Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Одлука о забрани паљења ватре на отвореном

На основу чланова 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 97/16 и 36/19), члана 18. став 10. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Српске” бр. 94/19) чланова 60. и чл. 77 Статута Града Добој (“Службени гласник Града Добоја” бр. 1/17)  и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Командант штаба доноси:

Одлука о забрани паљења ватре на отвореном

I

Забрањује се паљење корова, другог пољопривредног отпада и свих врста ватре на отвореном без претходног обавјештења и сагласности Територијалне ватрогасне јединице Добој.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број: 02-022-641/20                                                                                     КОМАНДАНТ  ШТАБА

Датум: 20.03.2020.године                                                                                  Борис Јеринић