Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA DOBOJA

ZA PERIOD OD 2023. DO 2029. GODINE

Strategija razvoja grada Doboja za period 2023 – 2029. godina (Strategija razvoja) predstavlja ključni strateško-planski dokument koji treba da trasira razvoj grada u narednom sedmogodišnjem periodu. Strateški dokument pripremljen je korištenjem  metodološkog pristupa definisanog novim normativnim okvirom za izradu strateških i sprovedbenih dokumenata u Republici Srpskoj[1]. Između ostalog, metodološki pristup propisao je i redoslijed osnovnih koraka u procesu izrade Strategije razvoja, uz poštovanje zadate strukture, kao obaveznog dijela svakog strateškog dokumenta. 

Odlukom o pokretanju procesa strateškog planiranja formalno je započet posao na izradi strateške platforme kao prve faze u pripremi nove Strategije razvoja grada Doboja. Shodno predviđenoj dinamici, prednacrt strateške platforme urađen je u periodu oktobar – decembar 2022. godine od strane Radne grupe za izradu strateškog dokumenta koja je formirana od strane Gradonačelnika Grada Doboja i uz eksternu konsultantsku podršku, od kojih je jedan ekspert za obuke za službenike republičkih organa uprave i JLS, u domenu strateškog planiranja te autor „Priručnika za izradu strateških dokumenata u Republici Srpskoj“.   

Kao podloga za izradu strateške platforme korišteni su relevantni planski dokumenti koji usmjeravaju budući razvoj grada Doboja, prije svega Prostorni plan grada Doboja za period 2018 – 2038. godina, dostupni podaci nadležnih službi Gradske uprave, kao i relevantni podaci iz različitih statističkih izvora. Na bazi pomenutih podloga, prikupljenih i ažuriranih podataka, utvrđen je Nacrt strateške platforme kao osnova za javne konsultacije u kojima su učešće uzeli socio-ekonomski partneri, predstavnici civilnog sektora, poslovne zajednice, kao i zaduženi službenici lokalne uprave. U cilju razmatranja početnih nalaza situacione analize, identifikovanja strateških fokusa, definisanja vizije i strateških ciljeva sa indikatorima, održani su radno-konsultativni sastanci uključujući i konsultacije putem online platformi.

Shodno navedenom, kao rezultat prve faze u izradi strateškog dokumenta, pripremljena je strateška platforma koja obuhvata:

  • Situacionu analizu sa pregledom ključnih snaga, slabosti, prilika i prijetnji u formi SWOT analize;
  • Strateške fokuse,
  • Viziju budućeg razvoja grada Doboja i
  • Strateške ciljeve razvoja sa pratećim indikatorima učinka.

Nakon izrade strateške platforme pristupilo se narednim koracima u pripremi strateškog dokumenta. Na osnovu definisanih strateških ciljeva utvrđeni su prioriteti, mjere i ključni strateški projekti. Finalna faza izrade strateškog dokumenta podrazumijevala je izradu indikativnog finansijskog plana za sprovođenje predloženih mjera i projekata te pregled osnovnih aktivnosti i nosioca odgovornosti za implementaciju, praćenje i vrednovanje strateškog dokumenta. Potrebno je još napomenuti da se prilikom izrade strateškog dokumenta, u skladu sa već pomenutim regulatornim okvirom za upravljanje razvojem i strateškim planiranjem u Republici Srpskoj,  naročito vodilo računa o usklađenosti sa strateškim i planskim dokumentima višeg reda, prije svega sa strateškim i prostorno-planskim dokumentima Republike Srpske, ali i sa drugim sektorskim strategijama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Takođe, Strategija je usklađena sa procesom evropskih integracija i Globalnim ciljevima održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals – SDG) definisanim u nacrtu Okvira za ciljeve održivog razvoja (eng. Agenda 2030) Bosne i Hercegovine.

Prilozi