Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javni konkurs – za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

Na osnovu člana 59.  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 60. Statuta Grada Doboj („Službeni glasnik  Grada Doboj broj:1/17 i 3/22), tačke II Odluke o sufinansiranju troškova biomedicinski potpomognute oplodnje za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20),  i člana 4. Pravilnika o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici Grada Doboj („Službeni glasnik Grada Doboj“ broj: 6/20), Gradonačelnik Grada Doboj, raspisuje

J A V N I     K O N K U R S

za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje

I

          Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jedne procedure biomedicinski potpomognute oplodnje.

II

Pravo na dodjelu  novčane pomoći iz člana 1. žena  može  ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

 • da u momentu podnošenja prijave  na konkurs ima do  48 godina i 364 dana;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Doboj u neprekidnom trajanju dužem od  2 godine prije podnošenja zahtjeva (jedan od supružnika);
 • da joj je u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje  na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (iskorišteno pravo na tri postupka BMPO na teret FZO RS) a da iste nisu uspjele;
 • da u vezi sa planiranjem porodice, ne ispunjava kriterijume (uslove) za dalje finansiranje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, (godine starosti, neophodnosti donacije reproduktivnog materijala);
 • da u vezi sa planiranjem porodice, ima neuspjele pokušaje postupke biomedicinski potpomognute oplodnje finansirane iz sopstvenih sredstava;
 • da nije ranije ostvarila pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kod gradske uprave Doboj, što utvrđuje Odjeljenje za finansije Grada Doboj iz službene evidencije.

III

Uz zahtjev za dodjelu novčanih sredstava podnosioci su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o prebivalištu, na području Grada Doboj, najkraće dvije godine prije podnošenja prijave na konkurs,  (uvjerenje – obrazac  PBA 4A, MUP RS);
 • Rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim su priznata prava na postupke biomedicinski potpomognute oplodnje ili potvrdu Fonda zdravstvenog osiguranja o ostvarenim postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske;
 • žena koja je imala više pokušaja finansiranih vlastitim sredstvima treba dostaviti dokaze o provedenim postupcima BMPO;
 • medicinski nalaz  ne stariji od 6 mjeseci (nalaz ginekologa) sa dijagnozom primarnog ili sekundarnog steriliteta i preporukom za postupak BMPO;
 • fotokopiju lične karte za oba supružnika;
 • dokaz da nije ranije ostvareno pravo na dodjelu jednokratne pomoći (Odjeljenje za finansije Grada Doboj);
 • račun  ili predračun troškova asistirane reprodukcije;

IV

Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2022. godine a objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli Grada Doboj i internet stranici Grada Doboj.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Komisija imenovana od strane Gradonačelnika će razmotriti zahtjeve i utvrditi prijedlog za donošenje konačne Odluke u skladu sa Pravilnikom o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici  Grada Doboj.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom mogu se podnijeti neposredno u prijemnoj kancelariji Grada Doboj ili poštom  na adresu:

GRAD DOBOJ
GRADONAČELNIK GRADA DOBOJ

KOMISIJI ZA SUFINANSIRANjE TROŠKOVA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNjE

Hilandarska 1. Doboj, 74 000

sa naznakom

„Za javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje“.