Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Službeni glasnik opštine Doboj 2-08

I Akti Skupštine opštine

 • Odluka o budžetu opštine Doboj za 2008. godinu
 • Odluka o izvršenju budžeta opštine Doboj za 2008. godinu
 • Odluka o angažovanju budžetskih sredstava
 • Odluka o angažovanju budžetskih sredstava
 • Odluka o izmjeni i dopuni
 • Odluke o određivanju lokacije regionalne deponije Doboj –Tešanj
 • Odluka o mjerama zaštite od poljskih šteta i spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu
 • Odluka o saglasnosti na Odluku Načelnika opštine br. 02-022-1-06-40/07 od 31.12.2007. godine
 • Odluka o pristupanju izmjene saobraćajnog rješenja dijela Urbanističkog plana Doboj
 • Odluka o izmjenama saobraćajnog rješenja i spratnosti objekata dijela Regulacionog plana „Centar-Revizija“ „ulica Svetog Save i gradski park“
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi urbanističkog projekta užeg centra Doboj, ulica Svetog Save
 • Odluka o izdavanju u zakup Omladinskog doma u MZ Grabovica
 • Odluka o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog zemljišta u državnoj svojini
 • Zaključak 01-013-31/08
 • Zaključak 01-013-37/08
 • Zaključak 01-013-36/08
 • Zaključak 01-013-32/08
 • Zaključak 01-013-35/08
 • Zaključak 01-013-34/08
 • Zaključak 01-013-33/08
 • Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora Tradicionalnog međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj

II Akti Načelnika

 • Rješenje o imenovanju Opštinske redakcije za prikupljanje podataka za izradu Enciklopedije Republike Srpske
 • Rješenje o razrješenju inspektora javnih puteva i drumskog saobraćaja u Odjeljenju za inspekcijske i poslove komunalne policije opštine Doboj
 • Pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene u opštinskoj administrativnoj službi Doboj

Prilozi