPIRE).

Fond za finansiranje samozapošljavnja žena iz ciljne grupe Javnog poziva iznosi 70.000,00 KM, a iznos granta po jednom podnosiocu prijave je od 8.000,00 do 10.000,00 KM, uz obavezu registracije biznisa.

Ciljevi javnog poziva

 • Probuditi preduzetnički duh među marginalizovanim grupama žena;
 • Motivisati početnice i kreativne pojedinke s inovativnim i sprovodivim poslovnim idejama;

Ko se može prijaviti?

Prijave mogu podnijeti žene, pojedinačno ili u grupi, koje se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnice odnosno vlasnice registrovanog biznisa i ranije to nisu bile. Prijaviti se mogu punoljetne žene, sa prebivalištem na području Grada Doboja, koje imaju poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje vlastitog poslovnog poduhvata na području Grada Doboja. Realizacija biznisa mora biti u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Javni poziv se raspisuje za podršku razvoju biznisa žena žrtava nasilja, samohranih majki, nezaposlenih mladih žena mlađih od 35 godina, žena sa invaliditetom, ili sa djetetom ili suprugom sa invaliditetom, žena iz ruralnih sredina, dugoročno nezaposlenih žena, socijalno ugroženih zaposlenih žena koje ostvaruju minimalna primanja, te žena koje su na neki drugi način marginalizovane. Prednost pri izboru daje se nezaposlenim ženama koje su marginalizovane prema navedenim ili nekom drugom osnovu.

Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više žena. Šansa da poslovni plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju poslovnog plana), veća je ukoliko biznis plan bude imao sve relevantne i realne naznake uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više poslovnih planova. Isto lice ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Kakve poslovne ideje će biti podržane?

Ovim javnim pozivom pružiće se podrška osnivanju, razvoju biznisa marginalizovanih grupa žena, registrovanih kao (s.p) ili društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o).  

Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao poslovni plan, uz uslov da se realizuje na području grada Doboja.

Šta se može finansirti sredstvima Fonda?

Grad Doboj i USAID/INSPIRE za uspješno ocijenjene bisnis planove mogu obezbijediti:

 • troškove registracije firme;
 • troškove fiskalizacije;
 • dio ili cijeli iznos troškova zakupnine prostora u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova knjigovodstvenih usluga u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • trošak minimalnih poreza i doprinosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti;
 • dio ili cijeli iznos troškova uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine iznosa odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova promocije do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke opreme, mašina, alata, materijala do visine odobrenih sredstava;
 • dio ili cijeli iznos troškova nabavke poljoprivrednih sirovina i stoke do visine iznosa odobrenih sredstava.

Rokovi

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2022. godine. Info dan za zainteresovane podnosioce prijava biće održan 17. oktobra u prostorijama Gradske uprave, u 11 časova.

Obavještenje Gradska izborna komisija Doboj

postupku imenovanja članova biračkih odbora, broj 05-1-02-2-619-1/22, od 04.05.2022. godine,

O B A V J E Š T A V A

Da će se dana: 03.08.2022. godine /srijeda/ u Privrednoj komori u Doboju, Srpskih sokolova 1, sa početkom u 10:00 časova, izvršiti postupak dodjele mjesta u biračkim odborima.

Pozivamo sve političke subjekte, ovjerene za Opšte izbore 2022. godine, da upute ovlaštene predstavnike da učestvuju u cjelokupnom procesu.

INVESTIRAJ U BIH – Javni poziv za Program dijaspora

Dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja iz dijaspore

Grad Doboj i Fondacija Mozaik, kroz Startup studio, pozivaju osobe iz dijaspore da zajedno investiraju u nove ili postojeće poslovne ideje u gradu Doboju. Iznos bespovratnih sredstava za koja se može prijaviti kreće se u rasponu od 10.000,00 KM do 16,132,00 KM. Ukupan fond bespovratnih sredstava u ovom javnom pozivu iznosi 16.132,00 KM.

Javni poziv je otvoren do raspodjele bespovratnih sredstava iz fonda. Javni poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim licima, koja su u gradu Doboju pokrenuli ili pokreću biznis u čijoj vlasničkoj strukturi je i osoba iz dijaspore.

Za sve dodatne informacije i kriterijume za dodjelu bespovratnih sredstava, pogledajte na link: https://lonac.pro/bs/dostupan-fond-od-12-miliona-bespovratnih-sredstava-za-ulaganja-iz-dijaspore.

Javni konkurs – za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

Na osnovu člana 59.  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik  Grada Doboj broj:1/17 i 3/22), tačke II Odluke o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20),  i člana 4. Pravilnika o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20), Gradonačelnik Grada Doboj, raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

I

          Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure biomedicinski potpomognute oplodnje.

II

Pravo na dodjelu  novčane pomoći iz člana 1. žena  može  ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • da u momentu podnošenja prijave  na konkurs ima do  48 godina i 364 dana;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju dužem od  2 godine prije podnošenja zahtjeva (jedan od supružnika);
 • da joj je u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje  na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (iskorišteno pravo na tri postupka BMPO na teret FZO RS) a da iste nisu uspjele;
 • da u vezi sa planiranjem porodice, ne ispunjava kriterijume (uslove) za dalje finansiranje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, (godine starosti, neophodnosti donacije reproduktivnog materijala);
 • da u vezi sa planiranjem porodice, ima neuspjele pokušaje postupke biomedicinski potpomognute oplodnje finansirane iz sopstvenih sredstava;
 • da nije ranije ostvarila pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kod gradske uprave Doboj, što utvrđuje Odjeljenje za finansije Grada Doboj iz službene evidencije.

III

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosioci su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o prebivalištu, na području Grada Doboj, najkraće dvije godine prije podnošenja prijave na konkurs,  (uvjerenje – obrazac  PBA 4A, MUP RS);
 • Rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim su priznata prava na postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ili potvrdu Fonda zdravstvenog osiguranja o ostvarenim postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske;
 • žena koja je imala više pokušaja finansiranih vlastitim sredstvima treba dostaviti dokaze o provedenim postupcima BMPO;
 • medicinski nalaz  ne stariji od 6 mjeseci (nalaz ginekologa) sa dijagnozom primarnog ili sekundarnog steriliteta i preporukom za postupak BMPO;
 • fotokopiju lične karte za oba supružnika;
 • dokaz da nije ranije ostvareno pravo na dodjelu jednokratne pomoći (Odjeljenje za finansije Grada Doboj);
 • račun  ili predračun troškova asistirane reprodukcije;

IV

Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2022. godine a objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Grada Doboj i internet stranici Grada Doboj.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Komisija imenovana od strane Gradonačelnika će razmotriti zahtjeve i utvrditi prijedlog za donošenje konačne Odluke u skladu sa Pravilnikom o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici  Grada Doboj.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti neposredno u prijemnoj kancelariji Grada Doboj ili poštom  na adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

KOMISIJI ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNjE

Hilandarska 1. Doboj, 74 000

sa naznakom

„Za javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje“.